Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
41 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 41 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
DordrechtVerlenging octroy (1700) op een Psalmboek met musikale notenJohannes de Geer1715-06-00
DordrechtHerdruk van de korte en beknopte catech. over den Heydelb. Catech. enz. door Dr. Ant. Van Oostrum DrodrechtJoannes Van Braam1727-12-00
DordrechtFaces August Poëtische Beschryvinge van eenige bezondere en uitgelesen trougevallen van verscheyde hooge en gereleveerde personagien enz. door Casper Barleus, Prof. en Mr. Cornelis Boy, Advocaat en Sermonis Conrivalis de Ritibus Mahomoniorum van Dr. Jacobus Lindiris, Predicant tot DordrechtMathius Havius1643-12-00
DordrechtDe vertaling van Le Relationi del Cardinale BentwoglioRoelant Carpentier1648-09-00
DordrechtOm de gorsingen gelegen by de stadt neffens die op den grondt van Wyeldrecht en andere daeromtrent gelegen met eenen vasten winterdyck te bedycken Verlenging van het octroy voor de polder van Wieldrecht Verlenging van het octroy voor de polder van Wieldrecht1662-03-00
DordrechtBetreffende de bestellinge van den magistraat Betreffende de bestellinge van den magistraat Betreffende de bestellinge van den magistraat Ordre en reglement tot bestellinge van den magistraat Ordre en reglement tot bestellinge van den magistraat1668-03-00
DordrechtKeure en ordonnantie tegens het burgeren onder de gemeente ende de deeckens van de gemeene neeringe aldaer Ordonnantie aangaende de desolate ende onder benefitie van inventaris geaenvaarde boedels1668-12-00
DordrechtBetreffende het namaecken en snyden der platen voor patroons van syne inventie van het GoudeleerCharles de Riemer1658-12-00
DordrechtDe Geestelyke geneeskonste innehouden de raet tegen de doot en middelen tot een eeuwichduyrende gesontheytJacobus Borstius1651-06-00
DordrechtFlorium sparseo advetus et N. Test. in verscheyden deelen, Observationes ad Catech. et Liturgum Belg. Belg. Glorius, Myth. Sacra etc. en in ’t Nederduytsch Den yverigen en welsprekenden Predicant, Oorlogstreken des Satans, Het verheerlyckte Nederlant, Des ch. redenen, Vrolycke uyren ofte Der wysen vermaeck, Gedenkweerdige Historien ende AanmerckingenJacobus Lydius1661-11-00
DordrechtVertaling uyt het Fransch van een werck genaemt Clelie Roomsche Historie beschreven door Mr. de Scudery begrepen in vyff stuckenJasper Goris1664-03-00
DordrechtFlavy Josephy Boecken van de Joodsche outheyt, geschiedenissen enz.Jacob Savry1665-04-00
DordrechtVertaling van ’t geheele werck dat van P. Ovidius Naso is overgebleven, omschreven of uytgelaten synde, ’t geen wat te dartel de Christel. eerbaerheyt mocht aenstoot gevenAbraham Valentyn1673-02-00
DordrechtDen Bybel in 18° formaet met een Nederduytsche letter en ’t Psalmboeck geheel op nootenHendrick Keur1673-07-00
DordrechtDoor Arent Maertensz in 1624, 1625. Poincten en articulen1669-04-00
DordrechtBetreffende de Aloysen anders genaempt de Boven Polder gelegen buyten: Betreffende de Wieldrechtse Polder buyten: Betreffende den Ouden Myl Polder in Leerambacht Betreffende den Ouden Hoecksche Nieuwlant Betreffende de dyckagie van den Noort Polder Betreffende der Aloysen Polder genaempt de Boven Polder1677-04-00
DordrechtKorte en beknopte Cath. over den H.C. enz. door Antonius van Oostrum in leven Predicant DordrechtSimon Onder de Linde1682-06-00
DordrechtMathei Evangelium en Sildenus Vrede door Salomon van Thil, Predicant DordrechtDirck Goris1686-11-00
DordrechtBetreft den Dubbeldam, de Zuid polder, de Noord polder en den Aloise of Booven polder1736-04-00
DordrechtVerlenging octroy 1682 van de Corte en Beknopte Cathechisatie over den H. Cat. door Dr. Anthony van OostrumGerrit Onder de Linden, soon van wylen Simon Onder de Linden, boekdr. en boekver.1697-12-00
DordrechtPsalmboek in 18e doorgaans met musicale notenJohannes de Geer1700-04-00
DordrechtDictionaire François et Flamand etc.Jean de la Brique1708-02-00
DordrechtBetreffende de polder het West Maze Nieuwlant Betreffende de Dubbeldam, den Zuyd polder en den Alysen of Boven polder met reglement1741-07-00
DordrechtBetreffende de bestelling van den magistraat1740-04-00
DordrechtZie Bedykingen1749-01-00
DordrechtBetreffende de nagelaten goederen van gealimenteerde of arme personen te: Betreffende de nagelaten goederen van gealimenteerde of arme personen te:1749-08-00
DordrechtOud en Nieuw Oost Indien vervattende enz. door François Valentyn voorheen predikant in Amboina, Banda enz.Joan. Van Braam1724-05-00
DordrechtGekruiste Christus enz. door Ant. Bynaius, Prof. enz. te Deventer. Zestien Predck. enz. door Fred. Van Houten, Predikant te Middelburg. De regte natuyr en aart van ’t ware zaligmakend gelooft enz. door Jac. Oldenburg, Predikant te DordrechtJoannes ’t Hooft1724-05-00
DordrechtHet Heylig Offerlam geslagt voor de Uytverkoorenen enz. door Aegidius Tromken, Predikant te MaassluisFrederik Oudman1742-06-00
DordrechtVerlenging octroy van de korte en bekn. Catech. over den H.C. door Do. Anthonius Van OostrumJoannes Van Braam1742-07-00
DordrechtCopyregt gekocht van Cornelia Groot, Amsterdam van een Comptoir en SchryfalmanakJacob Keur1746-12-00
DordrechtVerzoek om vermindering op den impost op de kosten tot de voorz. fabriek benoodigdGeinteresseerden in de Glasblazery staande op de Merwedegrond1746-12-00
DordrechtBepalingen ten opzigte van een Pieusgesticht opgerig in 1669Maria Christina Pompe van Meerdervoort1745-01-00
DordrechtOrde en reglement tot bestellinge van een magistraat1790-05-00
DordrechtOrdonnantie op de Weeskamer binnen: Orde en reglement tot bestellinge de magistraat1790-05-00
DordrechtZie Keuren Betreffende de nagelaten goederen van de Heilige Geest armen1768-10-00
DordrechtVerlenging octroy op het werk Het Heilig Offerlam geslagt voor de uitverkoorenen enz.Frederik Outman1757-05-00
DordrechtVerlenging octroy op de Koopmans Comptoir en Schryf AlmanackDe erve Jacob Keure1760-05-00
DordrechtVertaling van een Dictionnaire rais. universelle d’Histoire Naturelle 2. Mineralogie ou Nouvelle exposition du regne mineralAbraham Blusse1766-11-00
DordrechtCopyregt gekocht van wylen Jan van Eyl, Amsterdam 1768 op Pieter Maryns Dictionnaire PortatifAbraham Blussé en Zoon1773-03-00
DordrechtVerlenging octroy op de Coopmans Comptoir en Schryf AlmanachJohanna Bosboom, wed. van Hendr. Keur1775-11-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in