Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
GruiterdeAlbertuszonder permissie den Roomschen Godsdienst verrigt hebbendevoor altoos gebannen.01-10-1711
RekersHendrikzijn bannissement uit Holland ten 6e maal overtreden hebbende, en nu voor de zevende maal deswegens en wegen vagabondeeren, en bedelen met een valschen lazarusklep, en op valsche voorgevens van met Lazarije bezocht, of een leproos te zijnvoor 8 jaar geconfisceerd, en voor altijd uit Holland en Utrecht gebannen.31-05-1805
RoodedeBarendzijn bannissement uit Holland ten 2e maal overtreden hebbendevoor een jaar geconfisceerd, en verplicht blijvende om daarna aan zijn bannissement te voldoen.08-03-1805
EeldersKlaaszijn bannissement uit Holland ten 1e maal overtreden hebbende, en nu reeds voor de achtste maal des wegens 1 wegens vagabondeeren, en bedelen op valsche voorgevens in 's regter handen zijnde geraaktvoor 8 jaar geconfisceerd, en voor altijd uit Holland en Utrecht gebannen.01-04-1805
BagPieter Danielzijn bannissement ten vierdenmaale overtreeden hebbendevoor twee jaaren geconfisceerd, en ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland en Utrecht.03-05-1801
WittedeJacob Eduardzijn bannissement ten tweeden maale gevioleerd hebbendevoor 2 jaaren in eene verzekerde plaats binnen Holland, ten zijnen koste, geconfisceerd; en gehouden blijvende daarna aan zijn bannissement te voldoen.26-11-1801
PesserJohanzijn bannissement gevioleert hebbendevoor 12 jaaren gebannen.28-04-1673
Vugtvan derPietersePieterzijn bannissement gevioleertvoor altijd gebannen.17-12-1676
JanssenFredrikzijn bannissement gevioleertgecondemneerd gegeesselt te worden en voor altijd gebannen.01-11-1697
EngelJan Lodewijkzij verweerende een ander een snede in het aangezigt gegeeven hebbendegecondemneerd 14 dagen te water en te brood en voor 10 jaaren gebannen.06-10-1656
SmitGerritzig zelve onafgemaakte coupons van den lande toegeeigend, daarin valsche nummers gesteld, en dezelve vervolgens ten Comptoire Generaal ontfangen, en in roulanen gebragt hebbendemet de strop om den hals, vastgemaakt aan de galg, wel zeer strengelijk gegeesseld, gebrandmerkt, en voor altoos uit Holland en Utrecht gebannen.07-12-1804
WijnoxbergenvanHendrikzig van die qualiteit bediend hebbende om sommige recapissen van fournissement , onder die Commissie ingeleverd, te detourneren, en zig toe te eigenenop intendith voor altoos gebannen uit Holland en Utrecht.23-12-1803
NeijbornAnastasianazig op verscheide malen naakt uitgekleed, en anderen daar van beschuldigd hebbende, en wegens het doen van een valschen Eedgecondemneerd met de koorde gestraft te worden.25-11-1729
BruggenvanPetruszig in het Osnabrugs rassemblement begeeven hebbendeten eeuwigen dage gebannen.01-12-1798
OverveltJacobzig geabsenteerd hebbende sedert de recherches der schuldigen aan 't Crimen van sodomie heeft begonnen ruchtbaar te worden en uit kragte van H.E.G.M. placaat van 21 July edictaliter gedagvaard, doch niet gecompareerd zijndeuit naam van den Souverain het land ontzegd op poene van zwaarder straffe.09-03-1731
VeldevanMartinzig geabsenteerd hebbende sedert de recherches der schuldigen aan 't Crimen van sodomie heeft begonnen ruchtbaar te worden en uit kragte van H.E.G.M. placaat van 21 July edictaliter gedagvaard, doch niet gecompareerd zijndeuit naam van den Souverain het land ontzegd op poene van zwaarder straffe.09-03-1731
AlotCarelzig geabsenteerd hebbende sedert de recherches der schuldigen aan 't Crimen van sodomie heeft begonnen ruchtbaar te worden en uit kragte van H.E.G.M. placaat van 21 July edictaliter gedagvaard, doch niet gecompareerd zijndeuit naam van den Souverain het land ontzegd op poene van zwaarder straffe.09-03-1731
VerronHendrikzig geabsenteerd hebbende sedert de recherches der schuldigen aan 't Crimen van sodomie heeft begonnen ruchtbaar te worden en uit kragte van H.E.G.M. placaat van 21 July edictaliter gedagvaard, doch niet gecompareerd zijndeuit naam van den Souverain het land ontzegd op poene van zwaarder straffe.09-03-1731
Hagenvan derWillemzig geabsenteerd hebbende sedert de recherches der schuldigen aan 't Crimen van sodomie heeft begonnen ruchtbaar te worden en uit kragte van H.E.G.M. placaat van 21 July edictaliter gedagvaard, doch niet gecompareerd zijndeuit naam van den Souverain het land ontzegd op poene van zwaarder straffe.09-03-1731
HooftJanzig geabsenteerd hebbende sedert de recherches der schuldigen aan 't Crimen van sodomie heeft begonnen ruchtbaar te worden en uit kragte van H.E.G.M. placaat van 21 July edictaliter gedagvaard, doch niet gecompareerd zijndeuit naam van den Souverain het land ontzegd op poene van zwaarder straffe.09-03-1731
Simonsze.Pauwelzig als vaarens gezel in dienst van den vijand begeeven hebbendegecondemneerd voor met de koorde gestraft te worden.31-10-1628
JanszoonJanzig als vaarens gezel in dienst van den vijand begeeven hebbendegecondemneerd voor met de koorde gestraft te worden.31-10-1628
NobelWillemsz.IJsbrandzig als stuurman begevenen hebbende in dienst van den vijand. Verscheide Hollandsche schepen genomen, en hier te lande verscheide feitelijkheden en geweld hebbende gepleegdgecondemneerd om met de koorde gestraft te worden.31-10-1628
ClerqdePieterzicht trouwloos hebbende gecomporteertgecondemneerd om met het zwaard over 't hoofd gestraft te worden en voor altoos gebannen.17-07-1681
RomersdeHermanus Jozefuszich valschelijk voor R.C. Priester hebbende uitgegeven, en veele lieden daardoor bedrogen hebbende, met profanctie van zaken, welke bij de R.C. voor heilig worden gehoudengegeesseld, voor 6 jaar geconfisceerd en voor altijd gebannen uit Holland en Utrecht.14-02-1806
SluimersCorneliszich trouwloos gecomporteerd hebbendevoor altoos gebannen op poene van de dood.21-07-1683
ZeevanPieterseJanzich in dienst van Vreemde Mogenheden hebbende willen begeeven ten nadeele van de O.I. Comp.voor 12 jaaren geconfineert en voorts gebannen.22-12-1694
HillebrandNicolaaszich door een ander hebbende laten verleiden om een schuurtje open te breken, en daaruit te steelen, en ook aan dat schuurtje force hebbende gepleegdvoor 5 jaar uit Holland gebannen.14-02-1806
zelft wegens crimen majestatis (Ketterij)over het privilegie van geen confiscatie voor poorters.00-00-1538
MeerkampCorneliszekeren Musman hebbende ter nedergelegd, bij te niet doen van een vonnis van 't committé van Justitie van Amsterdam in dato 7 Maart 1797.voor 12 jaaren uit Holland gebannen met condemnatie in de kosten en misen van Justitie en van de processe van deeze en voorige instantien.02-05-1800
DuncanJacobuszeker Joods koopman hebbende laaten quitteeren een obligatie door hem ten behoeven van dien Jood gepasseerd, onder prietext dat hij hem dadelijk zoude voldoen, en vervolgens met die gecopitteerde obligatie had getragt zig uit den Haag te begeeven voorwendverklaard vervallen van de ambten en waardigheeden welke hij zoude mogen bekleeden, geconfisceerd voor den tijd van 3 jaaren in een tugthuis binnen deeze Provincie om met zijner handen arbeid de kost te winnen ( dan welk 3 jaarig confiscement den Ged(eput18-05-1781
MoetjesAdriaanzeeker boek gedruktgecondemneerd in een Amende van f. 200.-.-. en zijn winkel voor 6 weeken te sluiten.28-02-1681
JongdeJanszeJanweigerende te voldoen aan de voorn. sententie van 21 Sept. 1650 (grovelijk geinjurieerd, gecondemneerd God en de Justitie om vergiffenis te bidden en in eene mulete van f. 50,-.)door 't Hof geordonnt. dat 't zelve in haar priesentie door den substituue van den Adv(iseur)-Fiscaal zal worden gedaan.24-11-1650
GilsvanHendrikweigerende te voldoen aan de voorn. sententie van 21 Sept. 1650 (grovelijk geinjurieerd, gecondemneerd God en de Justitie om vergiffenis te bidden en in eene mulete van f. 50,-.)door 't Hof geordonnt. dat 't zelve in haar priesentie door den substituue van den Adv(iseur)-Fiscaal zal worden gedaan.24-11-1650
WarboutsJanwegens zijn onbehoorlijk gedrag als Schepen van Wateringen ten tijde van het executeeren van zekeren Lambert Pagiein submissie ontfangen en gecondemneerd in eene amende van f. 50.-.-.29-12-1732
BillekerJacobwegens Zeerooverijgehangen met confiscatie.00-00-1571
CattendijkJansz.Volchertwegens zeerooverijonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op een rad, met confiscatie.00-00-1571
NicollodeJoannewegens zeerooverijonthoofd met confiscatie.00-00-1571
DaelJanwegens zeerooverijveroordeeld tot de koord, met confiscatie.00-00-1572
MoosGijsbrechtwegens zeerooverijveroordeeld tot de koord, met confiscatie.00-00-1572
SmitThomaswegens zeerooverijveroordeeld tot de koord, met confiscatie.00-00-1572
SmitMatthijswegens zeerooverijveroordeeld tot de koord, met confiscatie.00-00-1572
Quirijnsz.Janwegens zeerooverijveroordeeld tot de koord.00-00-1572
DiardAntoinewegens winkeldieverij, en overtreding van bannissementgegeesseld en voor altijd uit Holland gebannen.23-12-1803
DeinardAriewegens vrouwenkragtgecondemneerd mt de koorde gestraft te worden.05-10-1736
Willemsz.Doewegens vrouwenkrachte, diefstal en straatroofonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op een rad, met confiscatie.00-00-1566
Jansz.Corneliswegens vroegere deelname aan vrouwenroof, violatie van ban en vele geweldenarijenonthoofd met confiscatie.00-00-1545
SchetserTobiaswegens violentie en dieverijgecondemneerd met de strop om den hals gegeesseld en voort gebannen te worden.01-12-1713
BrunenAnnetjewegens violeeren van bannissement, en het loopen met vagabondengegeesseld en voorts gebannen.13-11-1628
NeutensJannetjewegens violeeren van bannissement, en het loopen met vagabondengegeesseld en voorts gebannen.13-11-1628
vorige
12...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in