Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
244 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 244 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamHerdruck van de Lichten de Coopmans Fackel en Reductie van WisselenRachel Serfati, wed. Josua Serfati Pina1681-11-00
AmsterdamHerdruck van de Pooltse te fila off Een gebeden boeck van t heele jaer der Poolsche Joden in de Hebr. taelDavid Farters1681-11-00
AmsterdamLas Guerias de Flandes in lingua Espanola par il Padre Francano Estrada etc.Alonso de Bonne Maison1682-03-00
AmsterdamD’Uytlegginge der boecken der Coningen en Chronycken etc. door Fransiscus Burmannus, Prof. inde Theol. en Predicant UtrechtHester de Wees, wed. Joannes van Someren1682-09-00
AmsterdamVerlenging van octroy aen zyn vader verleent tot het drucken en uytgeven van kaerten, prenten enz.Nicolaes Visscher1682-09-00
AmsterdamHet alleen te mogen maecken van globen en spheren, als hebbende aangekocht van de erwen van Joan Blaeu alle de platen, gereetschapp. en instrum. van de globen en spheren ende platen by den brand in de druckery beschaedigt, gerepareert en vernieuwtJohannes van Ceulen1682-09-00
AmsterdamMartelaers Spiegel der Doopsgesinden enz.Hieronimus Sweerts1683-01-00
AmsterdamMartelaers Spiegel der Doopsgesinden enz.Daniel van den Deelen1683-01-00
AmsterdamVerlenging octroy voor ’t Vergulde Licht der Zeevaert ofte Konst der Stuurlieden, door Claes Hendr. Gietermaeker vermeerdert door Frans van der HuipsHendrick Doncker1683-02-00
AmsterdamVertaling van een tractaet van de ziektens der swangere vrouwen enz. door François Mauriseoui etc., Chir. te ParysAlbert Magnus1683-02-00
AmsterdamComptoir Almanacken en allerhande formaet 4”8’ en 12°Gilles Joosten Saeghman1683-03-00
AmsterdamHet drucken van het N.T. en Psalmboeck volgens besluyt van de Synode van Dordrecht 1618:1619 in de Nederd. Fransche en Engelsche talen, nevens den anderenJacobus van der Deyster1683-09-00
AmsterdamDoor hem gemaeckte of nog te maecken kaerten, portretten enz.Carel Allard1683-10-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het werck Het vermaeckelyck Lantleven enz. het regt aangekocht van Marcus DoornickGysbert de Groot1683-12-00
AmsterdamDe Bybel overgeset door wylen Adolphus Visscherius, gewesen Predicant van de Augsb. Conf. te Amsterdam in verschillende formatenAndries Vinck1683-12-00
AmsterdamDe Bybel overgeset door wylen Adolphus Visscherius, gewesen Predicant van de Augsb. Conf. te Amsterdam in verschillende formatenJacobus Hardenbergh1683-12-00
AmsterdamDe 150 Psalmen Davids nieuwelycx gerymt, het meeste gedeelte door Jochem Oudean Fransz.Jan Rieuwertsz.1684-04-00
AmsterdamOctroy voor reeds gemaeckte of noch te maecken prenten van effig. Historie Landskaerten, enz. onder andere het huys van zyne H.H. den Heer Prince van Orange op HonslaersdyckAberam Blootelingh1684-04-00
AmsterdamNouvelles de la republique des Lettres beginnende met MarsHenry Desbordes1684-05-00
AmsterdamZeemans Wegwyser enz. door Olphert Fransz. de Groot ende Claes Jansz. Voocht. Geometra Practyck. Der Bosschietery Konst door Olphert Frans de GrootJohannes van Keulen1684-05-00
AmsterdamAlle de Allegorise wercken van Johannes Bunian, Predicant in Betford (in den text gen.)Johannes Bouckholt1684-05-00
AmsterdamDe doodkist, Ouderdom en Buyten leven, gemaekt door wylen den heer Jacob CatsAndries Vinck1684-05-00
AmsterdamOctroy voor hunne gemaeckte of nog te maecken constprenten als Effig. Historia, Landkaerten enz.Justus Danckerts1684-09-00
AmsterdamHet drucken van alle hunne wercken soo van treurspelen, blyspelen als kluchten enz.Regenten Schouwburg1684-09-00
AmsterdamD conincklycke huysen van Versailles, Fontaine Bleu, S. Germain en S Cloú etc.Le Moine de L’Espéne1684-09-00
AmsterdamAffteeckening der stad AmsterdamJohan Kip1680-01-00
AmsterdamHerdruck van het werck Mesnaot Barthe nourarin, Jhesophar JomtofPhilip Aron Levy1685-02-00
AmsterdamHerdruck van Misnajot van Jusephet mette Commentarien van Jom-Top met BartenoraDavid Tartas in co. met1695-02-00
AmsterdamLexum Comment. Lingua Hebraica V.F. Comment. in Jeremianen en Ezah. etc. door J. Coccaius, Prof. Theol. LeydenDe wed. Joanes van Someren1685-08-00
AmsterdamBeschryving van het Ooster en Noorderdeel van Asia, Casp. Zee, Swarte Zee enz. ontworpen by den Heer nicolaes Witsen. Verlenging octroy voor het werck van den zelfden autheur: Aloude en Hedendaechsche ScheepsbouwCasper Commelyn1685-12-00
AmsterdamDen Honingraet der Psalmdicten enz. op noten te samengestelt door Hendrick GysenGerardus Borstius1686-02-00
AmsterdamHistoire des troubles de Hongrie depuis l’an 1655 justu’à presentPieter Mortier1686-03-00
AmsterdamMedisena mentis et corpous. Beschreven door Ehrmfried Walther, Jan Tscherinhaus etc. M. d. l’Acad. des Sciences à ParisAlbert Magnus1686-05-00
AmsterdamAlle de wercken van Willem Sluyter, Predik. Eybergen bestaende in gedichten, lofsangen, enz. op volwaren sangmatenGerbrand Schaegen1686-05-00
AmsterdamDiverse Zee en Landcaerten enz., mitsgaders prentconstJacobus Robyn1686-11-00
AmsterdamKonstige prenten soo in de swarte als andere kunst conterfeytsels van coningen, vorsten, prinsen, en geleerde mannen, deser eeuwPetrus Schenk1686-11-00
AmsterdamBeschryvinge van Amsterdam enz. door A. Montanus, F van Dompselaer, J. Commelin, D.O. Dapper tot 1687 vermeerdert door J.V.W. en C.C.Aert Dircksz. Oossaen1687-03-00
AmsterdamLe Nouveau Dict. Hist. Geogr. Polit. gecompoteert door een seecker Ger. of persoon uyt Vranckryck gevlughtHendrick Wetstein1687-03-00
AmsterdamReyse van den Ridder Mr. Chardin in Persie, de Swarte Zee ende ColchisJacobus van der Deyster1687-05-00
AmsterdamVerlenging octroy voor de verklaring over den Zentbrief van Paulus aen de Philipp. en 127 prenten!! door Petrus van der Hagen als mede het drukken van eenige andere in het req. genaemdWed. van Johannes van Someren1687-09-00
AmsterdamNieuwe Intrest bouck enz. door de L’etping in de Nederd. en franse talenJochem van Dyck1687-09-00
AmsterdamL’Histoire Metallique de la Rynebl. Hollandoise par Monsieur BizotPieter Mortier1687-11-00
AmsterdamDe uytlegginge van den Propheet Daniel door Dr. Balth. Becker, Predicant AmsterdamDaniel van Daelen1684-12-00
AmsterdamDe Psalmen Davids op bekende sangwysen ten dienste der Christ. Gem. van de Augsb. ConfessieJan van Duytsberg1688-01-00
AmsterdamDe vyf boecken Moses met Rak en Targuin en Sest Ham. met Hebreeusche carvelenPhilip Aron Levy1688-02-00
AmsterdamAllerhande platen en prenten van conterfeytsels, geselschappen, lantschappen, gebouwen, enz.Jacobus Gole1688-05-00
AmsterdamDe wonderen des Alderhoogste, ende Engelandts Godsdienst in vryheyt herstelt door Z.H.H. den P.v.O.Marcus Doornick1689-04-00
AmsterdamVertaling van La practique des accouchement soutenue d’un grand nombre d’observations composé par Paul Portal Maitre Chir. Juru à ParisPieter Guenellen1689-07-00
AmsterdamNieuw Woordenboeck der Engelsche en Nederduytsche taalen door Willem SavelAbigael May, wede. Steven Swart1689-10-00
AmsterdamLandt en zeekaerten, steden, landen, rivieren, lantschappen enz. door hem in ’t licht gebrachtFrederick de Wit1689-10-00
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in