Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
1523 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1523 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Historische positie en functie van het College. Drs Reyseger zal worden uitgenodigd als wnd. Secretaris-Generaal van het Departement van Algemene Zaken aan de vergaderingen deel te nemenSecretarissen-Generaal - College17-05-1940
Duits militair bestuur wenst: voortzetting der zaken door Nederlandse instantiesBestuursapparaat17-05-1940
Bespreking redactie van besluiten, welke in de plaats komen van Koninklijke BesluitenBestuursapparaat17-05-1940
Besloten wordt de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht een besluit ter tekening voor te leggen om f.10.000.000 voor de wederopbouw van RotterdamWederopbouw - Rotterdam17-05-1940
Programma van Spitzen voor wederopbouw van verwoeste gebiedenWederopbouw17-05-1940
Memorandum van Van Poelje inzake de rechtspositie van de Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - bevoegdheden18-05-1940
Model-besluit van de O.L.Z., zoals dit moet worden gebezigd in de plaats van de vroegere Koninklijke BesluitenWinkelman, H.G.18-05-1940
Rondschrijven van de O.L.Z. aan de Secretarissen-Generaal inzake de taakverdeling en behandeling van zakenWinkelman, H.G.19-05-1940
Inschakeling Commissie van Leeuwen bij de wederopbouw. Overleg over een vereenvoudiging van de onteigeningsprocedureCommissie van Leeuwen22-05-1940
Departementsambtenaren zullen in het algemeen niet worden ontslagen. De Departementen van Defensie, Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken zullen overleg plegen over inschakeling van Capitulantenraad en plaatsingsbureau inzake plaatsing van overbodige ambtenarenAmbtenaren - ontslag22-05-1940
Voorlopig geen wijziging inzake voor ambtenaren verboden verenigingen enzAmbtenarenverbod22-05-1940
Aanwijzing van eventuele opvolgers voor Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - College22-05-1940
Bespreking functie Raad van State: moet in ieder geval gehoord worden bij geschillen van bestuurRaad van State22-05-1940
Mededeling van Ringers over zijn onderhoud met de Duitsers inzake het werkloosheidsprobleemWerkloosheid24-05-1940
Voorlopige regeling uitbetaling van buiten Nederland verblijvende ambtenaren. 2/3 van het salaris zal als voorschot worden uitbetaald, tot een maximum van f.600,-Ambtenaren - buiten Nederland - salaris24-05-1940
Dwangbevelen zullen worden uitgevaardigd in naam der KoninginBelastingen24-05-1940
Aan de Leidse Universiteit is een crediet verstrekt voor levensonderhoud van studenten uit Nederlands-Indië. Aan Van Poelje wordt verzocht een zelfde regeling te treffen voor niet-inheemse studenten wier ouders in Indië vertoevenUniversiteiten24-05-1940
Trips entrée in de vergaderingen van Secretarissen-GeneraalTrip, mr L.J.A.27-05-1940
Aanwijzing van eventuele opvolgers bij een door de O.L.Z. te tekenen besluit, op voordracht van de Secretarissen-Generaal. Slotnotitie: positie regeringscommissarissen in het College van Secretarissen-Generaal. Moeten zij ook een opvolger aanwijzen?Secretarissen-Generaal - College27-05-1940
Tewerkstelling van afvloeiende ambtenaren door tussenkomst van het plaatsingsbureau (arbeidscontractanten - capitulantenbureau). Plaatsing buiten overheidsdienst door de gewone arbeidsbemiddelingAmbtenaren27-05-1940
Raad van State dient zoveel mogelijk te worden ingeschakeldRaad van State27-05-1940
Betalingen voor wederopbouw: Instelling centrale comptabiliteit. Stichting Rotterdam 1940 ten voorbeeld voor andere getroffen gebieden (aanvulling 5/I-2)Wederopbouw - Rotterdam27-05-1940
Onrustbarende toename van werkloosheid. Maatregelen i.v.m. werkverruimingWerkloosheid27-05-1940
Centralisatie aankopen Duitse Wehrmacht gewenstVoedselvoorziening27-05-1940
Mededeling van Tenkink over door hem genomen maatregelen op verzoek van de Duitse politie-autoriteitenPolitie27-05-1940
Werkverruiming voor overcompleet defensiepersoneel noodzakelijk. Overijling niet gewenstNederlandsche Opbouwdienst27-05-1940
Secretaris-Generaal van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen doet mededeling over opgingen tot"organisatie van het Nederlandsche Cultuurwezen"Cultuurpolitiek27-05-1940
Begroting 1941. Uiterste zuinigheid gebodenBegroting 194129-05-1940
Instructies inzake voedselvoorziening aan plaatselijke autoriteiten door Departement van Justitie en Departement van Binnenlandse ZakenVoedselvoorziening29-05-1940
Taak van Nederlands bestuursapparaat: voorlopig slechts behartiging lopende zaken. Besluiten kunnen niet worden genomen. Volgens Snouck Hurgronje berusten alle civiele aangelegenheden bij Seyss-Inquart, zodat de departementen alle aangelegenheden van militaire aard dienen te verwijzen naar de O.L.Z., die deze met de Duitse militaire instanties moet opnemenSecretarissen Generaal - bevoegdheden31-05-1940
Tenkink heeft tot de burgemeesters en politie-autoriteiten een oproep gericht, waarin hij deze tot een krachtige houding aanspoortPolitie31-05-1940
Snouck Hurgronje neemt Departement van Algemene Zaken over van ReysegerSecretarissen-Generaal - College31-05-1940
Er zijn moeilijkheden gerezen ten aanzien van de marine-werf en de bebakening en verlichting van de Nederlandse kust- en vaarwaters; in principe geen medewerking aan handelingen van zuiver militaire aard, al zal het onderscheid tussen militair en niet-militair in twijfelgevallen steeds van geval tot geval moeten worden vastgesteldLandoorlogreglement - artikel 5231-05-1940
Wenselijkheid van beperkt geldverkeer met Nederlandsch-Indië; poging tot herstel radio-telegrafische verbindingMissie Jongejan-Boerstra31-05-1940
De Secretaris-Generaal van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verzoekt te worden ingeschakeld "indien het tot nog toe ingenomen negatieve standpunt inzake film en radio zal mogen veranderen in een positief standpunt van cultuurbevordering"Cultuurpolitiek31-05-1940
Scholtens zal aan tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in Duitsland meewerken. Arbeiders die weigeren, zullen geen steun ontvangenArbeidsinzet31-05-1940
Onteigening ten dienste van de wederopbouwWederopbouw - Rotterdam31-05-1940
Uitbreiding taak College van Rijksbemiddelaars: herziening lonen. Overleg met organisaties van werknemers en werkgeversRijksbemiddelaars31-05-1940
Kosten civiel Duits bestuur. Voorlopige raming is zeer hoogBezettingskosten31-05-1940
Rondschrijven naar burgemeesters, dat geen medewerking verleend mag worden, dit naar aanleiding van bordjes "Joodse zaak" in Zandvoort. Uitbreiding vliegveld Leeuwarden. (7/I-1)Joden - maatregelen tegen31-05-1940
Er bestaat nog geen regeling in hoeverre voor de Duitsers oorlogsmateriaal gefabriceerd kan worden. Van Poelje zal e.e.a. met de Duitsers besprekenLandoorlogreglement - artikel 5203-06-1940
De kwestie van de radio-telegrafische verbinding met Nederl.Indië wordt te Berlijn behandeldMissie Jongejan-Boerstra03-06-1940
In Zeeuws-Vlaanderen gebrek aan vele noodzakelijke voedingsmiddelen. Een crediet wordt voorgesteld om de meest getroffen bewoners in hun eerste levensbehoeften tegemoet te komen. Verslag werkzaamheden Louwes. Krijgt medewerking van Duitse instanties bij zijn streven alle bestellingen centraal te doen lopenVoedselvoorziening03-06-1940
Vordering van haringloggers door de Duitse MarineVorderingen - haringloggers03-06-1940
Burgemeester moet anti-Joodse plakkaten in Haags café verwijderenJoden - maatregelen tegen03-06-1940
Per departement zullen lijsten worden opgesteld van overbodige ambtenaren. Een spoedige plaatsing op andere posten moet worden bevorderdAmbtenaren03-06-1940
Door Frederiks zal brief worden gezonden aan de Commissarissen der Koningin. Bestuur moet weer worden gecentraliseerdBestuursapparaat03-06-1940
Eventuele inschakeling van de gemeenten in de werkverruimingspolitiek. Voor financiering kan geput worden uit het werkloosheidssubsidiefondsWerkloosheid03-06-1940
Clearingbepalingen moeten worden besproken in verband met loonbetaling van arbeiders in DuitslandBetalingsverkeer - Nederland : Duitsland03-06-1940
Onderbrenging van geïnterneerde Duitse Joden bij Joodse families, echter niet in Amsterdam. Verblijfplaats moet bekend blijven, daarom meldingsplichtJoden - Duitse immigranten03-06-1940
vorige
12...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in