Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
26 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 26 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
HaarlemVerlenging octroy op een door zyn grootvader C. Betseen uytgevonden bedstoofCoenraad Betseen1752-11-00
HaarlemDen Nyewen Testament ons Heeren J.C. ende de Psalmen Davids enz.David Wachtendonck1615-03-00
HaarlemHet maken van een treckvaert met een treckpadt daarbenevens tusschen de steden Leyden en:1656-04-00
HaarlemHet verkiezen van burgemeesteren en schepenen1651-06-00
HaarlemKeure tegen de transporten en verseeckeringe van goederen van personen die insolvent syn ofte in pointe staan omme te failleren1656-02-00
HaarlemHet oprigten van een armkinderhuys en het lyprosenhuys en het pesthuys in de stad gelegen tot lyprosenhuys in terigten1653-04-00
HaarlemBetreffende het weeshuys der Doopsgesinden op het Kleyne Heyligland te: Betreffende het weeshuys der Doopsgesinden op het Kleyne Heyligland te:1679-02-00
HaarlemInventie om in plaets van het gewoone damwerck (tot het verdiepen van vaerten, maecken van bruggen en plaetingen) zynde paelwerck ten wedersyden en van binnen met cley off sant enz. gevult, daertoe dryf of houtwerck op eene byzondere wyse in malcanderen gedreven te practiseren enz. Het wegnemen van platen, ondiepten, droochten, t sy in buyten ofte binnen wateren enz. op een constige manierCoop Harmansz. Hoyer1677-07-00
HaarlemVermindering van de vroedschap van twee en dertig op vier en twintig1728-02-00
HaarlemKeur ofte Ordonnantie op het accoord met de crediteuren1701-06-00
HaarlemBetreft erfenissen ten behoeven van Catholyke armen Betreft erfenissen ten behoeven van de Gereformeerde en andere Protestantsche Gooshuizen1733-06-00
HaarlemAmpliatie van zyne octroy 1695Coenraad Coenraads.1699-10-00
HaarlemWaterspuyt ter besproeying van boomen, hutters enz.Coetraad Coenraads1700-07-00
HaarlemInventie van een stampmolen door een pirond bewogen tot het kneden van het deegPieter Marchant1700-07-00
HaarlemInventie van de kunst om onderwater te gaan en alsdaar zien de goederen en coopmanschappen die in zee en revieren waren verdronken enz.Claes van der Wegen1710-10-00
HaarlemDe Psalmen Davids met veranderde musyk op 4 stemmen en C sleutelsIsaac Enschede1756-06-00
HaarlemHet oprichten van een weeshuys ten behoeve der Luthersche gemeente Betreffende het genoemde weeshuys Betreffende de nagelaten goederen van gealimenteerde of arme personen van de Vlaemsche, Vriesche en Hoogduytsch doopsgezinden, in de gemeente te:1737-01-00
HaarlemOverdragt van het octroy verleend aan zyn overleden vader voor de uitvinding van houten bedstovenKoenraad Betzeen1722-03-00
HaarlemHet leven der graven van Holland in jaardigten beschreven door Pieter Langendyk verrykt met de beeldtenissen dier prenten enz.Jan Bosch1745-05-00
HaarlemBetreffende de te verlaten landen behoorende aan de Roomsche armen1759-12-00
HaarlemBetreffende de Doopsgezinde Gemeente thans vergaderende in de Margarita Straat Betreffende het Luthersch weeshuys Het oprigten van een nieuwe Diakonie huis voor de Gereform. armen Stigting van het Hofje van Oorschot op de grond waarop vroeger het Oude Burger weeshuys of H.G. Huys heeft gestaan Betreffende de nagelaten goederen der Remonstrantsche armen Betreffende de nagelaten goederen voor het oprigten Hofje der Remonstr. Gemeente in de St. Wessila Steeg1760-03-00
HaarlemVerlenging octroy op zekere houten bedstoven enz. uitgevonden by zyn grootvader (zien 1707, 1722)Coenraad Betseen1777-10-00
HaarlemVerlenging octroy en herdruk op de Psalmen Davids volgens de nieuwste beryming met eenige verandering in de musyk op 4 stemmen op de C sleutel; sedert de reformatie niet geschied, wel door Claude Gaudenel (:in 1572 in de Parysche Moord omgebragt:) op 4 stemmen doch op de F en G sleutelJohannes Enschede en Zoonen1774-11-00
HaarlemTabula Genealogica de Naturtate etc. J.C. op koperJacob Tydgaat1779-03-00
HaarlemVerlenging octroy op de Natuurlyken Historie der Insecten en die van Vorschen en Padden door Johan Rösel van Rosenhoff, NeurenburgChristoph Henrich Böhn1780-01-00
HaarlemOprichting van de Hollandsche Maatschappy van Wetenschappen onder de zinspreuk Deo et Patria1761-07-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in