Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
277 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 277 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
’s HageVerbetering aan watermolensAdrianus Van Marle1755-05-00
’s GravenhageNieuwe stempel voor t Cleyn ZegelGideon d’ Assigny1624-08-00
’s GravenhageHet maken van een roer waaruit dertig schoten kunnen worden gedaan zonder te herladen enz.Hendrick Baertmans1641-12-00
’s GravenhageNieuwe inventie van een kaerenmolen door een rad gaende gehouden en omgedreven door een hond enz. dat rad oock tot andere diensten kunnende gebruyckt wordenChristiaen van Cruysberg1676-08-00
’s GravenhageHet meacken van Marseillaense seep op de Spaense maniereJean Girard1683-04-00
ZuylichemInventie van nieuwe constructie van horologien bequaem om in den sack te worden gedragenChristiaen Huygens1675-09-00
Zaandam en de KoogteNieuwe geinventeerde gegoten ysere en rond gedrayde klapmutsen of loogen potten tot voorkoming van het heet lopen der assen, brand van de molens enz.Cornelis Korff1727-05-00
Zaandam en de KoogteNieuwe geinventeerde gegoten ysere en rond gedrayde klapmutsen of loogen potten tot voorkoming van het heet lopen der assen, brand van de molens enz.Louwan Barghoorn1727-05-00
ZaandamVerlenging van het octroy 1727Claas Cornelisz. Corff en and.1742-03-00
WeselInstrument om in brandnoot te gebruiken, kunnende het water met kleine moeyte en weinig volk zeer hoog opbrengen, en ook worden gestelt dat men het water tot een deur, venster en andere engten inspuiten kanChristiaen Coningh1648-07-00
WerkendamUitvinding van zekere machine om het water uit de lage landen op te bringen enz. de verhandeling met kaartje hierby annexJacob Groenewegen
WassenaerVerbetering aan watermolensFerdinand Obdam1755-05-00
WarmontInventie van een nieuwe clandermolenCornelis Dircksz. Zeeman1640-08-00
WarmondInstrument om de lakenpers te sluiten met een paard zonder dat het van den boom behoeft losgemaakt te wordenCornelis Dircksz. Zeeman
VoorburgInventie van een binnen scheprad watermolen enz.Heyndrick Faeseman1685-09-00
VollenhovenNieuwe inventie of wetenschap om daermede alle plaetsen en landen te cunnen conserveren van en breuck van waterenFrançois Rivière1663-03-00
UtrechtWerktuig tot wegneming der ondieptens in rivierenValentyn Victor Koningsberger1785-07-00
UitgeestVerbetering en het opbrengen van het water door de watermolensGarbrand Meeusz. Vant Padt1625-03-00
StryenHet oprichten van een pelmolen of pelmachine tot het pellen van gerst en gierstTheunis Steenbergen1804-12-00
SparendamInventie op het booren van houten pompen, uit de hand met de wind of paardCornelis Jansz.1643-10-00
SparendamNieuw uytgevonden backers buylmolenCornelis Jansz. Pomp1657-04-00
SantpoortNieuwe machine tot het karnen van boterCornelis Dashorst Cornz.1757-12-00
Rotterdam (get.)Verlenging octroy 1684 (Hemel-, Aard en Werelt Spiegel enz. Verbeterde AlmanachAndreas van Lugtenburg1699-03-00
RotterdamNieuw model van trysraden (tot het tillen van zware lasten)Jacob Jochumsz.1618-01-00
RotterdamInventie om binnen besloten huizen of kamers en elders te kunnen spinnen en bereiden allerhande cordagie of touwwerkJacob Veldthuizen1643-03-00
RotterdamMachine tot het opvoeren van water door vuur dienstig o.a. tot fonteinen, cascades etc.Jacob van Brienen1716-09-00
RotterdamNieuwe inventie van horologie op een andere wyze dan die door Chr. Huygens uitgevonden zyn en waervan Salomon Coster octroy heeftMr Symon Douw1658-12-00
RotterdamInstrument waermede uytgesoncken schepen de ingelaeden goederen kunnen worden gebergt zoo als hy dit in 1659 in de maent Mey uyt het schepen den Briel en den Hals by Goeree heeft gedaenBenjamin Lisse1660-05-00
RotterdamVerlenging van het octroy voor zyne nieuwe inventie van badstoven Nieuwe manier van navigatie synde niet alleen bequaem om de schipvaeert spoedigh in de veyligh te doen voortgaen, de menschen varende op deselve, in gesontheyt te onderhouden, maer oock om noch andere voordeelenPetrus Chamberlaz1664-03-00
RotterdamInventie van een verbeterde watermolenJacob Loys1668-12-00
RotterdamInventie door welcke alle stinkende seltige en derrieachtige moeregronden ende putten met sout, brack en vuyl water vermengt, soodanig worden afgekeert dat se het wel water soo suyver, soet en claer doet voortecomen en opwerpen als het Godt inde natuur aen ons verleentHendrik Jansz. Ruybroeck1672-01-00
RotterdamInventie van een nieuwer character konst, door middelen waervan men met weynig moeyten ende in korten tydt sal konnen leeren soo snel en kort te schryven met de gemelde characters als men ordenaris spreken ofte predeken kan enz.Johan Reynier1673-09-00
RotterdamInventie om door seeckere instrumenten alle soorten van zee- ende andere schepen die door storm ofte andere ongeval in den gront syn gereackt met de ingeladen goederen in korten tydt daer weder uyt te halenBenjamin Lesle1675-09-00
RotterdamWintmolen bequaem gemaeckt om daermede marmer ende andere harde steenen te comen saagenJeremias Persoons1683-02-00
RotterdamInventie van een nieuwe hemel, aerd en werelts spiegel enz. door welcke afbeeldinge en stellinge de gantsche H.A. ende Z. kan afgemeten wordenA. van Luchtenburg1684-05-00
RotterdamNieuwe inventie van Hoochduyts spiegelglas soo op de maniere van ronde schyven als andersinsReynier Finnebacq1689-05-00
RotterdamHet in dese landen brengen van fyne en drooge verwe in drie coleuren: gele, hooge en lichte matticotGerard Verschuer1694-11-00
RotterdamVerlenging octroy 1633. Waterscheprad met holle lepels voor 8e Kante waterm.Jan van Baten1699-07-00
RotterdamHet maken van lym uit walvisch vinnenJacob Mooses1700-09-00
RotterdamHet kooken van lym van walvisch-staartenPieter de Jager1702-08-00
RotterdamTwee bezondere machines tot het ophalen uit den grond onder water van allerley soorten van slyk, kley, sand enz.Edward Keizer Semeins1707-12-00
RotterdamVerbeterde watermolens (zie Octroy 1707)Eduard Keizer Semeins1709-05-00
RotterdamBetreffende de ouwe machine door S.A. te R. naar de uitvinding van Janus Watt opgerigt tot het uitmalen van water om een nieuwe opterigten en daar in aantebrengen die verbeteringen die er in Engeland aangebracht zynSteven Hogendyk1786-01-00
R. v. HerdamUitvinding van een verbeterde kaarn-molenHugo Valk1797-10-00
PortugalVerbeterde pompen dienstig op de schepenBartholomé Laurent1713-07-00
Oudekerck o.d. YsselInventie om de terwe die verbrant, offe de aecren als gesenght waren sonder slang in ’t water te laten leggen schoon en wit gemaeckt kunnen wordenHendrick Bastiaenz. Backer1661-04-00
OosthuysenInstrument om het water uyt een lager te brengen in een hoger plaets sonder daertoe te gebruycken pompem, vysel-rosmolen ofte stryckmolen enz.Jan Jansen Hartich1682-08-00
NymegenHeeft tot perfectie gebracht de Geerbrugge over de Wael voor Nymegen Inventie van carren ende wagens gemackelyck en ligt Nieuwe inventie van christal de montagne te maecken en door goude meesters te laten wercken in diverse artificieuse stucken, als mede bier ende wynglaesen ende andere pocalen daeruyt te fabricerenHendrick Heuck1670-03-00
NaardenNieuwe watermolenCornelis Jansz.1618-03-00
Moravien, BohemenNieuwe inventie van windassen tot het ligten van zware lasten, enz.Johan Christoph van Boegh1638-10-00
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in