Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
3289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3289 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
’s GravelandHet houden van een voor- en najaars markt voor rundvee1797-04-00
’s GravelandHet oprichten en houden van een bank van leening1804-11-00
’s GravemoerHet met een Zomerdyck omringen van hunne landen buytendycx1684-05-00
’s GravemoerRemissie van verponding Remissie van verponding Remissie van verponding1712-02-00
’s GravemoerHerstel hunner dyken, wegen enz.1709-06-00
’s GravenambachtHet opmaecken van den dyck tusschen Poortugael en:1675-07-00
’s GravenhageVerhooging van de tol op de kade tusschen het zieken en de uiterste huizen van: Om de nieuwe singels en grachten te mogen beschouwen1623-03-00
’s GravenhageAankoop van gronden tot uitbreiding der stad Het uitgeven van gronden van de Cloveniers doelen tot het timmeren van erven1633-03-00
’s GravenhageNieuwe stempel voor t Cleyn ZegelGideon d’ Assigny1624-08-00
’s GravenhageHet maken van een roer waaruit dertig schoten kunnen worden gedaan zonder te herladen enz.Hendrick Baertmans1641-12-00
’s GravenhageNopende het drukken van het werk van den Heere Pensionaris Catz. waarvan het octroy hadden Jan en Adriaen Van der Venne voor 15 jaren in dato 22 Maart 1625Mathys Havius1634-04-00
’s GravenhageHerdruk van de Nieuw verbeterde en vermeerderde Papegay offe Formulierboeck inhoudende alderhande requesten, mandamenten, conclusien etc. gelyck de gepractiseert werden by de respective Hoven van Justitie in HollandJohannes Verhoeve1648-11-00
’s GravenhageBetreffende de electie van vroedschappen en weesmeesteren, enz.1653-01-00
’s GravenhageKeur en ordonnantie betreffende het mogen keuren van straeten, plaeten, wedden enz. Ampliatie op bovenstaande1664-03-00
’s GravenhageBetreffende de electie van vroedschappen en weesmeesters Het administreren der goederen van weesen en innocenten1653-01-00
’s GravenhageNieuw verbeterde Papegay ofte formulierboeck: inhouden de allerhande requesten, mandamenten, conclusien, etc. by Willem van Alphen, schout in den Hove van HollandJohannes Verhoeve1658-09-00
’s GravenhageMelck voor Kinderen en vaste pryse voor Volmaeckten Vloeyende uyt een Korte en beknopte Uytbuydinge van het Kortbegryp der Christel. religie getrocken uyt de H.S. enz. by vragen en antwoordenJacob Stermont1665-01-00
’s GravenhageKaert van den straetweg tusschen ’s Gravenhage en ScheveningenJohan van Swieten1666-03-00
’s GravenhageDen Hollantschen als Noort Nollantschen pastyt ofte uur ende stondtwyser voor de reysende liedenMathys de Both1668-12-00
’s GravenhageHet stellen en oprigten van lantaerens door de geheele stad naert exempel van andere steden. Zie Keuren Beroerende sekren opheff tot het wechhalen van de vuylnis ende assche uytte huysen ende voorts het schoonmaecken ende schoonhouden van de straten en riolen1683-02-00
’s GravenhageVerlenging van het octroy betreffende het verhoogen, verleggen enz. der stad1683-02-00
’s GravenhageTen behoeve van het Oude Mannen en Kinderen Huys1695-12-00
’s GravenhageNieuwe inventie van een kaerenmolen door een rad gaende gehouden en omgedreven door een hond enz. dat rad oock tot andere diensten kunnende gebruyckt wordenChristiaen van Cruysberg1676-08-00
’s GravenhageHet meacken van Marseillaense seep op de Spaense maniereJean Girard1683-04-00
’s GravenhageHerdruck van de Engelsch-Duytsch en Duytsch-Engelsch Dictionaire by zyn vader Arnout Levis reeds voor lange uytgegevenArnout Levis1677-12-00
’s GravenhageKeure en ordonnantie op het stuk der preferentien in desolate en involvente boedels1751-01-00
’s GravenhageBetreffende de nagelaten goederen van gealimenteerde of arme personen in de Walsche gemeente Betreffende de nagelaten goederen voor de Heyligegeest armen Betreffende het burgerweeshuis te: Betreffende de armen der Walsche gemeente te:1742-02-00
’s GravenhageHet oprigten van een huis ten behoeve van de Walsche Gereformeerde armen Betreffende het Oude Mannen Huis in Sacrements Gast of Gilde huis Betreffende het Oude Mannen Huys Betreffende de nagelaten goederen der Remonstrantsch armen Betreffende de nagelaten goederen der Engelsch Geref. armen1764-02-00
’s Gravenhage (zie ook keuren)Het maecken van een straat tusschen den Haeg en Schevelingen met het heffen van tol Het maecken van een straat tusschen den Haag en Schevelingen met het heffen van tol Betreffende het verhogen, verleggen, enz. der straeten onder het district ende buyten de jurisdictie van:1663-07-00
’s GravensandeVerleggen van hunne vygen markt en het houden van een paarden markt Verleggen van hunne vygen markt en het houden van een paarden markt1636-02-00
’s Grevelduyn CapelleHet bestraten van een weg met keyen door het dorp1738-03-00
’s Grevelduyn Groot WaspikHet bestraten der weg tusschen genoemde dorpen met keyen1740-03-00
’s HageDeductie ofte declaratie uyt de fundamenten van de regeeringe tot justificatie van de acte van seclusie raeckende het employ van den Prince van Orange enz.De wed. van Hellebrant Jacobsz. van Wou1654-08-00
’s HageUtriusque Holl., Zeel. Friesi acque curia decisionis etc. Auctore Dr. Cornelis Neostadio etc.Johannes Steucker1667-02-00
’s HageVerbetering aan watermolensAdrianus Van Marle1755-05-00
’s Heer HuygenlandBetreffende de S’ Antonis polder anders gesegt: Betreffende de S’ Antonis polder anders gesegt:1725-01-00
’s HertogenboschHet houden van drie jaarlyksche markten van vette en magere beesten, varkens, paarden enz.1707-01-00
’t Grevelduyn CapelleHet houden van een weekmarkt gedurende de maanden Maart en April en November en December1738-03-00
’t Grevelduyn en Leer-AmbachtHet oprigten van een jaarlyksch paardenmarkt en op convenabele tyden een wekelyksche magere beestenmarkt1749-01-00
1...6566
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in