Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
244 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 244 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamAnglo-Belgica d’ Engelsche en Nederduytsche Akademy, bevattende de naukeurigste grammaticale regulen enz. door Eduward RichardsonSteven Swart
Hoorn (get.)By het overlyden van Y. Haringhuysen te Alkmaer te mogen drucken uyt rekening der watergetyden ent herdruck van de werken van zyn oom Dirck Rembs. van N. volgens bygevoegde lystPieter Rembrantsz. van Nierop
AmsterdamWapenkaert innehoudende de wapenen aen steden en oud adelycke geslachten. Wapenkaert van de wapenen der edele en voortreff. geslachten in ZeelandMr. Math. Smallegange1675-09-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het werck Johan van Beverwycx wercken der GeneeskonsteSusanna Veselaers, wed. Jan Jacobsz. Schipper1675-12-00
AmsterdamHet Oude Testament in de Hoog Duytsche tale met Hebreeusche lettersJoseph Athias1676-03-00
AlkmaarDagtafel der watergetyden seer net, uytgewerckt nae de wiskonst, enz.Isaak Haringhuysen1676-03-00
FraneckerDe Oeconomia Teodorum DeiHarmannus Witzius1676-07-00
AmsterdamDe Konincklyke Hovenier verhandelende hoe men allerh. boomen, bloemen en kruyden sal planten, sayen ende voortteelen, alsmede De Nederl. Hesperides of Oeffening in gebruyck van de limoenen, orangie en andere boomen door Jan CommelynMarius Willemsz. Doornick1676-09-00
AmsterdamPrael toneel der doorluchtige Zee Helden deser eeuwen vertoonende enz. door L. v. BosJan Claesz. ten Hoorn1676-09-00
AmsterdamAlle de wercken van Seldenus (volgt de titels van 23 wercken)Johan Blaeuw1676-11-00
AmsterdamHerdruck van de Nederlantsche Historie van Pieter Bor Christz. met een vervolg tot op 1620Hendrick Boom1677-03-00
Den HaegTegen den nadruck der placcaten, ordonnantien, resolutien en andere publique acten enz.Jacobus Scheltus1677-07-00
AmsterdamHet graveren, drucken enz. van caerten, beschryvinge en printen soo van steden, lantschappen als andereNicolaes Visscher1677-07-00
DelftCaerte figueratyff der stadt DelftBurgemeesters van Delft1677-07-00
AmsterdamHinrici Smity Alostani Prosodia edichio Ultima. Verlenging octroy voor het Schatboek der verclaring over den Nederl. Cath. door Festus HommiusJohannes van Ravesteyn1677-09-00
’s GravenhageHerdruck van de Engelsch-Duytsch en Duytsch-Engelsch Dictionaire by zyn vader Arnout Levis reeds voor lange uytgegevenArnout Levis1677-12-00
Centuria Plantarium exoticarumJacob Brayne1678-01-00
AmsterdamNieuwe Comptoir ende Schryf AlmanachJacob de Zetter1678-02-00
EnkhuysenVerlenging octroy voor de werken van C.J. Wits (aangekocht het aandeel van de wed. J. Palensteyn)Johan Lelyvelt1678-09-00
Amsterdam, den HaegAengekocht de overzynde exemplaren van het werck gen. Hugo Grotius de jure Belli cae Pacis etz. van de erven van Johan Blaeuw, in leven boekverc. met de eygendom van copie en privil.Johannes Janssonius van Waesbergen en Soonen1678-12-00
AmsterdamVertaling van de wercken van Joannes Coccyi, Prof. Theol. L.B. in het NederduytschHester Wees, wed. Joannes van Soomeren1679-02-00
Vertaling van de Hist. Polit. des Marckgr. Vergel Malatezzi. Bedenkingen over Tacitus etc. van denzelve, Charon de la Sagesse, tractaten van Queverde etc.Matthys Smallegange1679-07-00
AmsterdamVrede der Ziele en vergenoeginge des Geestes, enz. door Pierre de Moulin de Jonge, Geref. Godgel. vertaelt door H. DullaertPieter de Frans1679-07-00
Kaert figuratyff van alle de landen daer onder ressorterendeDyckgr. en Heemr. der Uytse Sluysen in Kennemerl. in Westfriesl.1679-09-00
AmsterdamDe nieuwe Lichtende Fakkel der Chirurgie verhandelende enz. door Cornelis van der Voorne, Dr. en Practisyn Middelb. Examen voor de Chir. der O.I.C. en daerby gevoegt: Chirurgyns off Heelmeester Zee-compasJoh. Janssonius van Waesbergen en Soonen1679-09-00
Amsterdam, den HaegDe wercken van Mr. Simon vanLeeuwen, Advoc. Leyden als Rooms Holl. Reght, Nederl. Practyck en Oeffen. der NotarissenHendrick Boom1679-11-00
AmsterdamHerdruckt van Petri Danielis Hutti Demonstratio EvangelicaJoh. Janssonius van Waesbergen en Consorten1679-12-00
RotterdamVerlenging octroy verleend aen zyn vader op het werck gen. Le Gazo Philace de la langue Françoise et FlamandeIsaak Neranus1680-01-00
AmsterdamAffteeckening der stad AmsterdamJohan Kip1680-01-00
AmsterdamDe waerheyt die nae de Godsalicheyt is door Do. Gualtherus Boudaen, Predicant AmsterdamWed. Joannes van Someren1680-02-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het boeck get. Chirurgea nae de Hedendaechsche Pracktyck door Paulus Barbette der Medic. Dr. in Pract. AmsterdamDe kinderen en erfgen. van Jacob L’Escaille1680-03-00
AmsterdamZeeboeck van de Oost. West. en Straetse schipvaert getitul. Stiermans Zeespiegel. Lootsmans Stiermans Zeespiegel en Nieuwe Groote Stiermans ZeespiegelHendrick Doncker1680-05-00
GornichemDe uytlegging van de Sentbrieff Pauly aen de Rom. door Henr. Groenewegen, Pred. d. G.W. tot EnckhuysenCornelis Lever1680-07-00
AmsterdamZeeboeck vertoonende alle de Eropaise Zeekusten enz. door Jan van Loon en Claes Jansz. Voocht Geometra etc. getitel: Nieuwe Lichtende Zee Fackel en noch gelyst Zeeboeck geintitulde Groote Nieuwe vermeerde Zee Atlas ofte Waterwerelt enz. door Jan van Loon nevens noch seecker geinvent. boeck geintil. Euclides beginsel der Wiskunst in 15 boeken door Claus Jansz. VoordtJohannes van Keulen1680-07-00
Vertaling in het Fransch de Politica Lipsii met de remarques, alsmede Grotius de Jure Belli au Pacis en geen een tractaet van de Welsprekentheyt op de fundamenten van Rudolphus Agricola en van Vossius, geintit: De Konst om welsprekent te wordenAntony de Courtin1680-08-00
AmsterdamVerbeterde en verm. Memorieboeck en begrafenis cedul tot dienst van de sterfhuysen, mitsgaders een Alphabeth off Naemwyser op de voorsch. begr. cedul tot dienst van de cooplieden, burgers en coopmans bodenJannetje Mickers, dochter en erfgen. van Adriaen1680-11-00
AmsterdamOut en Nieuw Oost Indien door Arnoldus Montanus, Predicant SchoonhovenCornelis Jansz. Swol1680-11-00
AmsterdamJ. van Lodesteyn’s Uytspanninghen behelsende eenige Stichtelycke liederen met en sonder notenJ. Boeckholt1680-11-00
Den HaegManiere van procederen in dese Provincien, enz. belangende de civele saecken, door Paulus Merula en nu belangryck vermeerdert enz.Arnout Levis1680-12-00
AmsterdamHerdruck van het werck Cornelii Schrevelii Lexicon Manuale Gracea-Latinum et Latino-GraecumHendrick Boom en1681-04-00
AmsterdamHerdruck van seecker boeck genaemt Bellerophon offte Lust tot Wysheyt door Sinnebeelden heerlyck verthoont. Het 2 deel gen. Urania off Hemel-sang. Het 3 deel Gesang der Zeden etc. door D.P. Pers en de muzyck van Cornelis de LeeuwDe weduwe van Michiel de Groot1681-07-00
HaerlemDe volgende wercken van Guillelmus Mommer, Prof. in de Hebr. tael en Theol. 1. Bedeeling der tyden 2. Verscheyde gelegentheyt in Staet der Kercke Godts 3. De Kennis der waerhyt na de Godsalicheyt 4. Comment. en Epist. ad RomanosAbraham Cuylenburch1681-11-00
De volgende wercken van Guillelmus Mommer, Prof. in de Hebr. tael en Theol. 1. Bedeeling der tyden 2. Verscheyde gelegentheyt in Staet der Kercke Godts 3. De Kennis der waerhyt na de Godsalicheyt 4. Comment. en Epist. ad RomanosCatryna van Roosebeke, wed. Remigius Schrijver1681-11-00
AmsterdamHerdruck van de Lichten de Coopmans Fackel en Reductie van WisselenRachel Serfati, wed. Josua Serfati Pina1681-11-00
AmsterdamHerdruck van de Pooltse te fila off Een gebeden boeck van t heele jaer der Poolsche Joden in de Hebr. taelDavid Farters1681-11-00
Den HaegHerdruck van ’t werck gent. De Papegay ofte Formulierboeck van alderhande requesten enz.Johannes Steucker1682-03-00
AmsterdamLas Guerias de Flandes in lingua Espanola par il Padre Francano Estrada etc.Alonso de Bonne Maison1682-03-00
HaerlemDes Koonings en Prophete Davids boeck der Harpsangen en Nederd. Uytgebr. door Dr. J.V. van nieuws op muzyck gebragt met 1 en 2 stemmen benevens een Bas Con Linuo door Mr. Simon Le FevreJoan Vlakveld1682-03-00
DordrechtKorte en beknopte Cath. over den H.C. enz. door Antonius van Oostrum in leven Predicant DordrechtSimon Onder de Linde1682-06-00
Renati Descartes Fructatus de Homme et de Formatione fachus etc. vertaald door Jacob Kopper, Med. dr. te LeydenCatharina van Roosbeke, wed. Remigius Schriper1682-06-00
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in