Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
120 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 120 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamDe wercken van Ovidius Nato door Valent en Bensezade etc. met de annot. van Ludolph Smith, Med. dr.Pieter Mortier1695-12-00
AmsterdamDe Hebreeuwsche boeken Tephila col Hasana etc.Ansel Sooget1696-02-00
AmsterdamDe Hebreeuwsche boeken Tephila col Hasana etc.Antony Salomon1696-02-00
Amsterdam’t Groot naemboeck behelsende de historie der voorname mannen en vrouwen enz.Pieter van der Slaart1696-04-00
AmsterdamDe Engelsch en Fransche AlmanackenJacobus Lindenberg1696-07-00
AmsterdamJ. Cats Ouderdom, Buytenleven en Hofgedachten en Tachtig Jarig leven en Bedenkingen op Sorgvliet (copy regt aangekocht)Abigail May, wed. Steven Swart1696-10-00
AmsterdamVerscheyde zoo vocale als instrumentale muzyckstucken nevens eenige tractaten dienende tot de instructie van die muzyckHendrick Anders1696-12-00
AmsterdamHet Oude Testament in de Hoog Duytsche tale met Hebreeusche lettersJoseph Athias1676-03-00
AmsterdamDe Konincklyke Hovenier verhandelende hoe men allerh. boomen, bloemen en kruyden sal planten, sayen ende voortteelen, alsmede De Nederl. Hesperides of Oeffening in gebruyck van de limoenen, orangie en andere boomen door Jan CommelynMarius Willemsz. Doornick1676-09-00
AmsterdamWapenkaert innehoudende de wapenen aen steden en oud adelycke geslachten. Wapenkaert van de wapenen der edele en voortreff. geslachten in ZeelandMr. Math. Smallegange1675-09-00
AmsterdamPrael toneel der doorluchtige Zee Helden deser eeuwen vertoonende enz. door L. v. BosJan Claesz. ten Hoorn1676-09-00
AmsterdamAnglo-Belgica d’ Engelsche en Nederduytsche Akademy, bevattende de naukeurigste grammaticale regulen enz. door Eduward RichardsonSteven Swart
AmsterdamAlle de wercken van Seldenus (volgt de titels van 23 wercken)Johan Blaeuw1676-11-00
AmsterdamHerdruck van de Nederlantsche Historie van Pieter Bor Christz. met een vervolg tot op 1620Hendrick Boom1677-03-00
AmsterdamHet graveren, drucken enz. van caerten, beschryvinge en printen soo van steden, lantschappen als andereNicolaes Visscher1677-07-00
AmsterdamHinrici Smity Alostani Prosodia edichio Ultima. Verlenging octroy voor het Schatboek der verclaring over den Nederl. Cath. door Festus HommiusJohannes van Ravesteyn1677-09-00
AmsterdamNieuwe Comptoir ende Schryf AlmanachJacob de Zetter1678-02-00
AmsterdamVertaling van de wercken van Joannes Coccyi, Prof. Theol. L.B. in het NederduytschHester Wees, wed. Joannes van Soomeren1679-02-00
AmsterdamVrede der Ziele en vergenoeginge des Geestes, enz. door Pierre de Moulin de Jonge, Geref. Godgel. vertaelt door H. DullaertPieter de Frans1679-07-00
AmsterdamDe nieuwe Lichtende Fakkel der Chirurgie verhandelende enz. door Cornelis van der Voorne, Dr. en Practisyn Middelb. Examen voor de Chir. der O.I.C. en daerby gevoegt: Chirurgyns off Heelmeester Zee-compasJoh. Janssonius van Waesbergen en Soonen1679-09-00
AmsterdamHerdruckt van Petri Danielis Hutti Demonstratio EvangelicaJoh. Janssonius van Waesbergen en Consorten1679-12-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het werck Johan van Beverwycx wercken der GeneeskonsteSusanna Veselaers, wed. Jan Jacobsz. Schipper1675-12-00
AmsterdamDe waerheyt die nae de Godsalicheyt is door Do. Gualtherus Boudaen, Predicant AmsterdamWed. Joannes van Someren1680-02-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het boeck get. Chirurgea nae de Hedendaechsche Pracktyck door Paulus Barbette der Medic. Dr. in Pract. AmsterdamDe kinderen en erfgen. van Jacob L’Escaille1680-03-00
AmsterdamZeeboeck van de Oost. West. en Straetse schipvaert getitul. Stiermans Zeespiegel. Lootsmans Stiermans Zeespiegel en Nieuwe Groote Stiermans ZeespiegelHendrick Doncker1680-05-00
AmsterdamZeeboeck vertoonende alle de Eropaise Zeekusten enz. door Jan van Loon en Claes Jansz. Voocht Geometra etc. getitel: Nieuwe Lichtende Zee Fackel en noch gelyst Zeeboeck geintitulde Groote Nieuwe vermeerde Zee Atlas ofte Waterwerelt enz. door Jan van Loon nevens noch seecker geinvent. boeck geintil. Euclides beginsel der Wiskunst in 15 boeken door Claus Jansz. VoordtJohannes van Keulen1680-07-00
AmsterdamVerbeterde en verm. Memorieboeck en begrafenis cedul tot dienst van de sterfhuysen, mitsgaders een Alphabeth off Naemwyser op de voorsch. begr. cedul tot dienst van de cooplieden, burgers en coopmans bodenJannetje Mickers, dochter en erfgen. van Adriaen1680-11-00
AmsterdamOut en Nieuw Oost Indien door Arnoldus Montanus, Predicant SchoonhovenCornelis Jansz. Swol1680-11-00
AmsterdamJ. van Lodesteyn’s Uytspanninghen behelsende eenige Stichtelycke liederen met en sonder notenJ. Boeckholt1680-11-00
AmsterdamHerdruck van het werck Cornelii Schrevelii Lexicon Manuale Gracea-Latinum et Latino-GraecumHendrick Boom en1681-04-00
AmsterdamHerdruck van seecker boeck genaemt Bellerophon offte Lust tot Wysheyt door Sinnebeelden heerlyck verthoont. Het 2 deel gen. Urania off Hemel-sang. Het 3 deel Gesang der Zeden etc. door D.P. Pers en de muzyck van Cornelis de LeeuwDe weduwe van Michiel de Groot1681-07-00
AmsterdamHerdruck van de Lichten de Coopmans Fackel en Reductie van WisselenRachel Serfati, wed. Josua Serfati Pina1681-11-00
AmsterdamHerdruck van de Pooltse te fila off Een gebeden boeck van t heele jaer der Poolsche Joden in de Hebr. taelDavid Farters1681-11-00
AmsterdamLas Guerias de Flandes in lingua Espanola par il Padre Francano Estrada etc.Alonso de Bonne Maison1682-03-00
AmsterdamD’Uytlegginge der boecken der Coningen en Chronycken etc. door Fransiscus Burmannus, Prof. inde Theol. en Predicant UtrechtHester de Wees, wed. Joannes van Someren1682-09-00
AmsterdamVerlenging van octroy aen zyn vader verleent tot het drucken en uytgeven van kaerten, prenten enz.Nicolaes Visscher1682-09-00
AmsterdamHet alleen te mogen maecken van globen en spheren, als hebbende aangekocht van de erwen van Joan Blaeu alle de platen, gereetschapp. en instrum. van de globen en spheren ende platen by den brand in de druckery beschaedigt, gerepareert en vernieuwtJohannes van Ceulen1682-09-00
AmsterdamMartelaers Spiegel der Doopsgesinden enz.Hieronimus Sweerts1683-01-00
AmsterdamMartelaers Spiegel der Doopsgesinden enz.Daniel van den Deelen1683-01-00
AmsterdamVerlenging octroy voor ’t Vergulde Licht der Zeevaert ofte Konst der Stuurlieden, door Claes Hendr. Gietermaeker vermeerdert door Frans van der HuipsHendrick Doncker1683-02-00
AmsterdamVertaling van een tractaet van de ziektens der swangere vrouwen enz. door François Mauriseoui etc., Chir. te ParysAlbert Magnus1683-02-00
AmsterdamComptoir Almanacken en allerhande formaet 4”8’ en 12°Gilles Joosten Saeghman1683-03-00
AmsterdamHet drucken van het N.T. en Psalmboeck volgens besluyt van de Synode van Dordrecht 1618:1619 in de Nederd. Fransche en Engelsche talen, nevens den anderenJacobus van der Deyster1683-09-00
AmsterdamDoor hem gemaeckte of nog te maecken kaerten, portretten enz.Carel Allard1683-10-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het werck Het vermaeckelyck Lantleven enz. het regt aangekocht van Marcus DoornickGysbert de Groot1683-12-00
AmsterdamDe Bybel overgeset door wylen Adolphus Visscherius, gewesen Predicant van de Augsb. Conf. te Amsterdam in verschillende formatenAndries Vinck1683-12-00
AmsterdamDe Bybel overgeset door wylen Adolphus Visscherius, gewesen Predicant van de Augsb. Conf. te Amsterdam in verschillende formatenJacobus Hardenbergh1683-12-00
AmsterdamDe 150 Psalmen Davids nieuwelycx gerymt, het meeste gedeelte door Jochem Oudean Fransz.Jan Rieuwertsz.1684-04-00
AmsterdamOctroy voor reeds gemaeckte of noch te maecken prenten van effig. Historie Landskaerten, enz. onder andere het huys van zyne H.H. den Heer Prince van Orange op HonslaersdyckAberam Blootelingh1684-04-00
AmsterdamNouvelles de la republique des Lettres beginnende met MarsHenry Desbordes1684-05-00
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in