Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
20 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 20 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
RotterdamNieuw model van trysraden (tot het tillen van zware lasten)Jacob Jochumsz.1618-01-00
RotterdamInventie om binnen besloten huizen of kamers en elders te kunnen spinnen en bereiden allerhande cordagie of touwwerkJacob Veldthuizen1643-03-00
RotterdamMachine tot het opvoeren van water door vuur dienstig o.a. tot fonteinen, cascades etc.Jacob van Brienen1716-09-00
RotterdamNieuwe inventie van horologie op een andere wyze dan die door Chr. Huygens uitgevonden zyn en waervan Salomon Coster octroy heeftMr Symon Douw1658-12-00
RotterdamInstrument waermede uytgesoncken schepen de ingelaeden goederen kunnen worden gebergt zoo als hy dit in 1659 in de maent Mey uyt het schepen den Briel en den Hals by Goeree heeft gedaenBenjamin Lisse1660-05-00
RotterdamVerlenging van het octroy voor zyne nieuwe inventie van badstoven Nieuwe manier van navigatie synde niet alleen bequaem om de schipvaeert spoedigh in de veyligh te doen voortgaen, de menschen varende op deselve, in gesontheyt te onderhouden, maer oock om noch andere voordeelenPetrus Chamberlaz1664-03-00
RotterdamInventie van een verbeterde watermolenJacob Loys1668-12-00
RotterdamInventie door welcke alle stinkende seltige en derrieachtige moeregronden ende putten met sout, brack en vuyl water vermengt, soodanig worden afgekeert dat se het wel water soo suyver, soet en claer doet voortecomen en opwerpen als het Godt inde natuur aen ons verleentHendrik Jansz. Ruybroeck1672-01-00
RotterdamInventie van een nieuwer character konst, door middelen waervan men met weynig moeyten ende in korten tydt sal konnen leeren soo snel en kort te schryven met de gemelde characters als men ordenaris spreken ofte predeken kan enz.Johan Reynier1673-09-00
RotterdamInventie om door seeckere instrumenten alle soorten van zee- ende andere schepen die door storm ofte andere ongeval in den gront syn gereackt met de ingeladen goederen in korten tydt daer weder uyt te halenBenjamin Lesle1675-09-00
RotterdamWintmolen bequaem gemaeckt om daermede marmer ende andere harde steenen te comen saagenJeremias Persoons1683-02-00
RotterdamInventie van een nieuwe hemel, aerd en werelts spiegel enz. door welcke afbeeldinge en stellinge de gantsche H.A. ende Z. kan afgemeten wordenA. van Luchtenburg1684-05-00
RotterdamNieuwe inventie van Hoochduyts spiegelglas soo op de maniere van ronde schyven als andersinsReynier Finnebacq1689-05-00
RotterdamHet in dese landen brengen van fyne en drooge verwe in drie coleuren: gele, hooge en lichte matticotGerard Verschuer1694-11-00
RotterdamVerlenging octroy 1633. Waterscheprad met holle lepels voor 8e Kante waterm.Jan van Baten1699-07-00
RotterdamHet maken van lym uit walvisch vinnenJacob Mooses1700-09-00
RotterdamHet kooken van lym van walvisch-staartenPieter de Jager1702-08-00
RotterdamTwee bezondere machines tot het ophalen uit den grond onder water van allerley soorten van slyk, kley, sand enz.Edward Keizer Semeins1707-12-00
RotterdamVerbeterde watermolens (zie Octroy 1707)Eduard Keizer Semeins1709-05-00
RotterdamBetreffende de ouwe machine door S.A. te R. naar de uitvinding van Janus Watt opgerigt tot het uitmalen van water om een nieuwe opterigten en daar in aantebrengen die verbeteringen die er in Engeland aangebracht zynSteven Hogendyk1786-01-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in