Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
57 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 57 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Regeling loonkwesties van het overheidspersoneel door de verschillende commissies laat te wensen overOverheidspersoneel - salaris06-09-1940
Probleem van prijsstijging in verband met salarissen en steunuitkeringen. Zal eerst in subcommissie voor ambtenarenzaken besproken wordenAmbtenaren - salaris23-10-1940
Damme heeft initiatief genomen voor salarisverhoging in verband met stijging prijspeil. Subcommissie uit het College van Secretarissen-Generaal zal kwestie nader onderzoekenAmbtenaren - salaris04-11-1940
Salarisverhoging voor álle ambtelijke categoriën is in overweging. Noodgevallen direct behandelenAmbtenaren - salaris15-11-1940
Het voorstel van de 6% salarisverhoging voor ambtenaren is bij de Duitsers in behandelingAmbtenaren - salaris20-11-1940
Nieuwe regeling van salarissen van ambtenaren is in de maak.Ambtenaren - salaris02-12-1940
Hirschfeld zal de verhoging van de salarissen van de laagst-bezoldigde gehuwde ambtenaren met 6%, met Traboldt bespreken en op spoed aandringenAmbtenaren - salaris 11-12-1940
De urgentie van salarisverhoging van het lager personeel wordt onderstreept. Algemene regeling is op komstAmbtenaren - salaris 16-12-1940
Nota van Verwey aan Secretarissen-Generaal over de prijsbeweging en salariskorting sedert 1920. Een salarisverhoging over de gehele linie is noodzakelijkAmbtenaren - salaris 20-12-1940
De kwestie betreffende de 6% loonsverhoging van de ambtenarensalarissen stokt nog steeds bij de Duitsers. Ook arbeidscontractanten onder een bepaalde loonschaal moeten van deze verhoging profiterenAmbtenaren - salaris 20-12-1940
De 6% salarisverhoging voor salarissen beneden f.1800, - is geaccepteerd. Een algehele verhoging durft Departement van Financiën niet aan. Discussie Trip-Verwey. Men stemt met Trips standpunt inAmbtenaren - salaris 23-12-1940
Verordening inzake inzake salarisverbetering ambtenaren is nog steeds niet in verordeningenblad verschenen. Technische wijziging moet nog plaatsvindenAmbtenaren - salaris 08-01-1941
Aanvangssalarissen voor nieuw te benoemen ambtenarenAmbtenaren - salaris19-02-1941
Brief van President Jakob betreffende loonsverhogingen. Louwes: aanmaning tot aanpassing aan Duits loonpeil hierin te zien. Verwey is minder verontrustLoonpolitiek19-03-1941
Belasting ongehuwde ambtenaren (in verband met loonbelasting; en de oude ongehuwden aftrek). (Zie verbetering 46/II-7)Ambtenaren - salaris21-04-1941
Intrekking van 5% korting op ambtenarensalarissen aan de ordeAmbtenaren - salaris23-04-1941
Verwey: Duits voorstel met betrekking tot huwelijksvoorschotten voor ambtenaren niet nodigOverheidspersoneel - salaris28-04-1941
Huwelijksvoorschotten door Verwey op grond van cijfers onnodig geacht. Departement van Justitie bestreed dit, maar Verwey verwerpt de argumenten. Een en ander naar aanleiding brief van Departement van Binnenlandse ZakenOverheidspersoneel - salaris30-04-1941
Noodtoestand laagst bezoldigde ambtenarenAmbtenaren - salaris12-05-1941
Verzoek de 6% extra-toelage ook van toepassing te verklaren voor leden Nederlandse weermacht, wier wachtgeld beneden het minimum valt. Departement en van Financiën en Binnenlandse Zaken wijzen het voorstel af.Ambtenaren - salaris16-05-1941
Van het Departement van Financiën (Vogel) komt een voorstel tot salarisverbeteringAmbtenaren - salaris12-08-1941
Departement van Onderwijs, Wetenschap en Cultuurbescherming dringt op spoedige afdoening van de kwestie van de salarisverbetering van ambtenaren aan. Kwestie salarisverhoging is zeer urgent. (zie ook 73/II-5)Ambtenaren - salaris19-08-1941
Uitvoerige bespreking over de ontwikkeling van het loon- en prijspeil en de te nemen maatregelen. Uitgebreide discussie over achtergrond salariskwestie voor ambtenaren. Rost van Tonningen: geen verlaging van bezettingskosten te verwachten, beter om te spreken van bijdrage oorlogsvoering dan van bezettingskostenLoonpolitiek16-09-1941
Voorstel Departement van Financiën inzake verbetering politiesalarissenPolitie23-09-1941
Salarissen PTT en Radio veel te hoog in verband met andere salarissen. Rost van Tonningen wordt bestormd met aanvragen salarisverhogingAmbtenaren - salaris14-10-1941
Waterstaat dringt aan op spoedige beslissing inzake salarisverhogingAmbtenaren - salaris14-10-1941
Intrekking 5% korting ambtenarensalarissen? Nog geen Duitse beslissingAmbtenaren - salaris21-10-1941
Intrekking 5% korting ambtenarensalarissen? Nog geen Duitse beslissing. Voorstel terugwerkende kracht tot 1-8-1941Ambtenaren - salaris04-11-1941
Salaris voor vertalers. Wegkopen van werkkrachten van het ene departement naar het andereAmbtenaren - salaris21-11-1941
Voorstellen Verwey voor extratjes voor ambtenaren. (5% korting ingetrokken)Ambtenaren - salaris11-12-1941
Voorstellen Verwey voor extratjes voor ambtenaren. Andere voorstellen tot "Kleingoed" voor salarisverhoging. Uiteenzetting van Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de omzetting van de non-activiteitsregeling voor ambtenaren in een wachtgeldregeling. Overige ambtenaren-zaken, salarissen, ziekengeld, verlenging kindertoelage, bevallingsgeld, ambtsjubilea, salarissen typistesAmbtenaren - salaris19-12-1941
Nota's van Louwes en Hirschfeld over minimumkosten levensonderhoud. Standpunten van Verwey en HirschfeldLoonpolitiek05-02-1942
Lonen: voorstel Raad van Volkshuishouding. Salarissen ambtenaren/overheidspersoneel. Verhoging minimumlonen? Rost van Tonningen sterk voorstander. Verlaging bezettingskosten is niet te verwachten, gezien Duitse cijfers oorlogsbijdragen en wegens standpunt Rijkscommissaris, meldt Rost van TonningenAmbtenaren - salaris12-03-1942
Diserepantie lonen bedrijfsleven, salarissen rijks- en sommige andere overheidsdiensten Mogelijkheid tot regeling bij verordening besprokenAmbtenaren - salaris21-05-1942
Salarissen der laagst bezoldigde groepenOverheidspersoneel - salaris13-08-1942
Gemachtigde voor de Prijzen bij de salarissen en loonbepaling inschakelen; zijn verhouding tot de departementenOverheidspersoneel - salaris17-09-1942
Verwey's gratificatievoorstel (extra maand salaris) en verlenging kindertoelage. Rost van Tonningen tegen: angst voor inflatie. Postma: rechttrekken van de 10% korting van 1928 en verhoging minimumlonen. Van Dam, Schrieke en Hirschfeld steunen Verwey. Rost van Tonningen zal met Duitsers sprekenAmbtenaren - salaris19-10-1942
Nota Rost van Tonningen en Vogel betreffende salarissen (3 November 1942). Geen extra maand; ook geen intrekking van de 10% korting van 1928. Verhoging kindertoelage en gratificatie, aangezien iets anders is afgewezen. Departementen van Binnenlandse Zaken en Financiën zullen het verder regelenOverheidspersoneel - salaris05-11-1942
Kleine maatregelen ter verbetering ambtenarensalarissenOverheidspersoneel - salaris14-01-1943
Kleine maatregelen ter verhoging ambtenarensalarissen. Intrekken van de 10% salariskorting, in verband met werktijdverlenging en evacuatiekosten. Tegenstand van Rost van Tonningen i.v.m. invloed zwevende koopkracht op zwarte handelAmbtenaren - salaris25-02-1943
Verwey: overwerk wordt geëist en geen salarisverhoging toegestaanAmbtenaren - salaris18-03-1943
De "Kleine Commissie" voor salariskwesties, onder anderen salarisverhoging voor personeel Raden van Arbeid en Gewestelijke Arbeidsbureaux. Departement van Sociale Zaken betaalt reeds sedert 1 Maart een overwerkvergoeding en verstrekt gratis bijvoeding. Protest van Rost van TonningenOverheidspersoneel - salaris29-04-1943
"Kleine Commissie"; 10% of 5% stijging der salarissen? Discrepantie lonen in de vrije maatschappij, en salarissen overheidsdienstOverheidspersoneel - salaris13-05-1943
Lonen rijkswerkvrouwenOverheidspersoneel - salaris13-05-1943
Evacuatievergoeding mag niet als salarisverhoging werkenOverheidspersoneel - salaris10-06-1943
Protest van Rost van Tonningen en Müller (Rotterdam) over eenzijdige salarisverhoging ambtenaren Gewestelijk Arbeidsbureau RotterdamOverheidspersoneel - salaris10-06-1943
"Kleine Commissie" of alleen Hoekman en Vogel (Departementen van Binnenlandse Zaken en Financiën) voor salariskwesties. Rost van Tonningen wil salarisverhoging alleen voorstaan bij gelijktijdige bestrijding zwarte handel. Gemachtigde voor de Arbeid al of niet in Kleine CommissieOverheidspersoneel - salaris17-06-1943
Salaris ambtenaren Raden van Arbeid en Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam. Salarisverhoging door intrekking van 10% korting. Maar verplicht 5% te sparenOverheidspersoneel - salaris17-06-1943
Salarissen te verhogen door intrekking 10%. Maar 5% gedwongen sparen. (Postma-Rost van Tonningen). Salarisverhoging, zwevende koopkracht zwarte handel, Aanval van Rost van Tonningen op Von der Wense en LouwesAmbtenaren - salaris22-07-1943
Salarissenverhoging. Rost van Tonningen: zwarte handelAmbtenaren - salaris16-09-1943
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in