Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Criminele Sententies

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1543 gevonden
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
JonghdeJanszeWillembeschuldigd van moordin een ordinair proces ontfangen, en voor altoos gebannen uit de Heerlijkheid van Lekkerkerk.14-01-1744
VriesdeDirkseWillemwegens valsche voorgeeving en 't leeveren van zeker libel tegen Regenten van Schermerhorndoch niet in submissie verklaard te weezen een calumniateur en voorts gebannen.02-12-1757
BlokJanszWillemwegens strandroverijgecondemneerd met de strop om den hals gegeesseld en gebrandmerkt te worden en voor 6 jaaren gebannen.25-03-1768
GomesWillembij het aankomen van het zieke scheepsvolk geweert hebbende en zig onbehoorlijk jegens bewindhebberen van de O.I.C. uitgelaatenin submissie ontfangen en gecondemneerd God en de Justitie om vergiffenis te bidden mitsgaders 3 dagen te water en brood gelegd.16-09-1772
CastagneWillemwegens brutaal bedelenvoor 2 jaaren geconfisceerd en voorts gebannen.16-07-1779
PeplaijMauritzWillemwegens het aan leiding en raadgeeven aan de onder hem staande soldaaten om strandroof te pleegen.verklaard meineedig en infaam, en vervallen van zijne militaire charge, mitsgaders inhabil om den lande in 't vervolg te dienen, voorts gecondemneerd met het zwaard over 't hoofd gestraft te worden en voor eeuwig gebannen.06-06-1783
KahlWillemwegens misdaad van gekwetste Majesteit, geweld en excessenbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.31-07-1789
RisWillemwegens misdaad van gekwetste Majesteit, geweld en excessenbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.15-09-1789
BuijsWillemwegens publicq geweld, oproer, en gekwetste Majesteitbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.17-12-1790
Weelvan derWillemwegens adsistentie tot het overvoeren van huisbreekers en dieven met deelneeminggecondemneert even als Wiperfuss ( met de strop om de hals, gegeesseld, gebrandmerkt, voor 50 jaaren geconfisceert, en daarna voor altoos gebannen).19-05-1800
EngelseWijnandusin Cas d'appel gecondemneerd met de koorde gestraft te worden.29-04-1720
FijnjeWijbowegens misdaad van gekwetste Majesteitbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.03-04-1789
PetersenWighardwegens onbetaamelijke verstandhouding met crimineele gevangenen, het bezorgen van brieven van en aan hun, en meineedgecondemneerd tot geesseling , vier jaarig confiscement en 20 jaarig bannissement uit drie provincien.28-05-1799
Heekeren van BarlhamWigboldwegens het dueleeren en dooden van Pieter Adriaan Frederik Drevon de Moutarquesbij intendith verklaard vervallen van alle ambten, officien, diquisteiten en prieeminentien, die hij zoude mogen hebben, voorts gebannen ten eeuwigen dage uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht op poene van de doodstraffe.25-11-1791
SybrandsWertjewegens dieverijgecondemneerd gegeesseld en gebrandmerkt te worden, voorts gebannen.07-04-1704
MurkesWehrewegens strandroofgecondemneerd geduurende de executie zijner medecomplices ten toon te staan en voor eeuwig gebannen.06-06-1783
VonkWalraveneen gevangen uitgelaten hebbendeop intendith voor altoos gebannen.09-11-1682
Luijtgensz.Walich Dirckwegens herdooperijverbrand met confiscatie.00-00-1558
MetliuWalbourgawegens dieverijuit consideratie dat dezelve zwanger was voor eeuwig gebannen.18-12-1744
Jansz.Vrieswegens het tegen den wil des eigenaars voortzetten van eene pacht van landveroordeeld tot eene geldboete.00-00-1542
Adriaensz.Vranckwegens verzet tegen de justitiein submissie ontvangen en veroordeeld tot boetedoening en gebreukt.00-00-1559
BrouwerVolkertwegens misdaad van gekwetste Majesteit, geweld en excessenbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.15-09-1789
CattendijkJansz.Volchertwegens zeerooverijonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op een rad, met confiscatie.00-00-1571
ReyersVincentwegens vele diefstallen en geweldenarijen bij en tegen zijne ouders gepleegdgegeesseld eene hand af en gebannen.00-00-1544
Bartholsz.Vincentwegens landlooperijgebannen.00-00-1567
JosephValkwegens dieverijen en het inspririjen in huizengegeesseld, gebrandmerkt, voor 12 jaaren geconfisceerd en voorts gebannen.30-07-1770
Meeusz.Valcken Maerten Maertensz. van Opmeer, die wegens verregaand geweld en insolentien vervolgd wordt.zonder acht te slaan op de requeste civiel bant den verweerder voor drie jaren uit Hoogwoude en veroordeelt hem tot eene geldboete en in de kosten.00-00-1565
VierhuizenTymonwegens valsche voorgeeving en 't leeveren van zeker libel tegen Regenten van Schermerhornin submissie ontfangen en gecondemneerd dezelve Regenten om vergiffenis te bidden.30-11-1757
JanssenTruijtjewegens priesumptoire kindermoordop intendith voor altoos gebannen uit Holland, Zeeland en Utrecht.25-09-1798
ClaasseTrijnwegens dieverijgecondemneerd om gegeesseld en gebrandmerkt te worden voor 25 jaaren geconfineert en voor altijd gebannen.20-06-1686
Valkvan derToonwegens herhaalde overtreding van zijn bannissementvoor 4 jaaren geconfisceerd, en verplicht blijvende om daarna aan zijn bannissement te voldoen.01-04-1803
AstropTobiaswegens dieverijgegeesseld en gebannen.23-07-1708
SchetserTobiaswegens violentie en dieverijgecondemneerd met de strop om den hals gegeesseld en voort gebannen te worden.01-12-1713
SchoonhovenvanTimonwegens ontrouw handelen als voogdvoor eeuwig gebannen.20-09-1765
JacobsThymanwegens allerlei mesusen in officioinhabil verklaard zijn ambt te bekleden, veroordeeld tot boetedoening en gebannen uit Weesp en Gooiland.00-00-1539
Michielsz.Thoniswegens landlooperijgebannen.00-00-1545
Jansz.Thoniswegens landlooperijgegeesseld.00-00-1559
Jansz.Thoniswegens herhaalde diefstallenvoor tien jaren tot de Galeijen verwezen.00-00-1567
CremerThomas Theodorewegens excessen voor de omwenteling van 1787 gepleegdbij intendith ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.18-09-1789
YeadtsThomas Patissonwegens overspel en violeeren van banop intendith voor eeuwig gebannen.03-12-1773
SmitThomaswegens zeerooverijveroordeeld tot de koord, met confiscatie.00-00-1572
OrmessonThomaszeThomaswegens het koopen en bewaaren van gestolen goederenvoor 6 jaaren gebannen.28-04-1656
EsvanThomaswegens 't rooven van houtvoor een jaar gebannen uit den Haag en Haagambacht.21-12-1740
RidderdeThomaswegens insolentien den Geregte van Lekkerkerk aangedaanvoor 6 dagen te water en brood gelegd en voorts gecondemneerd om aan Gecommitteerdens van dat Geregt excus te vraagen.16-12-1778
ZeldenvanThijswegens 't afvorderen van f. 70.-.-. van Dirkje Poppesin submissie ontfangen en gecondemneerd in een amende van 10 ducatons.21-11-1766
Luidenvan derTheodoruswegens overtreeden van bannissementvoor 2 jaaren geconfisceert en voor altoos gebannen uit Holland, Zeeland en Utrecht.30-03-1798
HuijgensTheodorusbeschuldigd van met den vijand geheuld te hebben, door het brengen van levensmiddelen aan de Engelsche schepen, voor Zeelandaan den Procureur Generaal de eisch ontzegd, in ordinair proces, met compensatie van kosten.21-12-1810
HayelaTheodoorwegens dieverijgecondemneerd met de strop om den hals gegeesselt te wordem en voor 12 jaaren geconfineert om met de handen de kost te winnen.24-02-1702
LeeflangTeuntje Teuniswegens 't vervoeren en verkoopen van beesten, bereids door hem getransporteerdvoor 5 jaaren gebannen.03-03-1722
CleinTeuniswegens manslaggetortureerd zijnde doch ontkend hebbende, voor altoos gebannen, en zijne goederen verbeurd verklaard.08-04-1661
123...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in