Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
Willemsz.Corneliswegens allerlei knevelarijen, geweldadigheden en mesusenafgezet, inhabil verklaard tot eenig officie, veroordeeld tot boetedoening, gebannen en gebreukt.00-00-1540
PaepJansz.Heynricwegens allerlei geweldenarijen en roofonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Claesz.Maertenwegens allerlei geweldenarijen en roofonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Dircxs.Jacobwegens insolentien tegen schout en schepenen aldaargegeesseld en gebannen.00-00-1540
Thaemsz.Reinwegens insolentien in submissie ontvangenveroordeeld tot boetedoening en gebreukt.00-00-1540
ThoorntgenClaesz.Jacobcontra den Procureur Generaal over het regt van de Keizerlijke Majesteit op eene geconfisqueerde lijfrente.00-00-1540
Eenwontsz.Damaswegens insolentiengebreukt en provisioneel in hechtenis gehouden.00-00-1540
IJsbrantsz.Albrechtwegens insolentien tegen eenen priester, die sauvegarde hadbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1540
Nannincxs.Ellewegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1540
Foppensz.Pieterwegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1541
FranckeCornickwegens violatie van ban op zijner lijf en weigering om te biechtenonthoofd met confiscatie.00-00-1541
Matthysz.Dircwegens allerlei knevelerijen en mesusen in officioafgezet en inhabil verklaard tot eenig ambt.00-00-1541
Pietersz.Arentwegens houtdieverij in het boschgebreukt met confiscatie van zijn wagen en paarden.00-00-1541
AlijsMathurijnwegens valsche munt, gemaakt op aanzetten van Catherine le Casseuronthoofd met confiscatie.00-00-1541
Pietersdr.HugetteWegens kennis van het misdrijf (het maken van een complot tot het slaan van valsche munt)gebannen uit alle 's Keizers landen, op haar lijf.00-00-1541
Huygensz.Huijchwegens allerlei vechterijen en geweldadigheden, impetranten van brieven van pardon, contra de Procureur Generaal.De brieven van Huygh verklaard sub- en obreptief en hij onthoofd, de brieven der overigen geintirineerd mits betalende de kosten.00-00-1541
Huygensz.Pieterwegens allerlei vechterijen en geweldadigheden, impetranten van brieven van pardon, contra de Procureur Generaal.De brieven van Huygh verklaard sub- en obreptief en hij onthoofd, de brieven der overigen geintirineerd mits betalende de kosten.00-00-1541
Huygensz.Diedolfwegens allerlei vechterijen en geweldadigheden, impetranten van brieven van pardon, contra de Procureur Generaal.De brieven van Huygh verklaard sub- en obreptief en hij onthoofd, de brieven der overigen geintirineerd mits betalende de kosten.00-00-1541
Baeyensz.BayenContra den Procureur Generaal wegens onwettig inhouden van landen hem bij sententie ontwezen en gewelddadig verzet tegen de justitiegecondemneerd tot boetedoening en gebannen voor drie jaren uit den lande van Altena.00-00-1541
BaptistaJanwegens deelname aan de valsche munterij te 's Hage (zie boven)onthoofd met confiscatie.00-00-1541
MasieAnthoniewegens deelname aan de valsche munterij te 's Hage (zie boven)gebannen.00-00-1541
Baretsz.Adriaan Pieterwegens herdooperijbij intendit gebannen.00-00-1541
Danielsz.Laurenswegens vele gewelddadigheden en diefstalgebannen.00-00-1541
Agnieten consentuit naam des consents aanvaard hebbende goederen aan het consent besproken, contra den Procureur Generaal, beide partijen in submissiehet consent veroordeeld binnen 's jaars de goederen in wereldlijke handen te brengen.00-00-1541
Willemsz.Andrieswegens poging om eene jonge dochter te verkrachten, na haar gekwetst te hebben met vele gewelddadigheden en verzet tegen de justitiebij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1541
SymonsHeinriewegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1541
Pietersz.Simonwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1541
Jansz.Janwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1541
Wittesz.Leynwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1541
Doensz.Barentwegens moordbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1541
Willemsz.Jacobwegens geweld tegen den schout van Leiderdorp en anderenbij appel van den baljuw van Rijnland, voor drie jaren gebannen uit Holland en Friesland op zijn regter hand.00-00-1541
Symonsz.Dirckwegens violatie van ban en geldafpersing door geweldgebannen op zijn lijf drie jaar lang.00-00-1541
CraemboudtJoriswegens nalatigheid om door hem ingevorderde penningen aan den eigenaar uit te betalendaartoe gecondemneerd met suspensie.00-00-1541
Sijvertsz.Willemwegens knevelarij en mesusen in officiobij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
GijbrechtsLambrechtwegens het lezen en bezitten van Luthersche boekengebannen00-00-1542
Jansz.Vrieswegens het tegen den wil des eigenaars voortzetten van eene pacht van landveroordeeld tot eene geldboete.00-00-1542
Hermansz.Gerritwegens moordbij intendit gebannen, en 60 lb. uit zijn goed verbeurd, volgens de privilegien van Enkhuizen, waarvoor burgemeesteren zich in het proces voegen.00-00-1542
Adriaensz.Gerritwegens violatie van ban, landlooperij, geweld en doodslagonthoofd met confiscatie.00-00-1542
Jansz.Joostwegens manslagonthoofd met confiscatie.00-00-1542
Gerijts.Michelwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1542
Symonsdr.Maritgenwegens herdooperij en het valsch beschuldigen van een aantal aanzienlijke personen van ketterij en herdooperijop hare confessie, de tong afgesneden en levend verbrand.00-00-1542
PouwelsJacobwegens geweld, diefstal, huisbraak, kerkroof en moordmet den bast om den hals onthoofd, het hoofd op een staak, het ligchaam op een rad en daarboven een galg met een kelk daarop, met confiscatie.00-00-1542
Reyersz.Adriaenwegens het verspreiden van verboden boekenna vroeger reeds des wegene veroordeeld te zijn, onthoofd met confiscatie.00-00-1542
Claesz.Dircwegens het frauderen der grafelijkheide tollen met valsche papierenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
DisselJanwegens het frauderen der grafelijkheide tollen met valsche papierenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
Jacobsz.Huychwegens doodslagonthoofd met confiscatie.00-00-1542
Jacobsz.Claeswegens het bedingen van geld om getuigenis ten voordeele van iemand in een proces te gevenop het schavot ten toon gesteld met een bord.00-00-1542
GijsbrechtsJanwegens het medegaan op de gewapende schepen der herdoopers en volharding in de Ketterijbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
Pouwelsz.Pieterwegens ontrouwe administratie, knevelarij, geweld en suspicie van Lutherijontzet en inhabil verklaard tot eenig ambt, en gebreukt.00-00-1542
ValckenaerDirckwegens manslagbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1543
123...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in