Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
83 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 83 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
LeidenVerbetering van den achterweg en het ambacht van Fedingerbroek en daarop tol te heffen Verhooging van den tol Het maken van een trekweg tot aan den Leidschendam1622-05-00
LeidenBedyken van de Stommeer by Aalsmeer, ’t Hellegat, ’t Geestwater met de Zuid- en Noordpoelen tusschen Sassenheem en Lisse Betreffende de bovengenoemde bedyking1625-03-00
LeidenHet vergrooten van de stad1644-03-00
LeidenHet houden van twee vrye jaarmarkten van magere beesten1624-03-00
LeidenOm het resterende gedeelte van de Hooge Heerlykheid van Oestgeest te cederen Betreffende de bovenstaande Hooge Heerlykheid van Oestgeest1625-03-00
LeidenKeuren en ordonnantie betreffende defaillerende personen1650-09-00
LeidenInstrument tot het schoonmaken van het blaueindig korenPieter Symonsz. Van Leeuwen1642-12-00
LeidenVerschillende tractaatjes als L’Eloge de la folie d’Erasme, met platen en verder als in den textPieter van der Aa1715-05-00
LeidenHerodots Halecarnassey etc. door Professor GronoviusSamuel Luchtmans1715-07-00
LeidenDe leer der Geref. Kerk volgens de ordre van den Heylich. Catechism. door David Knubbe, Pred. LeidenSam. Luchtmans1728-02-00
LeidenHerdruk van het werck Institution et LogicaAbraham Commelyn1645-07-00
LeidenTractatus de legibus abrogatus et inusitates en Hollandia Visinisque regionibus auctore Simone a Groenwegen van der MadeFrans Moyaert1648-11-00
LeidenBetreffende den verkoop van een huis en erve door Mr Pieter Bockenberch, in leven Historie schryver van Holland, Zeeland en Westfriesland en zyne huysvrouw by testament bestemd voor een regent van twaalf studenten die geen middelen genoeg hebben tot vervolg van hunne studiën1633-09-00
LeidenWatermolens tot behoef der waterverversing binnen de stad:1666-07-00
LeidenOver het verkiezen van acht schepenen Betreffende de schepenbank binnen1651-06-00
LeidenKeure en ordre op ’t stuck van de curatelen over desolate en andere boedels alsmede op de boedels onder benefitie van inventaris aenvaert wordende Keure nopende de preferentien ende interesten der custing penningen mitsgaders van de renten, pachten, erkennissen, enz. Keure tegen frauduleuse transporten ofte andere bedriegelycke acten Keure beroerende de weeskinderen de welcke by de langstlevende van de ouders werden uytgekofft Keure nopende de vindicatie van de goederen om comptant gelt verkofft Ampliatie op een oude keur betreffende het stuck van vredemaecken1652-01-00
LeidenZie Keuren
LeidenBetreffende de Lisser Poel1677-04-00
LeidenBetreffende de Waterlandsche Doopsgesinde gemeente te:1686-03-00
LeidenTen behoeve van de huyssittende of diacony armen van de Nederd. en Walsch Geref. gemeente1695-10-00
LeidenBedyking van de Sterrewaarts polder1736-02-00
LeidenBetreft erfenissen enz. ten behoeve van het armen weeshuis te:1733-10-00
LeidenInventie van een soort van tiggelen bestaande uyt drie deelen op den anderen sluytend zeer bekwaam om in plaats van leyen tot dekking van kerken enz. te gebruyckenJacob Brederode1705-11-00
LeidenJoh. Voet, J.C.P. Anticessoris in Acad. Lugd. Bat. Commentarius ad Pandectus etc.Johannes Verbessel1697-12-00
LeidenDesiderius Erasmi Rott. Opera Omnia enz. door J. ClericusPieter van der Aa en Co. (get.)1699-10-00
LeidenHet regt gekocht op het drukken en uitgeven der werken van Pieter Bort en den text gemeld van de erven Van VelsenFrederick Haeringh1700-04-00
LeidenLes Delices de L”Italie et des Lieux Circonvoisins De Vernaemste Zee en Landreizen uit verschillende talen 1246-1691Pieter van der Aa1705-07-00
LeidenLes Delices d’Espagne, Portugal et Grande Bretagne et les lieux circonvoisinsPieter van der Aa1705-11-00
LeidenVerlenging octroy tot het drukken van de Duytsche Courant in de Fransche taalAnthony de La Fond1706-07-00
LeidenBetreft zyn reeds uitgegeven of nog uittegeven werkenGerardt Noodt1710-03-00
LeidenVerlenging octroy 1696 op de Leer der Gereformeerde Kerk volgens de Ordre den H.C. enz.Samuel Luchtmans1712-11-00
LeidenDe werken van Laurentius Stevesloot, Predikant te Leiden als in den textHendrik van Damme1719-02-00
LeidenLes Colloques d’Erasme etc. traduit par Mr. Guardeville G.J.S. Grave van de Physices ElementaryPieter van der Aa1719-07-00
LeidenOp de verkooping van wylen hun Oom Pieter van der Aa op het werk Ariteai Cappadocis de Causis et Signes etc.De Janssoons van der Aa1735-09-00
LeidenVerlenging octroy op de Tesaurus Antiquitatum et Historiarium Italiae etc.De wed. Pieter van der Aa1736-04-00
LeidenVan Joh. van der Linden het regt gekocht op het werk Jurisprudentia Vitus ansa Justianea etc.Johannes Luzac1736-05-00
LeidenVerlenging octroy drukken van de Fransche CourantAntoni de la Font1736-08-00
LeidenHerdruk van Stephano Blaucardi Lexicon Medicien renovatum etc.Samuel Luchtmans en zoonen1754-06-00
LeidenBetreffende de Lisser Poel Betreffende de Lisser Poel1741-07-00
LeidenHet oude en N. verbond aeneengeschakeld in de geschiedenis der Joden en aengrenzende volkeren enz. door Humphrey, Predicant enz. Norwich vertaelt door Joannis DriebergeJohannes van der Linde d.j.1722-09-00
LeidenVermeerderde verkl. van de voornaamste Heylige en Schriftuurlyke Zinnebeelden uit verscheiden Oudheden, opgeheldert enz. door Arnoldus Ruemig, Predikant te GroedeSamuel Luchtmans1722-09-00
LeidenHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.S. Luchtmans1723-01-00
LeidenFabulae Chronol. Imperat Regium Dynast. Urbinen Paparum etc. ad. Anno 1714. G.J. S’Gravesande Institutiones Philos. Newt. etc.Pieter Van der Aa1723-02-00
LeidenL’Histoire Géneral des Tartares d’apres le M. S. Tartare de Abulgasi-Bajadur-Chan etc.Abraham Kallewier1725-11-00
LeidenDe Christelyke Godgeleerdheid enz. door Benedictus Pretit Hoogl. te Geneve met een Voorrede van Joh. Wisselius, Hoogleraar te LeydenDaniel Van der Vecht1725-12-00
LeidenGekocht van Mortier (David) en Adr. Moetjens en koopers geweest van de portie van L. en H. van Dole enz. de Grand Dictionaire Historique etc. de Moréri etc.Sam. Luchtmans1729-12-00
LeidenProfessor Burman, Noten over eenige Poetae Minoris Antique (zie den text opgenomen)C. Wishoff1730-12-00
LeidenCopyregt gekocht van de wed. Van Hendrik ... Amst. 1729 enz. Gedachten op Slapelooze Nachten en 82 jarig leven van J. Catz.Jan Van der Deyster1731-04-00
LeidenCopyregt gekocht van Joh. Van der Luiden, boekverk. Leyden van alle de werken van Gerhardus Noot et CommentariusJohan Arnold Langerak1731-11-00
LeidenCornelis van Bynckershoeck Opera OrnicaJoann. Van Kerckhaus1737-02-00
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in