Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
254 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 254 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
LeidenL’Histoire Géneral des Tartares d’apres le M. S. Tartare de Abulgasi-Bajadur-Chan etc.Abraham Kallewier1725-11-00
LeidenByzondere aanmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven en aanklevende cieraden, enz.Abraham Kallewier1737-05-00
Den Haag (get.)Algtemeen Hister. Geogr. en Geneal. Woordenboek vervattende de geheele wereldlyke en kerkelyke geschiedenisAbraham Luiscius1723-01-00
MiddelburgDe werken van Bernard Smytegeld in leven Predikant te MiddelburgAdam Louweran1744-04-00
AmsterdamJan de Marre Batavia in zes boeken. Bespiegelingen Gezangen en MengelstoffenAdriaan Wor1739-07-00
AmsterdamHerdruk van het Dictionarium Biglotten en Tetraglotten door Martinez en BinardAdriaan Wor1744-06-00
AmsterdamVerleng octroy voor de maandelyksche Uyttreksels off Boekzaal der geleerde Werelt met het litter. academie, school en kerknieuws dat alle maanden wordt uitgegevenAdriaan Wor1749-12-00
AmsterdamCopy regt gekocht van het werk De Lust der Heyligen en Jehovah enz. door Coenraat Mel, Predikant te Hertsfeld uit het Hoogdutsch vertaaldAdriaan Wor1750-06-00
AmsterdamDictionarium Biglotten en Tetraglotten door Martinez en Binard aangekocht in de auctie van R. en G. WetsteinAdriaen Wor1729-06-00
AmsterdamDe werken van Petrus Nahuys, Predikant te Monnekendam (als in den text) en die van Simon Molenaar Laatst Erven gelee Dundar te VlaardingenAdrianus Dodei1743-07-00
AmsterdamDe Kruystriumph van Vorst Messias enz. door Abraham Hellenbroek, Predikant RotterdamAdrianus Doucé1737-01-00
AmsterdamDie Nederlandsche maandelyksche Postryder medebrengende de berigten van de voornaamste etc. en gedenkwaardigste staat en oorlogs zaaken enz.Aleda Graining, wed. Nicolaas ten Hoorn1728-12-00
Den HaagHistoire D’Angleterre de Mr. Rapin Thoyras in ’t Fr. Eng. en NederlandschAlexander Rogissart1723-01-00
Amsterdam (get.)Copy regt gekocht van de wed. Dirck Schouten (als laatste en eenigste bezitster van ’t regt van copy en platen der beschr. van Amsterdam door C. Corn. Mellyn vermeerderd met een derde stuk of meerder sedert 1694 enz.Andries Van Damme1723-07-00
Algemeene Kerckelycke en Wereldlycke geschiedenis des bekenden Aardkloots enz. te drukken by de Gebr. G. en R. WetsteinAnna Hermanna Schuyl, wed. van den Advoc. Geerloff Suykers1721-06-00
Rotterdam (get.)Het copy regt gekocht van de erfgenamen van wylen Wilhelmus à Brakel, Predikant te Rotterdam op het werk Logico Latreja d.i. de Zedelyke GodsdienstAnna Stoop, wed. van Hendr. Van den Aak1747-06-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het Memorieboek Begrafenis Cedullen enz. (zie ook 20 October 1666, 1620 November, 1693 September)Anna Van Ormond, wed. Gerrit Micker1723-03-00
AmsterdamVertaling van een Luthersche Bybel uit het Hoogduytsch bekend onder den naam van den Wymansche BybelAnthony Bruyn1749-04-00
AmsterdamDe Verborgentheyt van ’t genadeverbont enz. door F.A. Lampe, Prof. UtrechtAntoni Schoonenburgh1723-11-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werken van Prof. Hendrik Adolph Lampe 17 November 1723Antony Schoonenburg1738-09-00
AmsterdamNaamen der Rechtgeleerden en Historie schryvers enz. Naamrol der med.nale, chirurgicale en andere schryversBarnardus Maurik1740-11-00
AmsterdamHerdruk van de Naamrol der Godgeleerde schryvers welke over den geheelen Bybel hebben geschrevenBernardus Maurik1738-04-00
AmsterdamDe Koophandel van Amsterdam na alle gewesten des Werelds enz. door Le Moine de L’Espene, venn. door I. le Long. Nieuw Intrestboek van 1 1/2 tot 6 pct. in ’t jaar by dagen, maanden enz. door aankoop verkregen van de erfgenamen van de wed. Van DykBernardus Van Gerrevink C.S., gehuwd met de wed. Ratelband1745-08-00
AmsterdamDe 150 Psalmen Davids enz. (zie 1731 November)C. Oterdyk1745-12-00
LeidenProfessor Burman, Noten over eenige Poetae Minoris Antique (zie den text opgenomen)C. Wishoff1730-12-00
Den HaagZes concerten voor vier violinen, alto Viola, Violinello et BassoCharles Ricciotti, anders gen. Bachiche1740-02-00
Den HaagAbregé ofte Kort begryp van de Histoire d’ Angleterre waarvoor octroy had Alexander Rogissart in leven mede Boekverk. in den HaagCharlotta Rogissart1729-02-00
AmsterdamDoor erfenis eigenares geworden van de Maandelyksche Postryder enz. van Aleda Graining, wed. Nicolaas ten HoornClara Anne Brinkman, wed. Jan Van Broek1743-07-00
AmsterdamDe 150 Psalmen Davids met derselver lofgesangen gem. voor het clavier en orgel na hun gevonden en ware melodien, toonaart, bassen, becyfering en musicale afdeelingen in kleine agrementen Italiaansche arias, operas, cantaten, enz.Coenraad Frederich Hurlebusch1746-04-00
LeidenMathematisch Woordenboek uit het HoogduytschCoenraad Withoff1739-11-00
LeidenDe werken van Joan. Andr. Cranieri Caroli Linnaei, Joh. Burvallii en Petri Arfedi als in den textCoenraat Weshoff1741-04-00
AmsterdamAlle de werken van Willem Sluyter, Predikant geweest EybergenCornelia de Groot, dochter en erfg. van Hendrina Blaauw, wed. van Gysbert de Groot1730-12-00
Den HaagTwaalfde herdruk van de Graven van Mortons gebeden en van M. van Machwitz Godvrugt: Uytspann. Verm. met C. Drotti’s Danckzeggingh nae het H. AvondmaalCornelis Bouquet, zoon van Engelb. Bouquet1734-06-00
LeidenLe Rapporteur Universel oú avertessements publicqs concernant la negoce et la vie civileCornelis Haeck1746-08-00
Den HaagCopyregt gekocht van Joannis Vritto, boekverk. (1736 5 Maart) op het Haagsche Fenstboekje enz.Cornelis Van Zanten1737-02-00
Den HaagCopyregt verkregen van R. v. Kessel op het Bericht wegens de Gesteltenisse van de Hoge Colleg. in ’s Gravenhage en het zelve vermeerderd uittegevenCornelis Van Zanten1746-03-00
LeidenDe Christelyke Godgeleerdheid enz. door Benedictus Pretit Hoogl. te Geneve met een Voorrede van Joh. Wisselius, Hoogleraar te LeydenDaniel Van der Vecht1725-12-00
Amsterdam (get.)De 150 Psalmen Davids en Nederduytsche Zangversen Oude en Nieuwe rymen enz. eertyts gerymt door Willem van Haagt met nieuwe enz. door J. Van Duysbergh voor de Christ. Gemeente der Augsb Confessiede erfgen. van Gysbert de Groot1731-11-00
AmsterdamAlle de nagelatene Toneel en mengel poezy van wylen Catharina Les CailleDe erfgen. van Jacob Les Caille1727-11-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Barbara van Coeverden, wed. Adriaan Bastiaansz., die het had gekocht van Pieter Rotterdam Practisyns Dagwyser begrypende de twaalf maanden des jaars (P. Rott. octroy 24 January 1725 als opvolger van zyn vader P.R.)De erv. Joh. Ratelband1740-09-00
AmsterdamDe Godvreezende Zeeman, of de Nieuwe Christelyke Zeevaert bestiert door een schriftmatige verhandelinge enz. door Nicol. Simon Van Leeuwarden met een voorrede van H.S. Van Alphen, Predikant AmsterdamDe erven Hendrina Blaauw wed. van Gysbert de Groot1723-10-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Nicolaas Etienne Lucas op het werk Le Negôce d’Amsterdam contenant tout a qui doivent savoir les marchands etc. fait sur le plan de celui de la Moine de L’Espene par Jean Pierre RichardDe ervg. Joh. Ratelband en Co.1740-09-00
AmsterdamDe Legplaetsen en Ryswyzers van alle de beurtschepen en -jachten enz. die van de stad Amsterdam afvaren, mitsgaders het regt en figuren van een Comptoir Alen. by Gill. Joosten, Zaagman Guns.De kind. en erfgen. van Agnes ter Hel, wed. Cornelis Stichters1728-03-00
AmsterdamVerlenging octroy voor de Legplaatsen en reyswyzers van alle de beurtschepen enz. als mede van een nieuw geinvent. Borger Almanak om haar Wachten te vinden in het regt en figuren van een Compt. Alm. enz.De kinderen van Agnes ter Hel, wed. Corn. Stichter1742-08-00
AmsterdamCopyregt en privil. gekocht van de wed. Andries Van Damme op het werk De koophandel van Amsterdam door Le Moine de L’Espine vermeerderd door J. Le Long.De wed. Joh. Ratelbant1730-03-00
LeidenDe overgebleven gedichten van den Heer Cats benevens alle de lof en rouwdigten en grafschriften op den Heer J. Cats. Item J. Cats Zinne en Minnebeelden, Zelfstryd en Mannelyke achtbaarheid, Gedachten in Slapelose nagten, en 82 jarig levenDe wed. van Jan Van Deyster1744-05-00
Amsterdam (get.)Hebreeuwsche Grammatica in het Nederl. gen. Mohar Israels of Bruydschat Israels enz.Eleusar Soesman1740-08-00
AmsterdamTraité de la paix de l’aun et du Contentement de Vesprit etc. par Pierre Du Moulin, le fils Mm. du Rv.Eli Jacob Ledot en Co.1731-08-00
AmsterdamVerlenging octroy op de werken van VoltaireEtienne Le Det en Co.1750-07-00
AmsterdamJ. van Lodenstein’s Uitspanningen (door Hendrina Blauw aan zyn moeder 1 November octr. 1716 afgestaan) om die te herdrukkenEvert Visscher, erfgen. en eenige zoon van de wed. Bar. Visscher1726-09-00
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in