Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
00-00-1539
BarwoutersoenAdriaan00-00-1539
Cornelisz.Albert00-00-1539
ZierikzeeHet hof deciseert in appel tegen ketters aldaar, veroordeeld hun goed desbetreffende hebben, onaangezien de privilegien der stad.00-00-1539
PierRuijteJane.c. contra den Procureur Generaal over eene erfenis.00-00-1539
MatthysDircdeurwaarder contra den Procureur Generaal gelast partijen ten principale productie te doen. Ontslaat den deurwaarder van de gevangenis en suspendeert hem bij provisie.00-00-1540
ThoorntgenClaesz.Jacobcontra den Procureur Generaal over het regt van de Keizerlijke Majesteit op eene geconfisqueerde lijfrente.00-00-1540
00-00-1544
WillemsClaes00-00-1545
TeijlingenvanWillemveroordeeld onregtmatig gevorderde kosten en salaris te restitueeren en gesuspendeerd.00-00-1545
nopens het procederen tegen twee personen, waarvan de een een ketters N. Testament bezat.00-00-1545
nopens het procederen tegen Reynier den franchijnmaker te Leiden, bij wien men schriften van David Joriss. gevonden had, waaruit een conflict gerezen was tusschen het Hof en die van Leiden en de Staten van Holland met hen gevoegd.00-00-1545
Rotterdamals gevoegden in een proces tegen persmeesters dier stad, beschuldigd van contrarie de placaten goederen langs de binnen vaarten vervoerd te hebben contra den Procureur Generaal, dien zijne conclusie wordt toegewezen.00-00-1547
GijsbrechtsCornelis00-00-1549
Melisz.Kors00-00-1549
Jeroensz.Jacobverklaard toetestemmen, dat op de precedentie informatie tegen hem genomen, alleen door het Hof regt worde gedaan.00-00-1551
Jansz.Willemwegens landlooperij een oor af en gebannen.00-00-1551
Pietersdr.Lijsbethwegens landlooperij een oor af en gebannen.00-00-1551
Heynricxs.Corneliswegens onvermogen, in plaats van geldboete veroordeeld tot boetedoening.00-00-1559
Engbertsz.Florisgelast peremptoir te antwoorden op de conclusie van den Procureur Generaal, binnen 14 dagen.00-00-1559
Meynertsz.Reynertbij provisie uiter hechtenis ontslagen.00-00-1564
Metnertsdr.Aleytbij provisie uiter hechtenis ontslagen.00-00-1564
SpanPietersz.Jacobwegens verkregene brieven van remissie uit zijne hechtenis ontslagen, mits betalende kosten.00-00-1565
WinteredeJanwegens verkregene brieven van remissie uit zijne hechtenis ontslagen, mits betalende kosten en met kerkelijke boetedoening.00-00-1565
Symonsz.Willemin plaats van geldboete voor twee manslagen, gecondemneerd tot eene bedevaart naar 's Gravezande en Wilsveen, om aldaar te bidden voor de Zielen der verslagene, voor de K. Majesteit en het Hof.00-00-1566
SteewechsHeyndrickin plaats van geldboete wegens manslag, veroordeeld de K. Majesteit twee maanden zonder gage te dienen op het huis te Heusden.00-00-1566
HollanderdenMaertenwegens armoede in plaats van geldboete voor manslag veroordeeld tot eene bedevaart in Walcheren.00-00-1568
RietdeckerBlouwerz.Gilliswegens armoede te water en brood op de voorpoort gelegd en daarna een half jaar op zijne knieen de mis te hooren en te bidden voor de Ziel des verslagenen.00-00-1568
Adriaensz.Willemwegens armoede in plaats van geldboete voor manslag veroordeeld tot eene kerkelijke boete.00-00-1568
Dircxs.Cornelisbuiten den Haag verbrand.00-00-1568
Michielsz.Heynrickwegens armoede in plaats van geldboete wegens manslag, veroordeeld tot eene bedevaart en kerkelijke boete.00-00-1570
Jansz.Willemin plaats van ban, gecondemneerd tot eene bedevaart en kerkelijke boete.00-00-1570
Maertensz.Michielwegens armoede in plaats van geldboete voor manslag veroordeeld tot kerkelijke boete.00-00-1571
AbelssoenHarmanwegens armoede in plaats van geldboete voor manslag, gecondemneerd tot eene bedevaart tot O.L.Vr. te Heukelum.00-00-1572
TatuelEduardvoor 12 jaaren den Haag en Haagambacht ontzegd.01-04-1651
Jansz.Petronellavoor 12 jaaren den Haag en Haagambacht ontzegd.01-04-1651
27-10-1655
12-05-1656
DalenvanArendgecondemneerd een post van f.100.- uit zijn reekening te royeeren en voorts een jaar.15-05-1667
WittdeCornelisverklaard vervallen van alle zijne digniteiten en ambten en voor altoos gebannen.20-08-1672
CosinJoangeabsolveert van den Eisch van den Procureur Generaal met compensatie van kosten.26-04-1675
GrootdePietergeabsolveert van den Eisch van den Procureur Generaal met compensatie van kosten.07-12-1676
Jansz.Cornelisgeabsolveert van den Eisch van den Bailluw van de Beverwijk.12-10-1678
DilvendiepvanArendter zaake voornoemd verklaard eerloos, meineedig en infaam gedeporteert van 't voornoemde secretarisschap en inhabil om eenig ambt in deze lande te bedienen.22-12-1688
Bergvan denJanverklaard met 't vonnis van S.S. der stad Delft niet te weezen bezwaard.28-06-1712
VerdonkAdriaanverklaard met 't vonnis van S.S. der stad Delft niet te weezen bezwaard.28-06-1712
CloppertJacobverklaard met 't vonnis van S.S. der stad Delft niet te weezen bezwaard.28-06-1712
IJsbrandsMontagnein Cas d'appel gecondemneerd met een pistool boven 't hoofd met de koorde gestraft te worden.29-04-1720
HergaliusAguliusin Cas d'appel gecondemneerd met de koorde gestraft te worden.29-04-1720
LucasMarcusin Cas d'appel gecondemneerd met de koorde gestraft te worden.29-04-1720
vorige
12...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in