Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
zelft wegens crimen majestatis (Ketterij)over het privilegie van geen confiscatie voor poorters.00-00-1538
KieckMeijnswegens geweld tegen den baljuw van Gooilandbij intendit gebannen.00-00-1538
00-00-1539
WenavanFranchoiswegens het geven van brieven van remissie voor doodslag.gebreukt.00-00-1539
ZierikzeeHet hof deciseert in appel tegen ketters aldaar, veroordeeld hun goed desbetreffende hebben, onaangezien de privilegien der stad.00-00-1539
Agnieten consentuit naam des consents aanvaard hebbende goederen aan het consent besproken, contra den Procureur Generaal, beide partijen in submissiehet consent veroordeeld binnen 's jaars de goederen in wereldlijke handen te brengen.00-00-1541
00-00-1544
Oude Tontowegens crimen peculatus bij de opbrengst van den tienden penningveroordeeld tot geldboete.00-00-1545
nopens het procederen tegen twee personen, waarvan de een een ketters N. Testament bezat.00-00-1545
nopens het procederen tegen Reynier den franchijnmaker te Leiden, bij wien men schriften van David Joriss. gevonden had, waaruit een conflict gerezen was tusschen het Hof en die van Leiden en de Staten van Holland met hen gevoegd.00-00-1545
Rotterdamals gevoegden in een proces tegen persmeesters dier stad, beschuldigd van contrarie de placaten goederen langs de binnen vaarten vervoerd te hebben contra den Procureur Generaal, dien zijne conclusie wordt toegewezen.00-00-1547
Stadenvanwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1551
JorisMariawegens valsche beschuldigingvoor altoos gebannen.31-05-1629
27-10-1655
12-05-1656
Serraaseen vrouw overreden hebbendeop intendith voor altijd gebannen.12-04-1669
iemand (Jan Roelofsche v. Wolthuizen) zonder eenig bewijs van schuld gecondemneerd hebbende om gegeesseld en gebrandmerkt te wordenverklaard vervallen van het welgebore manschap en inhabil om 't zelve weder te bedienen.22-12-1688
nopens het nageeven van F. de Bruijs als of Jaques Saurin aan het 3e deel van de Critique Desinteressie zou hebben deel gehad.27-07-1731
houdende verbod tegen twee Godslasterlijke boeken met condemnatie om dezelve door den Scherprechter te doen lacereeren en verbranden.14-12-1764
houdende verbod tegen een Godslasterlijk en Zielverdervend boek met condemnatie om 't zelve door den scherprechter te doen lacereeren en verbranden.21-01-1765
wegens 't maaken van valsche munteerst gecondemneerd met de koorde gestraft te worden, doch van zijn Hoogheid geobtineerd hebbende abolitie van de doodstraf, geconfisceerd zijn levenlang ten zijnen koste in een Tugthuis om aldaar met zijner handen arbeid de kost te winnen.10-12-1770
BroeckhausenLena Fredericawegens overspel en violeeren van banbehalven haar bannissement nog voor 2 jaaren geconfisceerd.04-08-1772
Wolffwegens huisbraaken, dieverijenop intendith voor altoos uit Holland, Zeeland en Utrecht gebannen op poene van zwaarder straffe.16-12-1800
Engebrecht????????00-00-1560
???????? als zoude hij de herdoopers begunstigd hebbenveroordeeld om de tong uitgesneden en vervolgens in het vuur geworpen te worden, dat er de dood naar volgt en daarna het ligchaam op een rad met confiscatie.00-00-1562
VisscherAalbert Floriswegens geweld aan 't huis van den schout van Scheveningen gepleegdvoor altoos gebannen.13-03-1652
ArendsAaltjewegens dieverijgegeesseld, gebrandmerkt en gebannen.20-03-1744
JonghdeAaltjewegens meineedigheid, overspel en valsche beschuldiginggegeesseld, voor 20 jaaren geconfisceerd en voor altoos gebannen.22-07-1763
DijkvanAaltjeom het laaten namaken van een sleutel van de agterpoort tot het vrijer houden van conversatiein submissie voor 3 dagen te water en brood gelegd en geduurende twee jaaren den Haag een een uur in het ronde ontzegd.18-06-1800
OosterwijkvanAaltje Johannawegens schandelijke prostitutie, dieverij en ontveiliging van 's Heeren wegenmet de strop om den hals gegeesseld voor 15 jaaren geconfisceerd en voorts gebannen.12-03-1736
HaeftenvanAarnout Willemter zaake van de combustien en excessen voor dato van de revolutie in September 1787 voorgevallenin submissie ontfangen, gecondemneerd de Justitie alsmede de Regeering der stad Delft ten overstaan van Commissarissen in presentie van den Procureur Generaal vergiffenis te vraagen, en geduurende 3 jaaren uit Delft en de Jurisdictie van dien gebannen.21-01-1789
KeijzerAbrahamwegens gereveleerde secreetengecondemneerd met het zwaard over 't hoofd gestraft, en voor altijd gebannen.02-05-1670
WicquefortvanAbrahamwegens onbehoorlijke correspondentievoor zijn leeven geconfineert en zijne goederen verbeurd verklaard.20-11-1675
GanaarJansseAbrahamwegens dieverij en huisbraakgecondemneert met de koorde gestraft te worden.19-03-1698
QuevelleriusAbrahamwegens het opstellen en doen drukken van een injurieus en calumuieus geschriftgecondemneerd in eene amende van 100 ducatons.03-03-1722
IsraelsAbrahamwegens dieverijgecondemneerd om gegeesseld en gebrandmerkt te worden en gebannen.24-04-1730
PeerlaAbrahamwegens sodomieop intendith voor altijd gebannen.05-10-1731
HaakAbrahamwegens sodomieop intendith voor altijd gebannen.05-10-1731
RijkevorselvanAbrahamwegens excessen voor de omwenteling van 1787 gepleegdbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.18-09-1789
Bijlandt van PalsterkampvanAbrahamwegens dezelve misdaad (zie J.C.P. Bouwens van Nieuveen)bij intendith verklaard vervallen, ook voor 12 jaar gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.25-11-1791
LevijAbrahambij twee geweldige huisbraken op Schildwagt gestaan, gestolen goederen opgekogt etc.met de strop om den hals gegeesseld, gebrandmerkt, voor 50 jaaren geconfisceert en daarna gebannen voor altoos.19-05-1800
HaasdeAbraham Anthonijwegens excessen als bailluw en schout van Valkenburgin submissie ontfangen en gecondemneerd in een amende van 150 ponden.08-02-1741
MullerAbraham Gerardwegens het agter houden en employeeren van constignatie penningenin submissie ontfangen, en verklaard vervallen van deszelfs ambten als Notaris en Clercq ter Griffie en inhabil, om immer of ooit eenige publicque bediening te kunnen waarneemen en gecondemneerd om met opene deuren in priesentie van den Procureur Generaal04-03-1791
CramerAdamwegens 't concipieeren en doen drukken van een injuriens Request en advis of responsz. jurs(?)gecondemneerd dezelve in de audientie van de Rolle te lacereeren en voorts gebannen.07-02-1714
SchotAdamverscheide bannissementen gevioleerd hebbendegecondemneerd om gegeesselt te worden en voorts weder gebannen.24-05-1715
SmitsAdamwegens 't niet bestellen van missives, en 't laten geeven van een valsche tekening op 't recepisvoor 2 jaaren geconfisceerd.16-12-1768
Goorbergvan derAdamwegens misdaad van gekwetste Majesteitop intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.31-07-1789
RahtkeAdam Christoffelwegens het neemen van geld uit de Cassa van dat Committé, ten zijnen bijzonderen gebruiken, doch tegens quitantie en aanneemen restituendo; - wegens het zig laaten uitbetaalen van tractementen waarop hij geen recht of aanspraak hadt, en wegens het afperssin ordinair proces inhabiel verklaard om immer eenen post of bediening in dienst van den Lande te bekleeden, voorts gecondemneerd om aan den Rentmeester der Exploiten ten behoeve van den Lande te betaalen eene somma van f. 550, en eene van f. 826, zijnde26-06-1801
MappaAdam Gerardwegens publicq geweld, oproer, en gekwetste Majesteitbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.17-12-1790
GeswindAdolphwegens het ontdekken van zaaken aan iemand tegen wien door de Justitie wierd geinformeerdvoor 6 jaaren gebannen.26-01-1729
vorige
12...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in