Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
744 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 744 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamInventie van een instrument tot cleysleden door paerden gearbeyd tot het versterken van den binnenkant der dycken enz.Servaes van der Wielen
AmsterdamAnglo-Belgica d’ Engelsche en Nederduytsche Akademy, bevattende de naukeurigste grammaticale regulen enz. door Eduward RichardsonSteven Swart
AmsterdamCopyregt gekocht van G.J. Westhoff van Wegwyzer der eenvuldigenEverard Smit
AmsterdamVerlenging octroy op de Legplaatsen en reyswyzer van alle beurtschepen enz. die van Amsterdam afvarenAgnes ter Hel, wed. Cornelis Stichter
AmsterdamVerlenging octroy op de nodige en by onderw. beproefde n. uitgevonden Zeemans Taf. door C. Douwes. Verlenging octroy op het Vergulde Licht der Zeevaart of Konst der StuurliedenGerard Hulst van Keulen
AmsterdamAankoop van gronden tot uitbreiding der stad1615-12-00
AmsterdamVerbetering op de wip- of ophaalbruggenDavid Jacobsz. de Wildt1616-04-00
AmsterdamHet verhoogen van het bruggeld te Ouderkerk ten behoeve van den Amstel en den Amsteldyk Het maken van een zandpad langs de vaart van Ouderkerk tot Breukelen en een weg tegenover den Voetangel tot Abwoude Het maken van een bekwame toegang en wandelweg naar de Diemermeer1623-03-00
AmsterdamBedyken van de Diemermeer, eertyds de Watergraafs meer (zie Diemen) Nader octroy op het bedyken van de Diemermeer Verlenging van het octroy - planten van boomen by de watermolens1640-03-00
AmsterdamInventie van en walvischbeen te kunnen drukkenHerman Dommen1641-07-00
AmsterdamJohannes van Beverwyck Schat der Gesontheyt enz. met veersen van den Heer Jacob Catz (den 5 druck) De Huyspostil off Predicatien over de Sondaarsche Evangelien enz door Justinis Bulerius (Bulaeus)Everart Cloppenburgh1642-10-00
AmsterdamDe Leydster uyt de Heydense duysternisse tot het heldre licht door Johannes LemaireAnthony Tiellemans1642-10-00
AmsterdamMenichvoude Nieuwe Hofredenen en quinckislagen veugen ende bedenkingen op t gebeth onses Heeren Bedenckingen, ende beweegreeden tot het gebeth op elcken dach van de weecke Bedenkingen ende Vlagen op den eersten psalm Davidts op de zeven penitentiale ende op zeven troostpsalmen. Vertaelt uyt het Engelsch van den Ridder Richard BackerJan de Brune de Jonge1644-07-00
AmsterdamAuthorisatie nopens het beleggen van weeskinderen penningen Keur tegen het doen van transporten door faillerende lieden1644-09-00
AmsterdamHet drukken, uitgeven en verkoopen van vier folianten van Placcatin ende verscheyden notable munimenten by de Staten van Holland en Westfriesland uytgegeven enz. sedert de regierenge van Vrouwe Maria tot huydenJan Jansz.1645-09-00
AmsterdamAlle de werken van P. Vergilius Mare vertaelt door J. van Vondel enz.Abraham de Wees1646-06-00
AmsterdamNieuwe inventie tot het breken van ys op de rivieren, enz.Abraham Spyck1646-07-00
AmsterdamSchatboek der verclaringen over den Cath: der Christel: Religie uyt de Latynsche verclaringe van Dr. Zacharias Ursium enz. overgeset door Festus Hommius enz., daerby gevoegd Belydenis Predicatie door Jacobusz Laurentiusz.Hendrick Laurensz.1647-06-00
AmsterdamLa putie éprouvée representée en homelies familiers et populaire sur les trois premiers capitres de L’ Histoire de Job par Godefroid Hollon Pasteur de L’Eglise fr. d’ AmsterdamBoudewyn de Preys1648-06-00
AmsterdamNieuw fatsoen van molens waarmede men door de wind zonder paarden of met paarden, zonder wind een groote quantiteit van water 8 à 9 voeten hoog uitwerpen en malen kanThobias Pietersz.1648-07-00
AmsterdamHet drukken en herdrukken van eenige boeken en tractaten van Rudolphus Petré, Predicant te Amsterdam, als: 1 ’t Lof onses Heeren J.C. 2 ’t Lof des H.G. 3 ’t Lof des woord Gods etc. 4 ’t Lof der Kerck en Gem. H. 5 Scherm ende Schildt der Kinderen Godes 6 Spiegel der barmhart: Goden 7 Enge poorte ofte Weg der Sal. 8 Korte gulden regelen eens H v Levens. 9 Den Evangelischen Arent. 10 ’t 2e deel van den G.A. 11 De tranen ChristyMarten Jansz. Brandt1649-08-00
AmsterdamDe Psalmen Davidis met de veranderinge van de sleutels ende noten door hem gepractiseert enz.Cornelis de Leeuw1649-08-00
AmsterdamOvergang van het octroy verleend aan Hendrick Laurens door zyne erfgenamen aan: (zie kaart 1647)Joannes Van Ravesteyn1649-12-00
AmsterdamNieuwe inventie van verscheide kleinen posteleinwerk bestaande in kannetjes, flessen, als andersNathaniel Evens1650-03-00
AmsterdamAangaan van een compagnieschap tusschen de: waarby nog word gevoegd de uytlegginge van het Heylich Evangeliums (zie de vorige blz.)Weduwe Marten Jansz. Brandt1650-03-00
AmsterdamBetreffende het aanstellen van schepenen1650-12-00
AmsterdamDe stichtelycke rymen van D.R. Camphuysen in musyck gebracht door Joseph Butler mucisyn en gedr. te Amsterdam by Paulus MathysJan Barentsen Westerdyck1652-12-00
AmsterdamDe Beschryvinge van Nieu NederlantMr. Adriaen van der Donck1653-07-00
AmsterdamAlle de figuren van verscheyde statuen, en andere sieraden op copere platen gesneden en uytgebeelt die door zynen broeder Arthus Quelleen zeer constich in marmer en andere steen gehouwen zyn ten behoeve van het nieuwe stadhuys te AmsterdamHubertus Quelleen1655-01-00
AmsterdamOeconomia Christiana ofte Christelycke Huyshoudinge door Petrus Witte Wongel Bedien. des Godwoorts te AmsterdamDe weduwee van Maerten Jansz. Brant1655-03-00
AmsterdamDe correctiere van de druckfaulten by inadvertentie en den jongst getranslateerden Bybel ongeslopen gedaen by de gedeput. predic. uyt de Synode der respective provintien enz.Pauwels Aertsz. van Ravensteyn1655-03-00
AmsterdamDe verbeterde Zeespiegel ofte het Nieuwe ende Groote Licht der Middell. schipvaert. Geographische beschryving van China by een gesteld enz. door P. Martinius Martiny onder den tytel van den Chineschen AtlasJohan Blaeu1655-03-00
AmsterdamBetreffende het beleyden der weeskinderen penningen op rente Betreffende de ordonnantie voor de Weeskamer1656-05-00
AmsterdamHet Schadtboeck der verklaringhe over den Cathechismus door wylen Festus Hornmius voordesen uytgegeven by Joh. Spiliardus oversienJohan van Ravensteyn1657-03-00
AmsterdamBetreffende een nieuwe bequame slagh van water molens die met de werk met een paert off met de hant bewogen kunnen wordenJan Verqualje1657-07-00
AmsterdamHet doen snyden, drucken, uytgeven, venten, en verkopen der teeckening van de Sepulture van wylen den Luitent. Admirael Tromp by hem gemaecktMr. Rombout Verhulst1657-07-00
AmsterdamHugonis Grotii Annales et Historiae de Rebus Belgicus, streckende van den beginne van de troublen tot den in gang van de Freves van den jare 1609 in verschillende formatenMr. Johan Blaeu1657-09-00
AmsterdamDe seven boecken van de Groote Zeevaert beschreven door Abraham de Graeff, mathematicusPieter Goos1657-12-00
AmsterdamVestibulum Januam in Atrium van den Hr. Comenius (J.A.) cum adjunctis Grammaticis Lexicis et omnibus annexis relequis etc. (eigenh. get. comen.)Johanna Seidelius1658-03-00
AmsterdamHet 4-10 partjes van seecker boeck genaemt Clelu Histoire RomaineJohan Blaeu1658-05-00
Amsterdam1e Het trecken van een vellegheyd uyt zeewater waermede de magere landen kunnen gemest worden en 2 By gebreck van zeewater hetzelfde uyt grof sout te verkrygenJohan Rudolph Glauber1658-09-00
AmsterdamAlle de wercken van den heere Cats Oud Raedpension met verschyden vermeerderinge enz.Jan Jacobsz. Schipper1658-10-00
AmsterdamHet tweede deel van den Wetsteen der Vernuftaart van Johan de Brune de JongePieter Niellius1658-10-00
AmsterdamBetreffende het namaecken en snyden der platen voor patroons van syne inventie van het GoudeleerWillem van den Heuvel1658-12-00
AmsterdamVerhandelingh van handt opleggen ende besetten, dat is Arrest op personen en goederen, eertyts beschreven door Petrum Peckicum enz. ende vermeerdert door Mr. Symen van LeeuwenAbraham Andriesz.1659-01-00
AmsterdamAmpliatie op het verkregen octroy betreffende de platen tot patronen voor het GoudeleermaeckenWillem van den Heuvel1659-02-00
AmsterdamDe beschryving van Engelant van Guilielmus Cambdenus. Oock van Italien van Leander Albertus enz. uyt het Latyn in het Spaensch enz.Johan Blaeu1659-03-00
AmsterdamOrdonnantie voor de camere van de desolate boedels der stadt:1659-09-00
AmsterdamTablatuur boeck van Psalmen in fantasien gecomponeert door:Antonie van Noort1659-12-00
AmsterdamBeschryvinge van de natuur der viervoetige dieren, vogelen, gekerfde dieren, slangen, vissen, en bloedlose waterdieren door Dr. J. Jonston uyt het Latyn in de Nederl., Fransche en Engelsche talenJan Jacobsz. Schipper1660-03-00
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in