Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
WigmansHendrijnwegens 't om 't leeven brengen van haar kindvoor altijd gebannen.14-12-1756
WijburgHarmangefabriceerde tolbriefjes gebruiktgecondemneerd gegeesselt te worden en voor altijd gebannen naa dat gemelde tolbriefjes voor zijn oogen op 't schavot verbrand zouden zijn.04-06-1688
WijganteEvawegens het uitgeeven van valsch geldmet de strop om den hals gegeesseld, gebrandmerkt en voor haar leven geconfineerd.23-05-1732
WijgelAnthonijwegens misdaad van gekwetste Majesteit, geweld en excessenbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.31-07-1789
WijnoxbergenvanHendrikzig van die qualiteit bediend hebbende om sommige recapissen van fournissement , onder die Commissie ingeleverd, te detourneren, en zig toe te eigenenop intendith voor altoos gebannen uit Holland en Utrecht.23-12-1803
WildedeAlidawegens dieverijten eeuwigen dage gebannen.10-11-1719
WildeboerEvertseArijwegens strandroverijgecondemneerd gegeesseld en gebrandmerkt te worden en gebannen.15-05-1725
WillemHendrikwegens manslagop intendith voor altoos gebannen op poene van de dood.01-03-1658
WincklerGodfriedop verscheide plaatsen voorgegeeven hebbende dat hem Engelen en Geesten verscheenengecondemneerd om gebragt te worden naar een Colonie buiten Europa, om aldaar zijn leeven lang te verblijven.26-09-1726
WincklerJan Henrijwegens bedrogvervallen verklaard van het executeursschap bij het Testament van den Luitenant Generaal Van Banner in dato 5 Juny 1725 op hem geconfereerd, en voorts inhabiel om eenige andere administratien te bedienen.27-09-1726
WinsHendrikwegens dieverij en valschheid in officiomet 't zwaard over 't hoofd gestraft en voor altoos uit Holland, Zeeland en Utrecht gebannen.30-03-1798
WinteredeJanwegens verkregene brieven van remissie uit zijne hechtenis ontslagen, mits betalende kosten en met kerkelijke boetedoening.00-00-1565
WiperfussJanwegens adsistentie bij geweldige huisbraaken en diverijenmet de strop om de hals, gegeesseld, gebrandmerkt, voor 50 jaaren geconfisceert, en daarna voor altoos gebannen.19-05-1800
WitdeAdriaensz.Pieterwegens ontrouwe administratieontzet en inhabil verklaard tot eenig ambt, en gebreukt.00-00-1542
WithdeGerritwegens sodomieop intendith voor altijd gebannen.05-10-1731
WittdeCornelisverklaard vervallen van alle zijne digniteiten en ambten en voor altoos gebannen.20-08-1672
WittedeJacominawegens het ontfangen van giften en gaven van litiganten, om haare zaaken en processen te vorderenop intendith voor 12 jaaren gebannen en gecondemneerd in eene amende van f. 15.000.05-11-1649
WittedeJacob Eduardop instigatie van Pieter van Brakel aangenoomen hebbende ene prietense Landing der Engelschen op het Eiland Schouwen te favoriseeren en daar toe aan denzelve opgaave gedaan hebbende van de sterkte der manschappen en batterijen, als mede een kaartje gemaakvan de H.H. Staaten van Holland en Zeeland bekomen hebbende remissie van de doodstraf, en alle andere straffen op een schavot, verklaard vervallen van zijn militaire charge en inhabil om immer in 't vervolg den Lande te dienen, voorts voor 6 jaaren in een21-05-1784
WittedeJacob Eduardzijn bannissement ten tweeden maale gevioleerd hebbendevoor 2 jaaren in eene verzekerde plaats binnen Holland, ten zijnen koste, geconfisceerd; en gehouden blijvende daarna aan zijn bannissement te voldoen.26-11-1801
WittedeJacob Eduardwegens ten derdenmaale herhaalde overtreding van bannissementvoor 3 jaaren in een tuchthuis geconfisceerd, om met zijnen arbeid de kost te gewinnen, en gehouden blijvende daarna aan zijn bannissement te voldoen.15-06-1804
Woestvan derPieterseAriewegens dieverijegecondemneerd met de strop om de keel gegeesselt en gebrandmerkt te worden en voor 25 jaaren gebannen.14-02-1702
WolffWillemwegens manslagop intendith voor altijd gebannen op poene van 't zwaard.10-02-1734
Wolffwegens huisbraaken, dieverijenop intendith voor altoos uit Holland, Zeeland en Utrecht gebannen op poene van zwaarder straffe.16-12-1800
WolffganckJohanneswegens Godslasterlijke uitdrukkingenin submissie ontfangen gecondemneerd God om vergiffenis te bidden op ontbloote knieën en 4 dagen te water en brood gelegd.20-03-1777
WolterChristiaanwegens dieverijgecondemneert om gegeesselt te worden en voor altijd gebannen.01-11-1697
WoltersCorneliawegens 't geeven en beëdigen van eenige valsche verklaringenvoor altoos gebannen.27-02-1737
WouwvanGerritwegens manslagop intendith voor altoos gebannen op poene van zwaarder straf.10-02-1734
YeadtsThomas Patissonwegens overspel en violeeren van banop intendith voor eeuwig gebannen.03-12-1773
ZaagerdeFrancoiswegens dieverijgegeesselt en voor altoos gebannen.22-02-1715
ZandschipperDirksz.Cornelister zaake van insolentien aan een jagt gepleegdvoor 3 jaaren gebannen.26-09-1721
ZeevanPieterseJanzich in dienst van Vreemde Mogenheden hebbende willen begeeven ten nadeele van de O.I. Comp.voor 12 jaaren geconfineert en voorts gebannen.22-12-1694
ZeelandvanJacobwegens dieverij en geweldgecondemneerd om met de koorde gestraft te worden.30-03-1716
ZeemanJacobwegens falsiteitenvoor altoos gebannen.17-12-1681
ZegherAdriaenwegens oproer en verzet tegen den schoutveroordeeld tot boetedoening in de vierschaar te Woerden en gebreukt.00-00-1545
ZeldenvanThijswegens 't afvorderen van f. 70.-.-. van Dirkje Poppesin submissie ontfangen en gecondemneerd in een amende van 10 ducatons.21-11-1766
ZierikzeeHet hof deciseert in appel tegen ketters aldaar, veroordeeld hun goed desbetreffende hebben, onaangezien de privilegien der stad.00-00-1539
ZijlvanCarelwegens excessen en mesusenverklaard niet admissibel tot dat ambt.31-07-1665
ZipverJohan Coenraadwegens strandroofgecondemneerd gegeesseld te worden en voor eeuwig gebannen.06-06-1783
ZompollGerardus Josephusbeschuldigd van gefavoriseerd te hebben eene conrespendentie en machinatien tegen 't Gouvernementin ordinair proces ontvangen, is aan den Procureur Generaal deszelfs eijsch ontzegd. (Pradente reo die dit verkoos)28-10-1800
ZwaanshalsHugo Alexanderwegens het ten zijne bijzonder gebruik neemen van gelden uit 's lands comptoir dog welke hij had te ruig versorgd en het doen van valsche additien in de boeken, zoo bij het neemen als restitueeren van de goedeninhabiel verklaard om binnen 't voormalig Holland immer eenig ampt of bediening te bekleeden, en voor 6 jaaren gebannen uit Holland, Zeelandt en Utrecht.27-07-1798
ZwartLaurenszeCorneliswegens het opkoopen van 25 buffelhuiden uit een genaufrageerd schip, welke echter daarna onder den Rentmeester der Esparques in Noord Holland gekomen warenvoor 6 dagen op de Voorpoorte van den Hove te water en te brood gelegd.28-11-1803
ZweersHermijntjewegens overspel en gestolen goed gekogt te hebbengecondemneerd om gegeesselt te worden en voor altijd gebannen.02-04-1694
ZwietenvanCornelisgeweld gepleegd en resistentie aan de Justitie gedaan hebbendegecondemneerd in een Amende van f. 250.-.-.30-01-1693
1...3031
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in