Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
46 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 46 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Snouck Hurgronje over schrijven van Wimmer: ondertekening namens college door alle Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - College19-08-1940
Discussie over kwestie: ontslag vragen of zich laten ontslaan? Meningen van Snouck Hurgronje, Spitzen en HirschfeldSecretarissen-Generaal - College21-08-1940
Historische positie en functie van het College. Drs Reyseger zal worden uitgenodigd als wnd. Secretaris-Generaal van het Departement van Algemene Zaken aan de vergaderingen deel te nemenSecretarissen-Generaal - College17-05-1940
Aanwijzing van eventuele opvolgers voor Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - College22-05-1940
Aanwijzing van eventuele opvolgers bij een door de O.L.Z. te tekenen besluit, op voordracht van de Secretarissen-Generaal. Slotnotitie: positie regeringscommissarissen in het College van Secretarissen-Generaal. Moeten zij ook een opvolger aanwijzen?Secretarissen-Generaal - College27-05-1940
Snouck Hurgronje zal met Seyss-Inquart spreken, mogelijk ook over de opvolging van Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - College17-06-1940
In het algemeen geen optreden van College van Secretarissen-Generaal als zodanig. De formule "in overleg met mijn ambtgenoten" zal in het algemeen worden gebruiktSecretarissen-Generaal - College19-06-1940
Optreden van College als zodanig, formule "het College van Secretarissen-Generaal heeft besloten", teneinde de positie van het College als centraal bestuursorgaan meer tot uiting te doen komenSecretarissen-Generaal - College24-06-1940
Vergaderingen College van Secretarissen-Generaal blijven drie maal wekelijksSecretarissen-Generaal - College19-07-1940
Mogelijkheid van "representatiebonnen" (voor boter) voor SS-GG Er wordt geen gebruik van gemaaktSecretarissen-Generaal - College29-07-1940
Van Poelje heeft ten opzichte van Colijn de moeilijkheden van het College van Secretarissen-Generaal uiteengezet en eerbiediging van zijn standpunt gevraagdSecretarissen-Generaal - College09-08-1940
Afscheidsbrief De Quay als regerings-commissaris voor arbeidsbemiddelingSecretarissen-Generaal - College30-08-1940
Afscheid Ringeling van College van Secretarissen-Generaal. Waardering veer diens houdingRingeling,C.06-09-1940
Entrée Hasselman (hoofd van het Afwikkelings-bureau van het Departement van Defensie) in het College van Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - College12-09-1940
Spitzen naar aanleiding van reactie op de circulaire betreffende Joodse ambtenaren: de voortdurende zorg en pogingen ten goede van het college van Secretarissen-Generaal zouden meer algemeen bekend moeten wordenJoden - ambtenaren25-09-1940
Overste Nijhoff neemt plaats in het college van Secretarissen-Generaal van Kapitein Schepers inSecretarissen-Generaal - College02-10-1940
Instructie van Wimmer: voortaan in departementale stukken de aanduiding "waarnemend hoofd van het Departement" weg te laten, alleen spreken van Secretaris-Generaal van het DepartementSecretarissen-Generaal - College13-12-1940
Van Dam en Goedewaagen willen salarisverhoging accepteren in de zin van een "Aufwandentschädigung". Echter: De Duitsers accepteren dergelijke beperkte aanvaarding niet. Van Dam zal in vriendschappelijke bespreking met Wimmer zaak nog uiteenzettenSecretarissen-Generaal - College24-01-1941
Van Dam over onderhoud met Wimmer: acceptatie van salaris-verhoging is niet noodzakelijk. Frederiks zal mogelijkheid van post op begroting nagaanSecretarissen-Generaal - College31-01-1941
De toekenning van de "Aufwandentschädigung” zal in een verordening moeten worden bepaald (zie aanvulling 19/II-8 en 20/II-7)Secretarissen-Generaal - College12-02-1941
Brief van Frederiks aan Wimmer. Het college van Secretarissen -Generaal werd door Kuyper ingesteld op 14.5.1902Secretarissen-Generaal - College12-03-1941
Brief van Wimmer aan Snouck Hurgronje. Het college van Secretarissen-Generaal bestaat nietSecretarissen-Generaal - College12-03-1941
College van Secretarissen-Generaal is opgericht door Minister-President Kuyper op 14 Mei 1902Secretarissen-Generaal - College26-03-1941
Brief betreffende instelling College van Secretarissen-Generaal aan Wimmer. Over salariskwestie nog onderhoud van Snouck Hurgronje en Van Dam met WimmerSecretarissen-Generaal - College31-03-1941
Vertrek De Leeuw in verband met entrée Rost van Tonningen als Secretaris-Generaal van Departement van Bijzondere Economische ZakenSecretarissen-Generaal - College25-04-1941
Entrée Tonningen als Secretaris-Generaal van Departement van Bijzondere Economische AangelegenhedenSecretarissen-Generaal - College05-05-1941
Kwestie salarissen van Secretarissen-Generaal Bezwaren tegen verhoging blijven bestaanSecretarissen-Generaal - College09-05-1941
Brief van Wimmer dd. 17 Mei: aanvaarding verhoging salaris verplichtSecretarissen-Generaal - College03-06-1941
Salaristoeslag voor de Secretarissen-Generaal op de verschillende begrotingenSecretarissen-Generaal - College06-06-1941
Betaling tractementen. Van Dam zal na de gedwongen verhoging de hem toegekende verblijfsvergunning niet toucherenSecretarissen-Generaal - College10-06-1941
Afscheid van Hooykaas van het College van Secretarissen-Generaal; entree SchriekeSecretarissen-Generaal - College01-07-1941
Frederiks voorzitter; Rost van Tonningen vice-voorzitter van het College van Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - College12-08-1941
Postma, Directeur-Generaal van Belastingen uitgenodigd voortaan aan vergaderingen van College van Secretarissen-Generaal deel te nemen, wat eigenlijk steeds in de bedoeling heeft gelegenSecretarissen-Generaal - College08-01-1942
Schrieke over contact Secretarissen-Generaal met Rijkscommissaris naar aanleiding van Nieuwjaarswens. Positie van Secretarissen-Generaal en verhouding tot bezettingsautoriteiten. Zulks naar aanleiding van brief en verklaring Schrieke (bijlagen). Standpunten van de verschillende Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - College22-01-1942
Rost van Tonningen waarschuwt opnieuw het College van Secretarissen-Generaal niet als een beroepsinstantie te gebruiken; de verantwoordelijkheid berust bij elke afzonderlijke Secretaris-GeneraalSecretarissen-Generaal - College06-05-1943
Als heengaan van Tenkink en Trip definitief is, zullen overigen Secretarissen-Generaal hun positie overwegen. Ontslagaanvrage Tenkink voornamelijk in verband met V0 41/41 betreffende het komen tot een hererdening op het gebied van de niet commerciële verenigingen en stichtingen. Is het niet mogelijk eerst uitvoering van de V0 af te wachten? Vertrek groot verlies voor College van Secretarissen-Generaal.Secretarissen-Generaal - College12-03-1941
Seyss-Inquart wil "alle uit wettelijke regelingen vloeiende uitvoer-bevoegdheden" delegeren aan secretarissen-generaalSecretarissen-Generaal - College10-06-1940
Trips entrée in de vergaderingen van Secretarissen-GeneraalTrip, mr L.J.A.27-05-1940
Door Nederland te financieren Duitse uitgaven 50 millioen gulden per week. Trip zal misschien wegens Duitse eisen (Abschlagzahlung Aeussere Besatzungskosten; opheffing Deviezengrens) aftreden als Secretaris-Generaal van het Departement van Financien. Na bepaling houding door Tenkink en Trip zullen overige Secretarissen-Generaal hun positie overwegenTrip, mr L.J.A. 10-maart-4110-03-1941
Afscheid Trip en Tenkink van College van Secretarissen-Generaal. Hooykaas na onderhoud met Seyss-Inquart. Zijn "tijdelijke" waarneming zou langer kunnen duren dan gedacht wasSecretarissen-Generaal - College 21-03-1941
Entrée De Leeuw (Thes. Generaal Financiën). Andere positie dan overige Secretarissen-Generaal. Instelling commissie van overleg inzake's lands financiënDepartement van Financiën24-03-1941
Reinink door Seyss-Inquart aangewezen als waarnemer van Van Poelje. Reinink en Verwey voortaan ter vergadering uit te nodigenReinink, H.J.02-09-1940
Scholtens doet mededeling van aftreden. Geen bepaald conflict, maar in het algemeen niet eens met Duitse opvattingenDepartement van Sociale zaken21-08-1940
Opvolger? Verwey komt voorlopig in aanmerking, maar dit zegt niets over definitieve opvolgerScholtens, mr dr A.L.21-08-1940
Snouck Hurgronje neemt Departement van Algemene Zaken over van ReysegerSecretarissen-Generaal - College31-05-1940
Verwey voorlopig niet voor vergaderingen College van Secretatissen-Generaal uit te nodigen. Contact wel gewenst. Benoeming van Ringers moet worden bespoedigdVerwey, ir R.A.30-08-1940
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in