Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
277 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 277 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Nieuwe inventie van watermolensDaniel de Breen1640-06-00
Nieuw scheprad om aan oude windwatermolens te stellenBruyn Jansz. Hoogerwaerdt1643-03-00
Instrument van een lontmolenDe gezamentlyke Mr van de Passement en Lontmakers1643-03-00
Inventeur van verschillende nieuwe waterwerkenWillem Wheeler1644-07-00
Een stukje door hem geinventeert schietende 6 lb. waarmede 5 schoten gedaan kunnen worden tegen een ordinair stuk eens, mitsgaders binnen een 1/4 uur tyds zonder eenig gevaar van barsten enz. vier en vyf en veertig reisen na den andere gelost worden telkens met zyn volle operatie in effectMr. Coenraet Wegewaert1645-07-00
Verscheide nieuwe inventien van water- en molenwerkenEmanuel Byrck en Consorten1647-01-00
Instrument waarmede men grachten, rivieren, havens enz. die verzand zyn, kan zuiveren van steenen, gravel, zand, slyk enz. Met behulp van twee man kan dit werktuig in een uur tyds 30 ton zand of slyk ophalenJan Mansell1647-09-00
Ampliatie op het octroy voor een maniere van watermolen gaende door paerden ’t zy int bezonder ’t zy om geappliceert te worden aen de windmolens in tyde van stilte enz.Lancelot van Brederode1651-08-00
Inventie om met een pondt water gedueriglyck en altyd gaende twee pondt water en meer op te lichtenCaspar Calthoff en Consorten1653-07-00
Nieuywe inventie van horologie door Christiaen Huygens gaende door een beweging seer verscheyden van de gene die het noch toe in diergelycke wercken is gebruyckt geweest enz.Salomon Coster1657-07-00
Inventie van een instrument bequaem voor alderhande werk inde watermolens enz.William Dodson1657-11-00
Inventie van gaende werck waerdoor de molens by hem te maecken t sy opstaende wateren, afloopende rivieren uytmalende het water, hooger en meerder soude opbrengen als de hoogste schiprad watermolens enz.Jan Dircx Paeuw1658-04-00
Komt op tegen de uitvinding van Simon Douw, bewerende het zelfde horologie als Van Huygens te zynSalomon Coster1658-12-00
Watermolen tot het droogmaecken van alle lage langen, meeren, poelen enz.Wilhem Dodson1659-09-00
Nieuwe inventie van pompwerckArnout Bailly1663-11-00
Inventie tegen het roocken der schoorsteenen, door winden, weêrwinden, zon enz.Hendrick Lieffhardt1664-11-00
Nieuw model van geslagen ysere ovens tot het backen van brood voor het leger en op schepen Ampliatie op het voorschreven octroyGelles Der Hamel1666-02-00
Nieuwe inventie van metaal en yser geschiet om met ’t selve met minder moeyte in peryckel 2 à 3 malen te schieten, tegen dat men ten tweeden mael op de ordinare wyse heeft geladen, waer mede men oock harder en verder als ordinary kan schietenJacomo Bessels1666-08-00
Nieuwe practique en maniere van ’t ryden met wagens enz. seer bequaem en aerdich om daer door alle soorten van personen, coopmanschappen, swaerten en lasten te vervoeren, met de helft minder kosten en met meerder faciliteyt als door alle andere wagens tot nu toe gebruyckt enz.Johan Mamelle1668-07-00
Het inventeren van eene compositie voor het onderhoud der schepen enz. en verwe en vernis dienstig voor schepen, carossen, lysten en diergelykeFrançoys Watson1669-03-00
Inventie van scheepspompen die nooyt onclaer cunnen worden enz.Christiaen Hartman1672-06-00
Inventie om uyt moerasse- veenachtige- en bracke gronden te doen profbeeren en voortcomen schoon, soet en vers waterTheodorus Lattenhouwer1672-12-00
Het maecken van reyschote wapenen van seeckere stoffe sonder yser, die seer licht ende gemackelyck zynMarcus Cronström1673-07-00
Inventie van verbeterde scheepspompen sonder klep enz.Jacob Achterwegen, geb. in Brabant1675-09-00
Inventie om de schepen en andere wercken met artificieel lood en spyckers te becleden, tegen het byten van de wormen enz.François Watson en consorten1675-11-00
Inventie om met weynig costen met den arbeyt van twee man in den tyd van een uur uyt te werpen over de 120 ton water tot de hooghte van 20 tot 30 voeten enz.Capt. Thomas Togood1675-11-00
Inventie van een eeuwigdurend bergwerckJohan Joachim Becher1678-12-00
Inventie eener machine welcke seer bequam is om op schepen met de helft minder vuer van hout, turft off koolen de dagelyxe spyse te koocken en met meer voorsorg tegen brand en in storm en onweer altyt te kunnen gebruycken. Inventie van een machine tot pompen om daerdoor met menschen of paerden met veel minder aerbeyt als voor desen het water tot 30, 40 en meer voeten hooch gebraght te kunnen wordenWillem Meester1680-08-00
Middel om alle aerde, cley, sant enz. te removeren, dienstig tot het maecken van canaelen, sommige soorten van dyckagien en fortificatie werckenWillem Meester1681-02-00
Inventie omme alle schepen groot ende kleyn soo ten oorloch varende als koopvaerdy schepen soo dicht te maecken datter in 15, 16 per 20 jaeren geen leckagie sal incomen enz.Jan Jansz. Struys1683-01-00
Het meacken van Marseillaense seep op de Spaense maniereGrietje van der Ley1683-04-00
Inventie tot preservatie van hout in de open lucht gebruyckt wordendeSebastiaen Bossier1683-07-00
Inventie van eene machine tot het beveyligen der dycken tegen het woeden der zee enFrançois de Juigné1683-12-00
Inventie om alle onreyne ende stinckende sout en brackwater soet, versch en gesont te maeckenWillem Walcott1684-09-00
Inventie van een knepwage ofte knipgewichte van die soort die men in ’t Latyn noemt Libea steu statera Romana en in t Fransch Romaine ou CrochetCaesar Caze1685-12-00
Nieuwe inventie van molens die door cracht van de wint haer effect coomen te doen sonder dat deselve het keeren off winden subject synMelchior de Grae1688-02-00
Nieuwe methode om op het papier, perkament, satyn, zyde ofte andere stoffe te representeren by forme van caerten, boecken, cleeden ende andersints, allerhande soorten van figuren, cieraden, insonderheyt Armees campementen, belegeringe, bataillen, fortificatien enz. bestaende soo ingeteeckende als gedruckte miniaturenJohan Teyler1688-02-00
Nieuwe inventie om schier by hem genoemt Cypersteer om schepen, touwen, houtehuysen enz. daermede te teerenElias Codde van der Burgh1688-10-00
Nieuwe inventie van molens om met kleyne kosten bedyckte polders enz. drooch te maeckenHendrick Jansz. de Bruyn en Co.1689-09-00
Inventie om schepen soo van oorloge als commerce uyt ende in de zeegaten van dese provintien, mitsgaders over de zeeen ende stroomen ende rivieren te brengen, selfs wanneer de wint ende stroom mochte contrarie wesenJeronimo Mitz1690-01-00
Nieuwe inventie van horisontale molens soo by wint als by water enz.Dirck Scravesande1690-09-00
Inventie van een ligtcanon (brons) waermede men met 5 oncen kruyd kan schieten 1 1/2 lb. gewicht aen musquet cogels te telyck (mitraelleuse)John Bellingham1691-08-00
Inventie om alle soorten van linnen en wollenmanufacturien, klederen, hoeden, enz. voor het waterondringbaer te maecken (waterproof) en hoeden voor de mot te preserverenRober Manley en Co.1693-11-00
Inventie van sekere windebringende off persende waterpompen om alle wateren heel faciel uyt de laagtens tot de hoogtens op te brengenKoenraet Koenraets1695-05-00
Inventie waermede met het canon in belegeringen en velt slagen veel zekerder kan worden geschoten daer tot nog toe is gedaenWillem Meester1695-07-00
Machine tot het verplaetsen van vloeybare stoffen (en onvloeybare)Jeronimo Mitz en zyn medeparticipanten1698-07-00
Nieuw model van een hoyJohannes van Lamsweerde1699-04-00
Inventie van kettingpompen zoo nuttig en dienstig voor schepen op lange reyzenFrançois Lucas C.S.1701-10-00
Instrument tot het opwerpen van aarde en andere specienSebastiaen Bosser (get.)1702-01-00
Inventie van een verbeterde straat lantaarn met conische glazenJoseph Shaw1708-04-00
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in