Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Watermolen

Staten van Holland: Octrooien

Zoeken

Velden doorzoeken
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
3289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3289 gevonden
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Nieuwe inventie van watermolensDaniel de Breen1640-06-00
Nieuw scheprad om aan oude windwatermolens te stellenBruyn Jansz. Hoogerwaerdt1643-03-00
Instrument van een lontmolenDe gezamentlyke Mr van de Passement en Lontmakers1643-03-00
Inventeur van verschillende nieuwe waterwerkenWillem Wheeler1644-07-00
Een stukje door hem geinventeert schietende 6 lb. waarmede 5 schoten gedaan kunnen worden tegen een ordinair stuk eens, mitsgaders binnen een 1/4 uur tyds zonder eenig gevaar van barsten enz. vier en vyf en veertig reisen na den andere gelost worden telkens met zyn volle operatie in effectMr. Coenraet Wegewaert1645-07-00
Verscheide nieuwe inventien van water- en molenwerkenEmanuel Byrck en Consorten1647-01-00
Instrument waarmede men grachten, rivieren, havens enz. die verzand zyn, kan zuiveren van steenen, gravel, zand, slyk enz. Met behulp van twee man kan dit werktuig in een uur tyds 30 ton zand of slyk ophalenJan Mansell1647-09-00
Verlenging octroy op de werken door Abraham de Wiquefort uitgegeven en vertaaldDaniel Strucker1697-03-00
Histoire d’Angleterre, d’Ecosse en d’Irlande etc. par Mr de Larrey met portrettenReinier Leers1697-03-00
Schriftuurlyke Klinckdichten, Helder dichten enz. Ueror:Hermanus van den Burg1715-07-00
Kaarten, enz.Blaeuw1608-08-00
Handvesten en Costumen van Zuid HollandMr. Jacob van der Eyck1623-09-00
Openbaring des Nederlants Boeckhouden gemaeckt door:Anthony Van Neulegem1643-03-00
Poemata Latine van den Heer van Zuylechem, uitgegeven door Caspar BarlaeusBonaventure Elsevier1644-05-00
Het wesen van de Werelt ende de eygenschappen van dien met platen (in dichtmaet)Jan Hermansz. Krul1644-07-00
Jaarlyck verhael van de verwachtinge der Geoctr. W.I. Comp. van haer begin tot het eynde vant jaer 1636 vervat in 13 boekenJan de Laet1644-07-00
Het huwelyck van den Heer Cats, bestaende in 6 boecken maecht enz., mitsgaders andere wercken van deselve soo wel die reeds uytgegeven syn als desselfs Emblemata, Selfsstryt ende Toneel der mannelycke achtbaerheyt, als mede noch den spiegel van den O. ende N. tyt ende de Proefsteen van den Trouringh ende de geene die noch int licht sullen werden gebrachtMathias Havius1645-10-00
Het uitgeven van de afbeeldingen der gevolmachtigden op de Vredehandel te Munster in koperplaten en formen van een boeck in folioAnselmus Van Hulle1648-03-00
De Godvruchtige ende laetste redenen van den Doorl. en de Hooghgeb. Heere Vred. Hendr. P.v.O. etc. by hem ontfangen ende aengeteeckent en syne ordon: bezoekinge omtrent de persoone van S. Hoogheyt (ten behoeve van de wed:e en erfgenamen van wylen Hellebrand Jacobsz. Van Wouw)Eleazar M.F. Lootius1648-04-00
Wiskonstige ende andere gedachtenissen gehoorende tot de voorgaende, dewelcke inhouden ’t geene daer hem in geoeffent heeft den Doorl. Hooggeb. furst en Heere Heere Mauritius Prince van OrangeHenrick Stevin1648-12-00
Vertooninge van de begravenis van Z.H. Vertooninge van de gebouwe, enz. van de Heeren Prinsen en Princes Van OrangiePieter Post1649-05-00
Het by uitsluiting van anderen civetkatten te mogen houdenAbraham van Beyerland en Co.1645-07-00
Ampliatie op het octroy voor een maniere van watermolen gaende door paerden ’t zy int bezonder ’t zy om geappliceert te worden aen de windmolens in tyde van stilte enz.Lancelot van Brederode1651-08-00
Inventie om met een pondt water gedueriglyck en altyd gaende twee pondt water en meer op te lichtenCaspar Calthoff en Consorten1653-07-00
Nieuywe inventie van horologie door Christiaen Huygens gaende door een beweging seer verscheyden van de gene die het noch toe in diergelycke wercken is gebruyckt geweest enz.Salomon Coster1657-07-00
Inventie van een instrument bequaem voor alderhande werk inde watermolens enz.William Dodson1657-11-00
Inventie van gaende werck waerdoor de molens by hem te maecken t sy opstaende wateren, afloopende rivieren uytmalende het water, hooger en meerder soude opbrengen als de hoogste schiprad watermolens enz.Jan Dircx Paeuw1658-04-00
Komt op tegen de uitvinding van Simon Douw, bewerende het zelfde horologie als Van Huygens te zynSalomon Coster1658-12-00
Watermolen tot het droogmaecken van alle lage langen, meeren, poelen enz.Wilhem Dodson1659-09-00
Nieuwe inventie van pompwerckArnout Bailly1663-11-00
Inventie tegen het roocken der schoorsteenen, door winden, weêrwinden, zon enz.Hendrick Lieffhardt1664-11-00
Nieuw model van geslagen ysere ovens tot het backen van brood voor het leger en op schepen Ampliatie op het voorschreven octroyGelles Der Hamel1666-02-00
Nieuwe inventie van metaal en yser geschiet om met ’t selve met minder moeyte in peryckel 2 à 3 malen te schieten, tegen dat men ten tweeden mael op de ordinare wyse heeft geladen, waer mede men oock harder en verder als ordinary kan schietenJacomo Bessels1666-08-00
Nieuwe practique en maniere van ’t ryden met wagens enz. seer bequaem en aerdich om daer door alle soorten van personen, coopmanschappen, swaerten en lasten te vervoeren, met de helft minder kosten en met meerder faciliteyt als door alle andere wagens tot nu toe gebruyckt enz.Johan Mamelle1668-07-00
Het inventeren van eene compositie voor het onderhoud der schepen enz. en verwe en vernis dienstig voor schepen, carossen, lysten en diergelykeFrançoys Watson1669-03-00
Inventie van scheepspompen die nooyt onclaer cunnen worden enz.Christiaen Hartman1672-06-00
Inventie om uyt moerasse- veenachtige- en bracke gronden te doen profbeeren en voortcomen schoon, soet en vers waterTheodorus Lattenhouwer1672-12-00
Het maecken van reyschote wapenen van seeckere stoffe sonder yser, die seer licht ende gemackelyck zynMarcus Cronström1673-07-00
Inventie van verbeterde scheepspompen sonder klep enz.Jacob Achterwegen, geb. in Brabant1675-09-00
Inventie om de schepen en andere wercken met artificieel lood en spyckers te becleden, tegen het byten van de wormen enz.François Watson en consorten1675-11-00
Inventie om met weynig costen met den arbeyt van twee man in den tyd van een uur uyt te werpen over de 120 ton water tot de hooghte van 20 tot 30 voeten enz.Capt. Thomas Togood1675-11-00
Afteekening en beschryvinge van de provintien van Schotland en de aengelegen Eyl. met kopere platen gemaeckt by Timotheus Pont, Robbertus en Jacobus GordoniusJohan Blaeuw1654-06-00
Het uytgeven zyner poemata en andere wercken (by het overlyden van de Elseviers)Constantyn Huygens1657-11-00
Het drucken enz. van een Hebreeuwsche BybelJohannes Georgien Nisselius1659-01-00
De Psalmen Davits ende Geestelycke loffsangen door hem gerymt om gesongen te worden op de wyse van die van de Augsburgse ConfessieAernoud van Overbeecke1662-03-00
De Lichtende Coopmans Fackel in reductien van wisselen van Hamborch, Portegael, Spagnien, Vranckryck, Italien, Londen en Antwerpen, meenden waer nog by te voegen de Danzicher en Franckforter WisselJosua Sarfatti Pina1663-09-00
Het 2e deel van de beelden en cieraden van het stadhuys te AmsterdamHubertus Quellinus1663-12-00
Verlenging van het octroy hem verleend in Maert 1649 en een nieuw octroy voor die welcker hy noch van meeninge was uyttegeven onder anderen de uytbeeldinge van het stadthuys te MaestrichtPieter Post1664-09-00
Beschryving der Graven van Holl, Zeel. en Vriesl. voor delen by Petrus Schreverius in t Latyn beschreven, in het Nederd. over gebracht, vergroot en met canten en platen verrycktMr. Pieter Brugman1666-10-00
Beschryvinge van ’s Gravenhage op rymMr Jacob van der Does1667-09-00
vorige
12...66
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in