Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
3289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3289 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Wiskunstich Philosophisch Bedryff waerin beschreven worden veele en verscheyden syns inventien en instrumenten enz.Hendrick Stevin1667-11-00
1. L’Extract ou abregé chronologique de L’Histoire de France 2. Histoire Génér. de France depuis l’ougene des François jus qu’au regne du Roy Louis XIV glorieusement regnant etc.François Eudes de Mezeray1668-07-00
Exercitie memorie van de Guardes bestaende in t handelen van musquet, spies ende de generale exercitie uytgedruckt door 82 copere platenJohan van Boxel1669-02-00
Register van ’t Recueel des Cryghsraedes notabelste besoignen en resolutien sedert den 3 Maert 1597Anthony van Dalen1669-04-00
Commentarius Theoretico practicus en qumquaginta libros pandactarum, gemaeckt by Johannis Brummannus, auteussor in den Rechten in de Universiteyt tot Franckfort aen den OderDe erfgen. Jobi Wilhelmi Finceley1670-03-00
Theatrum Grammaticale met het daerby behoorende Nederd. InformatoriumHenricus Schooff1670-05-00
Caert van de Belegering der stadt GraveRichardt Karr1675-04-00
Worden verklaard niet anders gedaen ofte beleden hebben als het geen goede en oprechte regenten, getrouwe Patriotten en liefhebbers der vryheyd enz. schuldigh waren en behoorden te doen1653-08-00
Protexie, bescherminge ende sauveguarde voor de tusschen den Haege en Schevingen gelegen hofstede:1653-04-00
Int reguard van de huwelycken te dispenseren van de solemniteyten by de polit. ordonnantie geprescribeert1656-09-00
Inventie van een eeuwigdurend bergwerckJohan Joachim Becher1678-12-00
Inventie eener machine welcke seer bequam is om op schepen met de helft minder vuer van hout, turft off koolen de dagelyxe spyse te koocken en met meer voorsorg tegen brand en in storm en onweer altyt te kunnen gebruycken. Inventie van een machine tot pompen om daerdoor met menschen of paerden met veel minder aerbeyt als voor desen het water tot 30, 40 en meer voeten hooch gebraght te kunnen wordenWillem Meester1680-08-00
Middel om alle aerde, cley, sant enz. te removeren, dienstig tot het maecken van canaelen, sommige soorten van dyckagien en fortificatie werckenWillem Meester1681-02-00
Inventie omme alle schepen groot ende kleyn soo ten oorloch varende als koopvaerdy schepen soo dicht te maecken datter in 15, 16 per 20 jaeren geen leckagie sal incomen enz.Jan Jansz. Struys1683-01-00
Het meacken van Marseillaense seep op de Spaense maniereGrietje van der Ley1683-04-00
Inventie tot preservatie van hout in de open lucht gebruyckt wordendeSebastiaen Bossier1683-07-00
Inventie van eene machine tot het beveyligen der dycken tegen het woeden der zee enFrançois de Juigné1683-12-00
Inventie om alle onreyne ende stinckende sout en brackwater soet, versch en gesont te maeckenWillem Walcott1684-09-00
Inventie van een knepwage ofte knipgewichte van die soort die men in ’t Latyn noemt Libea steu statera Romana en in t Fransch Romaine ou CrochetCaesar Caze1685-12-00
Nieuwe inventie van molens die door cracht van de wint haer effect coomen te doen sonder dat deselve het keeren off winden subject synMelchior de Grae1688-02-00
Nieuwe methode om op het papier, perkament, satyn, zyde ofte andere stoffe te representeren by forme van caerten, boecken, cleeden ende andersints, allerhande soorten van figuren, cieraden, insonderheyt Armees campementen, belegeringe, bataillen, fortificatien enz. bestaende soo ingeteeckende als gedruckte miniaturenJohan Teyler1688-02-00
Nieuwe inventie om schier by hem genoemt Cypersteer om schepen, touwen, houtehuysen enz. daermede te teerenElias Codde van der Burgh1688-10-00
Nieuwe inventie van molens om met kleyne kosten bedyckte polders enz. drooch te maeckenHendrick Jansz. de Bruyn en Co.1689-09-00
Inventie om schepen soo van oorloge als commerce uyt ende in de zeegaten van dese provintien, mitsgaders over de zeeen ende stroomen ende rivieren te brengen, selfs wanneer de wint ende stroom mochte contrarie wesenJeronimo Mitz1690-01-00
Nieuwe inventie van horisontale molens soo by wint als by water enz.Dirck Scravesande1690-09-00
Inventie van een ligtcanon (brons) waermede men met 5 oncen kruyd kan schieten 1 1/2 lb. gewicht aen musquet cogels te telyck (mitraelleuse)John Bellingham1691-08-00
Inventie om alle soorten van linnen en wollenmanufacturien, klederen, hoeden, enz. voor het waterondringbaer te maecken (waterproof) en hoeden voor de mot te preserverenRober Manley en Co.1693-11-00
Inventie van sekere windebringende off persende waterpompen om alle wateren heel faciel uyt de laagtens tot de hoogtens op te brengenKoenraet Koenraets1695-05-00
Inventie waermede met het canon in belegeringen en velt slagen veel zekerder kan worden geschoten daer tot nog toe is gedaenWillem Meester1695-07-00
Centuria Plantarium exoticarumJacob Brayne1678-01-00
Vertaling van de Hist. Polit. des Marckgr. Vergel Malatezzi. Bedenkingen over Tacitus etc. van denzelve, Charon de la Sagesse, tractaten van Queverde etc.Matthys Smallegange1679-07-00
Kaert figuratyff van alle de landen daer onder ressorterendeDyckgr. en Heemr. der Uytse Sluysen in Kennemerl. in Westfriesl.1679-09-00
Vertaling in het Fransch de Politica Lipsii met de remarques, alsmede Grotius de Jure Belli au Pacis en geen een tractaet van de Welsprekentheyt op de fundamenten van Rudolphus Agricola en van Vossius, geintit: De Konst om welsprekent te wordenAntony de Courtin1680-08-00
De volgende wercken van Guillelmus Mommer, Prof. in de Hebr. tael en Theol. 1. Bedeeling der tyden 2. Verscheyde gelegentheyt in Staet der Kercke Godts 3. De Kennis der waerhyt na de Godsalicheyt 4. Comment. en Epist. ad RomanosCatryna van Roosebeke, wed. Remigius Schrijver1681-11-00
Renati Descartes Fructatus de Homme et de Formatione fachus etc. vertaald door Jacob Kopper, Med. dr. te LeydenCatharina van Roosbeke, wed. Remigius Schriper1682-06-00
Isbrandi de Diemerbroeck en Acad. Ultra fictie Med. et Anat. Prof. Opera Omnia Medisae et Anat. par F. d. D. ejus d’un fil. Med. dr. et Repr. Trajectura poliatumTiemon de Diemerbroeck1684-12-00
Renati Descartes Opera Onmia int Latyn en FranschMr. Joan Bleau en Co.1685-01-00
Marcelli Malpighii Med. Bonon. Opera Onmia. Lazare Riveri Opera Omnia etc., Joh. Hen. Hydeggeri Mysterium Babylones etc.Pieter van der Aa1686-11-00
Roem der Christen in J.C. enz. door here Sibertsma W.I.C. AmsterdamBarent Beek1686-11-00
Het Schouburg der doorl. Konsten en voortreff. Wetensch. (alle maendagen uyttegeven)Johannes Duyckerius1686-11-00
Drukkery van allerhande soorten van kaerten, prenten, tekeningen en boetseerkunst, mitsgaders boecken waervan hy selfs autheur sal synJohannes Visbeeck (zie Uitvind. 1687)1687-01-00
Nieuwe kaert van Morea benevens eenige andereMr Joan Blaeuw en Co. (get.)1688-07-00
Le grand dictionaire Historique de Moriri et autres beaucoup augmentée par Mr. Le ClercPieter van der Aa en Co.1689-09-00
Thesaurus Antiquetatum Roma norum ex recarscone cum notis Joh. Georgii Gravii etc.Pieter van der Aa1692-12-00
Sentiment des plus habilles peintres du temps sur la pratique de peinture et de sculptureHenry Festelin (get.)1693-02-00
Nieuwe en naauwkeurige paskaerten op de Oost ZeePetter Gedda (get.)1694-09-00
Machine tot het verplaetsen van vloeybare stoffen (en onvloeybare)Jeronimo Mitz en zyn medeparticipanten1698-07-00
Nieuw model van een hoyJohannes van Lamsweerde1699-04-00
Inventie van kettingpompen zoo nuttig en dienstig voor schepen op lange reyzenFrançois Lucas C.S.1701-10-00
Instrument tot het opwerpen van aarde en andere specienSebastiaen Bosser (get.)1702-01-00
123...66
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in