Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
EngelseWijnandusin Cas d'appel gecondemneerd met de koorde gestraft te worden.29-04-1720
SantvlietCornelisgecondemneerd om gebragt te worden tot scherper examen.15-07-1727
BuijsJangecondemneerd tot scherper examen.27-07-1728
MaanenvanWouterin submissie ontfangen en gecondemneerd in eene amende honorabel, met E.P. de Marcelli zijn leedwezen te betuigen over 't slaan met een rotting en denzelven daarover excus te vraagen, en wijders in eene amende civile van 100 ducatons ten profijte van de H17-09-1728
BruijsdeFrancoisgecondemneerd om in de audientie van de Rolle met eigen handen te lacereeren zekere zijne scandaleuse stellingen en propositien vervat, pagina 150 van het 3e deel van de Critique desinteressie, mitsgaders voor eeuwig gebannen op poene van zwaarder straffe27-07-1731
OuwerkerkCornelisz.Janin submissie ontfangen en gecondemneerd zig te houden buiten de Jurisdictie van Werkendam, den lande van Altena en den Alblasserwaard, en voorts in eene amende van f. 500.-.-.31-07-1732
BekomvanNanningbij sententie in Cas d'appel voor 10(30?) jaaren gebannen.29-01-1743
HargeJanonschuldig verklaard, geabsolveerd en vrijgesprooken van de respective pointen van Crimineele beschuldiging in de procedures voor den Geregte van Calantsoog tegen hem geformeerd.05-04-1743
BolteAdriaangeabsolveerd van de pointen van accusatie tegen hem ingebragt.05-12-1743
Miedenvan derAdriaanged(eputeerd)e. bij Mand(aa)t. van dagvaarding in persoon contra den Procureur Generaal Imp(etran)t en Eischer, aan den zelve zijn eisch ontzegd.17-03-1747
BlauwJanImp(etran)t van Mand(aa)t van Appel C.a. den Baill(uw) van den Lande van Blois en den Procureur Generaal Ged(eputeerd)ens: het vonnis van Leenmannen van Blois in appel te niet gedaan en aan den Ged(eputeerd)e. zijn eisch ter eerster instantie gedaan ontze21-07-1752
BrouwersJohannaimpetrante contra den Hoofdofficier der stad Amsterdam, verklaard met het vonnis van S.S. van Amsterdam te weezen niet bezwaard.03-03-1758
houdende verbod tegen twee Godslasterlijke boeken met condemnatie om dezelve door den Scherprechter te doen lacereeren en verbranden.14-12-1764
houdende verbod tegen een Godslasterlijk en Zielverdervend boek met condemnatie om 't zelve door den scherprechter te doen lacereeren en verbranden.21-01-1765
MandeJacobbij sententie van den Hove geabsolveerd van de instantie in cas d'appel.20-12-1765
ValckenaerIsaac Stephanusgecondemneerd in een amende van 100 ducatons.03-12-1773
TrypHenricusimp(etran)t van Purge contra den Hoofdofficier der stad Hoorn en den Procureur Generaal wegens overspel en testamina van ontugtigheden, deszelfs eisch in Cas van Purge ontzegd en de Imp(etran)t gecondemneerd in de kosten van den processe.26-07-1785
ChandonPierre Frederik Danielwegens machinatien tot omkeering der ordre van Zaaken hier te lande16-12-1800
Pielat van BulderenvanBernard Johanin een ordiniar proces, om exces in officio als Hoofdofficier der stad Schiedam, in zeker crimineel proces; - tot straffe geimputeerd de suspensie in dat ambt, hem door het Hof op 6 Maart 1806 opgelegd, en gecondemneerd in de kosten.03-07-1809
Engebrecht????????00-00-1560
???????? als zoude hij de herdoopers begunstigd hebbenveroordeeld om de tong uitgesneden en vervolgens in het vuur geworpen te worden, dat er de dood naar volgt en daarna het ligchaam op een rad met confiscatie.00-00-1562
BlijsJansLijsbetaan de deur opgepast hebbende om die gevallen te favoriseerenvoor 5 jaaren gebannen.27-07-1716
IJsseltvanHieronijmusaan den vijand geoffereert hebbende de Dijken in Noord Holland door te steekengecondemneerd met het zwaard gestraft te worden.21-12-1702
LemmersJan Hendrikaan eene publicque hoer 3 lombard briefjes van geringe waarde ontstolen hebbendevoor 2 jaaren uit Holland gebannen.16-06-1801
JacquotNicolaasaangeboden hebbende de tafelmessen van den Koning van Engeland stadhouder te vergiftigengecondemneerd om gerecht te worden met het zwaard, het ligchaam op een rad en 't hoofd op een staak gezet te worden.08-05-1699
TibautWillemactens gepasseerd hebbende zonde de comparanten te kennengedeporteerd van zijn ambt, infaam en inhabiel verklaard en voorts gebannen.24-10-1724
GeversPaulusals aanschouwer, begunstiger en effective medehelper van een oproerig complot, seditie en geweldbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.23-03-1790
Bouwens van NieuveenJacob Carel Philipals direct hebbende geconcurreert en oorzaak geweest te zijn van den voornoemde doodslag (zie Wigbold van Heekeren Barlham) en schuldig aan het overtreden der placaaten tegen de duellenbij intendith verklaard vervallen van alle ambten, officien, digniteiten, en tot geene ambten officien of digniteiten te zijn admissibel, voorts voor 12 jaaren gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.25-11-1791
ProperAdriaensz.Claesals een der belhamels bij het oproer aldaar waarin de crimineele executie gestoord werdonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op een rad met confiscatie.00-00-1558
Willemsz.Geritals een der belhamels bij het oproer aldaar waarin de crimineele executie gestoord werdonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op een rad met confiscatie.00-00-1558
JanszoonAmseynaals een der belhamels bij het oproer aldaar waarin de crimineele executie gestoord werdtot boetedoening veroordeeld en gebreukt.00-00-1558
Thonisz.Janals een der belhamels bij het oproer aldaar waarin de crimineele executie gestoord werdtot boetedoening veroordeeld en gebreukt.00-00-1558
Berthoudsz.Janals een der belhamels bij het oproer aldaar waarin de crimineele executie gestoord werdgegeesseld en uit de stad gebannen en gebreukt.00-00-1558
Michielsz.Michielals een der belhamels bij het oproer aldaar waarin de crimineele executie gestoord werdveroordeeld tot boetedoening; geesseling van en confiscatie.00-00-1558
Thonisz.Jacobals een der belhamels bij het oproer aldaar waarin de crimineele executie gestoord werdtot boetedoening en op het schavot de executie der overigen aantezien.00-00-1558
MarckdeMichielals hebbende den vice cureit doen ontbieden om een zieken hond te beregtengegeesseld en gebannen.00-00-1544
Jorisz.Arendtals hebbende in de kerk te Schiedam onder het vrezen van de hoogmis met den provisoor van Schieland gevochtenin submissie ontvangen en gecondemneerd tot boetedoening en gebreukt.00-00-1564
Meinertsz.Reynertals hebbende in een wit laken gekleed op het Kerkhof aldaar in schijn van een geest, de processie van schrik doen verstuiven en zich kettersche uitdrukkingen veroorloofdgebreukt.00-00-1546
FluexsJan Jacobsals hebbende met andere soldaten gewelddadig op de kloostere en de boeren geteerdgehangen met confiscatie.00-00-1544
LevijJacob Samuelals medestander van dieven, welke hij westenlijk hadt gelogeerd, en het gestolene geborgen om profijtswillevoor 3 jaar geconfisceerd en voor 6 jaar uit Holland gebannen.10-12-1802
ObergJohannesals Procureur in eene valsche zaak den voornoemde C.A. van Sypestein bediend hebbendegecondemneerd zig voortaan te onthouden van 't bedienen van zaaken als procureur.20-04-1728
Bous-quet….als seconde in een duel gediend hebbendevrklaard vervallen te zijn van zijn ambt en inhabiel om eenige ambten te bedienen en gecondemneerd in eene Amende van f. 1000.-.-.02-06-1701
HaasbroekLaurensaucteur van twee eerloose gedigten, in de rolle gelacereerdgecondemneerd 14 dagen te water en brood voor 10 jaaren gebannen.24-03-1657
BoijerPieterautheur van zeeker gedrukt schriftgecondemneerd 't zelve in de audientie van de Rolle met eigen handen te scheuren.24-09-1688
PutsveldMariabannissement gevioleerdgecondemneerd met roeden ten toon te staan en voor altoos gebannen.05-04-1645
HendriksLijsbethbannissement gevioleerdandermaal gebannen.31-03-1651
Sieren dedeDirkbeschuldigd van 't steelen van een paardmet te niet doening van 't vonnis van S.S. van Gorinchem gecondemneerd ter Forthuis.03-11-1758
Pietersz.Claes Janbeschuldigd van bloedschande met zijne stiefdochterveroordeeld tot eene geldboete.00-00-1545
LeijdenvanPieterbeschuldigd van concussie in ordin(air) procesgecondemneerd zig voor een jaar te onthouden van de bediening van zijn ambt als Hoogheemraad van Rhijnland, en in eene amende van f. 1000.-.-. en voorts verklaard onbevoegd geweest te zijn tot het aangaan van zekere contracten.30-05-1721
RijsselvanGillesbeschuldigd van dieverij, doch het zelve ontkendvoor 10 jaaren gebannen.14-05-1644
123...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in