Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
Volbrechtsz.Dirckwegens herdooperijonthoofd met confiscatie.00-00-1544
Pietersz.Gieliswegens het frauderen van den tiende penninggebreukt bij lijfsdwang.00-00-1544
AertsPhilipswegens het frauderen van den tiende penninggebreukt bij lijfsdwang.00-00-1544
Bouwensz.Jacobwegens herdooperij en kerkroofbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1544
SymonsBaertewegens herdooperij en kerkroofbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1544
Yeffsz.Frans Pieterwegens gewelddadig verzet tegen eenen deurwaardereene hand af, gebannnen met zijne vrouw binnen Hoorn en omtrek met confiscatie.00-00-1544
Henricxs.Janwegens deelname aan de secte van David Joriss.in appel veroordeeld tot het zwaard, met confiscatie.00-00-1544
EvertsHendrickwegens landlooperij en diefstalgegeesseld binnen de voorpoort en gebannen,00-00-1544
Pietersz.Corneliswegens landlooperij en diefstalgegeesseld binnen de voorpoort en gebannen,00-00-1544
Jacobsz.Janwegens diefstal en braak met anderen gepleegd, benevens geweld en moordonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op een rad met confiscatie.00-00-1545
Jansz.Corneliswegens vroegere deelname aan vrouwenroof, violatie van ban en vele geweldenarijenonthoofd met confiscatie.00-00-1545
Joestesz.Joachimwegens ketterijonthoofd met confiscatie.00-00-1545
WillemsClaes00-00-1545
Gerritsdr.Geertruidwegens het logeren van eene verloopen monnikgebreukt.00-00-1545
Gerritsdr.Marie Baerntwegens herdooperijverdronken met confiscatie.00-00-1545
Pietersz.Claes Janbeschuldigd van bloedschande met zijne stiefdochterveroordeeld tot eene geldboete.00-00-1545
Gerritsz.Geritwegens landlooperijgebannen.00-00-1545
Coenesz.Coenwegens landlooperijgebannen.00-00-1545
DircksDirckwegens landlooperijgebannen.00-00-1545
Michielsz.Thoniswegens landlooperijgebannen.00-00-1545
Pietersz.Janwegens het bezorgen van instrumenten om uittebreken naar den pastoor van Egmond aan Zee, die op voorpoort gevangen lagveroordeeld tot boetedoening, gebannen binnen Haarlem en gebreukt.00-00-1545
LossGerit Heijnwegens allerlei gewelddadigheden uitspraak tegen de justitie gepleegddoor zijne tong gestoken, eene hand af met ban en confiscatie.00-00-1545
Fredericxdr.Immawegens gewelddadigheden en valsche beschuldiging tegen eenen pastoordoor de tong gestoken en gebannen binnen Amsterdam.00-00-1545
Gerijtsdr.Geertruidwegens het logeren van een verloopen monnikveroordeeld tot boetedoening en gebannen binnen Middelburg.00-00-1545
nopens het procederen tegen twee personen, waarvan de een een ketters N. Testament bezat.00-00-1545
nopens het procederen tegen Reynier den franchijnmaker te Leiden, bij wien men schriften van David Joriss. gevonden had, waaruit een conflict gerezen was tusschen het Hof en die van Leiden en de Staten van Holland met hen gevoegd.00-00-1545
Kerstensz.Roloffwegens gewelddadige schakingbij intendit gebannen met confiscatie gedeeltelijk ten behoeve van den heer van Nieuwkoop en van dien van Vashol, gedeeltelijk ten behoeve van de K. Majesteit.00-00-1545
Jansz.Corneliswegens gewelddadige schakingbij intendit gebannen met confiscatie gedeeltelijk ten behoeve van den heer van Nieuwkoop en van dien van Vashol, gedeeltelijk ten behoeve van de K. Majesteit.00-00-1545
Jansz.Corneliswegens gewelddadige schakingbij intendit gebannen met confiscatie gedeeltelijk ten behoeve van den heer van Nieuwkoop en van dien van Vashol, gedeeltelijk ten behoeve van de K. Majesteit.00-00-1545
KerstentsFloriswegens het bezit van een kettersch N. Testamentbij reformatie gecondemneerd een uur te pronk te staan, het boek verbrand en tot kerkelijke boetedoening.00-00-1545
Pietersz.Dirckwegens ketterij en het lezen van de H.schrift in verboden conventiculenverbrand met confiscatie.00-00-1546
ElbertsJacobwegens ketterij en het lezen van de H.schrift in verboden conventiculenverbrand met confiscatie.00-00-1546
AertssoenLenaertwegens diefstal van eendeneen uur te pronk gesteld met de vogels om den hals.00-00-1546
ScrijewelsJoestwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1546
Meinertsz.Reynertals hebbende in een wit laken gekleed op het Kerkhof aldaar in schijn van een geest, de processie van schrik doen verstuiven en zich kettersche uitdrukkingen veroorloofdgebreukt.00-00-1546
BarentsJanwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1547
WillemsBeyerwegens mesusen in officio en valschheidgebannen.00-00-1547
Jorisz.Geritwegens gewelddadighedengebannen uit den Haag en gebreukt.00-00-1547
Jacobsdr.Margrietewegens landlooperij en deelname aan rooverijengegeesseld en gebannen.00-00-1548
Pietersz.Janwegens verzuim en mesusen in officiobij intendit afgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt, gebannen gedurende vier jaren uit Holland en gebreukt.00-00-1548
Lenaertwegens landlooperij en gepleegd geweldonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op een rad.00-00-1548
Oss vanFeltenwegens landlooperij en gepleegd geweldonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op een rad.00-00-1548
FetsJanwegens verzet tegen het Hofgebannen met confiscatie.00-00-1548
Jansz.Symonwegens valsche getuigenisop het schavot te pronk gesteld, gegeesseld en gebannen.00-00-1548
Jansdr.Marijkenwegens valsche getuigeniste pronk gesteld en gebannen binnen Haarlem.00-00-1548
Heynricxs.Corneliswegens insolentien in eene herberg te 's Hagevoor twee maanden te water en brood gelegd op de voorpoort en gebannen.00-00-1549
Aerntsz.Sebastiaenwegens huisbraak en moordonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op ee nrad met eene galg daar over, met confiscatie.00-00-1549
Maertensz.Pieterwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1549
GijsbrechtsCornelis00-00-1549
Melisz.Kors00-00-1549
1234...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in