Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
116 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 116 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
RotterdamBevestiging van het privilegie op de vroedschappen Vrystelling voor de Doopsgezinden tot het waarnemen van het schepens ambt Betreffende de regering van: Het aanstellen van een vierde burgemeester1642-03-00
RotterdamKeur op het vermeerderen van het getal weesmeesters Keur of statut op de hypotheken, waarborgen enz. Nadere ordonnantie nopende de procedure voor den gerecht Keur op het stuk van de rheede of erfscheiding en servituten1641-02-00
RotterdamHet aankoopen van erven ter vergrooting van de stad1651-10-00
RotterdamBetreffende het stuck van de verkiessinge en de bestellinge van de vroedschap Betreffende het stuck van de verkiessinge en de bestellinge van de vroedschap Het aanvullen van burgemeesteren of schepenen by overlyden enz.1658-03-00
RotterdamKeure en ordonn. op het stuck van de reede ofte erfscheyding en servituyten binnen de stadt van: Keure en ordonn. op de zee zaecken en de differenten daerover binnen de stadt vallende Ampliatie en alteratie van de ordonn. van de vredemaeckers binnen de stadt1655-03-00
RotterdamHet doorsnyden van de scheeps timmerwerc van de Admiraliteit op de Maze tegen het verlanden van de Nieuwe Haven en Groenendael1688-02-00
RotterdamTen behoeve der armen van de Duytsche en Fransche gemeente1695-10-00
RotterdamBedyking van de Binnenwegsche polder van Zegwaard Bedyking van de Binnenwegsche polder van Zegwaard (met kaart)1698-08-00
RotterdamOver het regt van het burgerschap te behouden by het verplaatzen van de scheepstimmerwerf (met kaart)1704-08-00
RotterdamKeure en ordonnantie rakende de betaling der goederen op tyd en in contant wordende verkocht enz. Keure en ordonnantie rakende de desolate boedels Reglement voor het ambacht Uillegersberg betreffende de veenlanden1703-03-00
RotterdamBetreffende de Binnenwegse polder1741-07-00
RotterdamKeuren en Ordonnantie gemaakt op de averye en zeezaken en differenten daarover binnen der stad vallende1721-07-00
RotterdamBetreffende de nagelaten goederen der Nederd. Geref. armen Betreffende de nagelaten goederen der Burger weeshuis Betreffende de nagelaten goederen der Walsche gemeente Het oprigten van een weeshuis voor de Luthersche gemeente1789-03-00
RotterdamOprichting van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte onder de zinspreuk Certos feret experiencia fructus1770-07-00
RotterdamHet bedyken van het eiland Fyenoort1795-10-00
RotterdamHet stellen van een gabel of tolhek op den weg tusschen Delft en:1807-04-00
RotterdamInventie van een nieuwe hemel, aerd en werelts spiegel enz. door welcke afbeeldinge en stellinge de gantsche H.A. ende Z. kan afgemeten wordenA. van Luchtenburg1684-05-00
RotterdamLettres pastorales (komt alle 14 dagen uyt)Abraham Archer1686-12-00
RotterdamNieuwe Dictionarium oft Woordenboeck begrypende den schat der Nederl. tale, met de Engelsch uytlegginge verryckt met een korte en bondige grammaticaAernoud Leers1672-04-00
RotterdamVertaling uyt het Latyn van een werck geintit: De Aenmerkingen van Guilhelmus Fabutius Heldanus, raeckende de Genees- ende HeelkonstArnold Laers1656-04-00
RotterdamAndrea Riveti Opera Theologica Latina, Exegetica, Didactica, et Polemica etc.Arnoud Laers1660-03-00
RotterdamOude en regtsinnige waerheyt in’t stuck der bediening der tyden en vergevene der Sonden door Johannes Swarter Z. et Ph. Dr en Pred. LeerarsBarend van Landbergen1694-09-00
Rotterdam32 Predicatien gedaen door Gerard Brand de JongeBarent Bos1684-09-00
RotterdamDe Civile wetten in haar natuerlyke schikking enz. door Mr. Abraham de RochefortBarent Bos1704-05-00
RotterdamInventie om door seeckere instrumenten alle soorten van zee- ende andere schepen die door storm ofte andere ongeval in den gront syn gereackt met de ingeladen goederen in korten tydt daer weder uyt te halenBenjamin Lesle1675-09-00
RotterdamInstrument waermede uytgesoncken schepen de ingelaeden goederen kunnen worden gebergt zoo als hy dit in 1659 in de maent Mey uyt het schepen den Briel en den Hals by Goeree heeft gedaenBenjamin Lisse1660-05-00
RotterdamVerlenging octroy 1704 op Le Dictionaire Universel van A. Furtière en Abbé de ChavelonCornelia Brandt, wede. van R. Leers1719-11-00
RotterdamVerbeterde watermolens (zie Octroy 1707)Eduard Keizer Semeins1709-05-00
RotterdamTwee bezondere machines tot het ophalen uit den grond onder water van allerley soorten van slyk, kley, sand enz.Edward Keizer Semeins1707-12-00
RotterdamBeschryving van de stad Brielle en den landen van Voorne enz. door Korn. Van Alkemade en P. v.d. Schell.Felippus Losel1729-04-00
RotterdamTractaten genaemt Appollos ofte Zedige verantwoorden voor de Leere der Geref. Kercke, Historisch sterfhuys en ’t Samenspraeck voor het H.A. des HeerenFranciscus Rodderus1665-05-00
RotterdamLes Commedies de Fernice. L’Illiade etc. avec notes de Mad. Dacier. L’Histoire des Juifs depuis J.C. etc. par Basnage. Het regt hiervan gekocht van A. LeersGaspar Fritsch1710-12-00
RotterdamHet regt en eigendom gekocht of Le Diction. Histor. et Critique du Mr. Beyle van Reinier LeersGaspar Fritsch1713-06-00
RotterdamHet in dese landen brengen van fyne en drooge verwe in drie coleuren: gele, hooge en lichte matticotGerard Verschuer1694-11-00
RotterdamVerlenging octroy op het werk de Koophandel van Amsterdam enz.H. Beman1779-09-00
RotterdamVertalen uit het Engelsch en het Fransch: Voyages autour du Monde etc. par Byron, Wallis Carteret et CookH. Beman en B. Hake1773-10-00
RotterdamVerhaalde Predikatien enz. uit het Eng. van Ralph en Ebenezer Erskene, Predikanten in Schotland (als in den text)Hendr. Jan Pelt1744-05-00
RotterdamVerlenging octroy aan zyn vader Jan Daniel Beman verleend op het druk van en uitgeven van Arnold Hoogvliet’s Abraham de AartsvaderHendrik Beman1780-03-00
RotterdamInventie door welcke alle stinkende seltige en derrieachtige moeregronden ende putten met sout, brack en vuyl water vermengt, soodanig worden afgekeert dat se het wel water soo suyver, soet en claer doet voortecomen en opwerpen als het Godt inde natuur aen ons verleentHendrik Jansz. Ruybroeck1672-01-00
RotterdamVan de erfen W. à Brakel gekocht het werk Logiea Latreia d.i. Redelyken GodsdienstHendrik van der Aak1714-10-00
RotterdamVan de erfgen. Dr. Wilhelmus à Brakel gekocht het regt van copy in privilegie van het werk Logica Latreia, dat is de Redelyke Godsdienst door gen. predikant geschrevenHendrik Van der Aak1729-11-00
RotterdamDe Rymen of Liedjens van Kamphuysen vol notenIsaak Naeranus1687-01-00
RotterdamVerlenging octroy verleend aen zyn vader op het werck gen. Le Gazo Philace de la langue Françoise et FlamandeIsaak Neranus1680-01-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdJ. Bosch1758-12-00
RotterdamVerlenging octroy op het werk de Koophandel van Amsterdam enz.J. Bosch1779-09-00
RotterdamDe Rottesvroom en drie zangen door Dirk Smits met het portret van Z.H. door Pieter Taajé en 4 plaaten, en een kaartje van de Rotte door J. Punt jr.J. Burgvliet1750-12-00
RotterdamCopy regt gekocht van de erven P. Van Braam (1753) te Dordrecht op de werkjes van Aeg. Franken, Predikant te Maassluis. In den text genoemdJ. Burgvliet en Co.1758-12-00
RotterdamDe Suchtende Bruydt ofte Korte bedenkingen en gebeden over ’t lyden Christy, Het nieuwe Zion met de nieuwe Hemel en Aarde enz.Jacob Borstius1664-05-00
RotterdamLes Armadas des Provinces Unies etc. par M. Basnage. Gedrukt by Charles Levier te RotterdamJacob Frommelin1718-08-00
RotterdamNieuw model van trysraden (tot het tillen van zware lasten)Jacob Jochumsz.1618-01-00
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in