Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
254 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 254 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Amsterdam12 Sonaten of musykstukken verdeelt in twee partyen, het eerste boek 6 Sonaten à Violina en Basses par l’organo. Het tweede boek 6 Sonaten ad uoi. violonelli, van een nieuwe vinding en biquaem voor alle leeft. van musyckWillem de Fisch1725-01-00
Den HaagAbregé ofte Kort begryp van de Histoire d’ Angleterre waarvoor octroy had Alexander Rogissart in leven mede Boekverk. in den HaagCharlotta Rogissart1729-02-00
AmsterdamAfbeeldinge van alle de signalen die gedaan en beobserveerd worden in ’t Lants Vloot zoo in ’t zeylen en ankeren by Dagh en Nacht als ten tyde van ’t gevecht enz. (met voorbt.)Nicolaas Govertsz.1746-02-00
Den Haag (get.)Algemeen Histor. Geogr. en General. Woordenboek enz. door Abraham George LuissciusJoh. Van Duren1737-12-00
Algemeene Kerckelycke en Wereldlycke geschiedenis des bekenden Aardkloots enz. te drukken by de Gebr. G. en R. WetsteinAnna Hermanna Schuyl, wed. van den Advoc. Geerloff Suykers1721-06-00
Den Haag (get.)Algtemeen Hister. Geogr. en Geneal. Woordenboek vervattende de geheele wereldlyke en kerkelyke geschiedenisAbraham Luiscius1723-01-00
AmsterdamAlle de nagelatene Toneel en mengel poezy van wylen Catharina Les CailleDe erfgen. van Jacob Les Caille1727-11-00
Den HaagAlle de Poetische werken van Joannes Vollenhove Dr. en Predikant te ’s Hage waarvan hy het copy regt bezitMatheus Gaillard1750-09-00
AmsterdamAlle de Psalmen van de Geref. Kerk met een Nieuwe basse Continuo, mitsgaders alle de Luth. liederen mede met een nieuwe basse contenuo van het silva separaat in twee boeken te etc.Gerard Fredrik Wit1731-05-00
AmsterdamAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Brunel1723-10-00
Den HaagAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Hasson1723-10-00
AmsterdamAlle de werken van Willem Sluyter, Predikant geweest EybergenCornelia de Groot, dochter en erfg. van Hendrina Blaauw, wed. van Gysbert de Groot1730-12-00
Leiden (get.)Anatom. et Chirurg etc. Bern. S. Albini. Expl. Tab. Anat. Baeth. EustachiiJohan Arnold Langerak1743-08-00
Den HaagArchitecture Militaire ou L’ Art de fortifier etc.Jean Neauline1741-11-00
Den HaagBericht wegens de gesteltenisse der respective Hooge Vergader. en Coll. in ’s GravenhageReynier van Kessel1731-03-00
RotterdamBeschryving van de stad Brielle en den landen van Voorne enz. door Korn. Van Alkemade en P. v.d. Schell.Felippus Losel1729-04-00
DelftBeschryving van de voorm. steden en dorpen, Heerlykh. en Ridderm. Hofst. en de Hof. van Holl. en Westfr. enz. Beschryving van Delft, ’s Gravenhage en Haagamb. door J. de Riemer (staat 4 October 1729)Reinier Biotet1731-09-00
AmsterdamBy erfen. copy regt verkregen van zyn moeder Cornelia de Groot dochter en erve van Hendrina Blaauw wed. Gysb. de Groot van alle de werken van Willem Sluyter, Predikant tot Eybergen, waaronder met en sonder notenGysb. de Groot Keur1746-12-00
AmsterdamBy erfen. copyr. verkr. op de 150 Psalmen Davids door Joachim OudamKornelis Van der Sys1725-12-00
LeidenByzondere aanmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven en aanklevende cieraden, enz.Abraham Kallewier1737-05-00
Den Haag (get.)Clavecymbel of Orgelboek voor de Psalmen te spelen en zingen enz.Quirinus Van Blankenburg1731-11-00
AmsterdamContinuatie octroy tot het drucken en uytgeven der wercken die ten dienste van het Toneel reeds zyn of zullen gedruckt wordenRegenten van het Wees- en Oude Mannen Huys1728-05-00
Den HaagConvntiones Libera et acta publica de RymerJean Neauline1737-04-00
Den HaagCopy regt gekocht op de verkooping van zyn vader H.S. Le Mercure Historique et Politique dat alle maenden uitkwamFreder. Hend. Scheurleer
Den HaagCopy regt gekocht van A.M. en H. Scheurleer op het door hen uitgegeven Calendrier Belgique Astron. et Histoir. et le Petit Alman. de Poche, het eerst door onder den naam van N. Nederl. Histor. en Astron. Alm. uitgegevenMarie Anna Houssardet, huysvr. van A. Moetjens1746-02-00
Amsterdam (get.)Copy regt gekocht van de wed. Dirck Schouten (als laatste en eenigste bezitster van ’t regt van copy en platen der beschr. van Amsterdam door C. Corn. Mellyn vermeerderd met een derde stuk of meerder sedert 1694 enz.Andries Van Damme1723-07-00
Amsterdam (get.)Copy regt gekocht van de wed. Dirck Schouten (als laatste en eenigste bezitster van ’t regt van copy en platen der beschr. van Amsterdam door C. Corn. Mellyn vermeerderd met een derde stuk of meerder sedert 1694 enz.Herman Uytwerf1723-07-00
Den HaagCopy regt gekocht van den zoon van den overleden Pieter Husson Les Sermons de Jacques Saurin etc.Otho van Thol1748-10-00
AmsterdamCopy regt gekocht van het werk De Lust der Heyligen en Jehovah enz. door Coenraat Mel, Predikant te Hertsfeld uit het Hoogdutsch vertaaldAdriaan Wor1750-06-00
AmsterdamCopyregt by erfenis van zyn overleden vader verkregen voor het werkje Verhandeling van den Vrede de Zeele enz. door Pierre Du Moulen d.j. vertaalt door H. DullaartJacobus Borstius1723-01-00
AmsterdamCopyregt en privil. gekocht van de wed. Andries Van Damme op het werk De koophandel van Amsterdam door Le Moine de L’Espine vermeerderd door J. Le Long.De wed. Joh. Ratelbant1730-03-00
AmsterdamCopyregt gekocht (1739) van de Janssons van Waesbergen, op de Dictionaire etc. als in den text. Ouvrage posthume du lieux Jaques Savary des Bruslons Insp. Gover. des Manuf. Conlumné sur les memoires de l’auteur par Philemon Louis Savary, son frèreFrançois L’Honoré en Zoon1740-10-00
AmsterdamCopyregt gekocht in de auctie van wylen Evert Visser 16 December 1735 op t boek genaamt J. van Lodensteyns UytspaenningenJoann. Kannewet1738-10-00
AmsterdamCopyregt gekocht op de werken van Jacob Catz, zyn Ouderdom, Buytenleven, Hofgedachten, Doodkist enz. van Jacob Coupenburg, Boekverk. Amsterdam enz. 10 September 1722 en die te herdrukkenIsaac van der Putte1726-05-00
AmsterdamCopyregt gekocht uit den boedel van wylen Pieter Mortier copyregt (21) van de exemplaren en copierplaten van de Histore d’Angleterre, d’Eurp. et d’Irlande etc. par M. de Loorey voortyds hier voor octroy verleend aan R. Leers te Rotterdam, door zijn erven aan Michiel Bohn en door deze aan de wed. Pieter Mortier verkochtJohannes Covens1723-01-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Barbara van Coeverden, wed. Adriaan Bastiaansz., die het had gekocht van Pieter Rotterdam Practisyns Dagwyser begrypende de twaalf maanden des jaars (P. Rott. octroy 24 January 1725 als opvolger van zyn vader P.R.)De erv. Joh. Ratelband1740-09-00
DordrechtCopyregt gekocht van Cornelia Groot, Amsterdam van een Comptoir en SchryfalmanakJacob Keur1746-12-00
LeidenCopyregt gekocht van de wed. Van Hendrik ... Amst. 1729 enz. Gedachten op Slapelooze Nachten en 82 jarig leven van J. Catz.Jan Van der Deyster1731-04-00
Den HaagCopyregt gekocht van Joannis Vritto, boekverk. (1736 5 Maart) op het Haagsche Fenstboekje enz.Cornelis Van Zanten1737-02-00
LeidenCopyregt gekocht van Joh. Van der Luiden, boekverk. Leyden van alle de werken van Gerhardus Noot et CommentariusJohan Arnold Langerak1731-11-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Nicolaas Etienne Lucas op het werk Le Negôce d’Amsterdam contenant tout a qui doivent savoir les marchands etc. fait sur le plan de celui de la Moine de L’Espene par Jean Pierre RichardDe ervg. Joh. Ratelband en Co.1740-09-00
AmsterdamCopyregt gekocht van R. Bodet van het Naamregister der H.H. leden, der regering in de provincien enz.Gerrit Bos1743-06-00
LeidenCopyregt gekocht van Reinier Boitet op het Naamregister der Militaire OfficierenJan van der Deyster1742-12-00
AmsterdamCopyregt gekocht van Willem de Voys, boekverk. den Haag van het werk L’ Histoire de L’ Empire par Mr. HeysR. Wetstein1730-08-00
Den HaagCopyregt verkregen van R. v. Kessel op het Bericht wegens de Gesteltenisse van de Hoge Colleg. in ’s Gravenhage en het zelve vermeerderd uittegevenCornelis Van Zanten1746-03-00
LeidenCornelis van Bynckershoeck Opera OrnicaJoann. Van Kerckhaus1737-02-00
Amsterdam (get.)De 150 Psalmen Davids en Nederduytsche Zangversen Oude en Nieuwe rymen enz. eertyts gerymt door Willem van Haagt met nieuwe enz. door J. Van Duysbergh voor de Christ. Gemeente der Augsb ConfessieHendr. Burgers, wed. Jan Van Heekeren1731-11-00
Amsterdam (get.)De 150 Psalmen Davids en Nederduytsche Zangversen Oude en Nieuwe rymen enz. eertyts gerymt door Willem van Haagt met nieuwe enz. door J. Van Duysbergh voor de Christ. Gemeente der Augsb ConfessieJan Spanaerder1731-11-00
Amsterdam (get.)De 150 Psalmen Davids en Nederduytsche Zangversen Oude en Nieuwe rymen enz. eertyts gerymt door Willem van Haagt met nieuwe enz. door J. Van Duysbergh voor de Christ. Gemeente der Augsb Confessiede erfgen. van Gysbert de Groot1731-11-00
AmsterdamDe 150 Psalmen Davids enz. (zie 1731 November)H. Burgers1745-12-00
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in