Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
59 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 59 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Het criterium voor de "negatieve verklaring" is het al of niet lid zijn van een Joodse gemeente, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeldJoden - ambtenaren14-10-1940
Bepalingen inzake Joodse ambtenaren ook van toepassing op leden van subcomissies, examencommissies enz.Joden - ambtenaren16-10-1940
Bij opgave van Joodse ambtenaren eveneens opgave van het totaal aantal ambtenarenJoden - ambtenaren16-10-1940
Bespreking brief van Wimmer: verbod aanstelling of bevordering van Joodse ambtenaren. Dit volgens vergadering limitatief te interpreteren. Aan Wimmer te antwoorden dat men zich ongaarne bij dit besluit neerlegt: in Nederland bestaat geen Jodenvraagstuk. Bovendien zal de maatregel bekend worden en de stemming prikkelenJoden - ambtenaren30-08-1940
Instemming van vergadering met brief van Snouck Hurgronje aan Wimmer betreffende be-noemingsverbod van JodenJoden - ambtenaren02-09-1940
Men hervat de discussie over Wimmers instructie nopens het benoemen van Joden. Verzuimd is tegenover Wimmer aan te voeren, dat deze instructie in strijd is met artikel 5 Grondwet. Ruime interpretatie van "Landsbediening". Daardoor medewerking onmogelijk. Schepers: artikel 176 Grondwet laat zeker geen ruimte voor andere uitleg. De voorzitter en Frederiks zullen Wimmer dit nieuwe standpunt uitteenzettenJoden - ambtenaren04-09-1940
Tenkink: in gevallen van twijfel over afkomst Hoge Raad van Adel in te schakelen. Bij sommige benoemingen rekening te houden met bokleden van commissariaten en dergelijke bij Joodse banken of instellingenJoden - ambtenaren04-09-1940
Verslag van de bespreking van voorzitter en Frederiks met Wimmer over de kwestie van het benoemen van Joodse ambtenaren. In verband met artikel 5 van de Grondwet wil Wimmer deze kwestie regelen bij V0. Overigens uitzonderingen mogelijkJoden - ambtenaren06-09-1940
Hirschfeld over kwestie ontslag niet-arische ambtenaar. Is echter benoemd vóór 28 Augustus, daarom protesteren. Reinink geeft de gemeenten voorlopig geen kennis van de maatregel inzake joodse benoemingenJoden - ambtenaren06-09-1940
Snouck Hurgronje over bespreking bij Wimmer: door een algemene verordening betreffende Joodse ambtenaren wordt de toepassing van de instructie mogelijk gemaaktJoden - ambtenaren06-09-1940
Do Duitse autoriteiten verlangen opgave van de Joodse ambtenarenJoden - ambtenaren12-09-1940
Reinink: de Hoge Raad van Adel wil helpen bij onderzoek naar Joodse afkomst. Echter beter geen officiële instantie met deze onderzoekingen te belastenJoden - ambtenaren12-09-1940
Frederiks: Circulaire betreffende Joodse ambtenaren zal zeer binnenkort verschijnenJoden - ambtenaren18-09-1940
Concept-circulaires van Frederiks en van Reinink inzake Joodse ambtenarenJoden - ambtenaren20-09-1940
Discussie over de concept-circulaire van Frederiks over Joodse ambtenaren; enkele wijzigingen worden aangebracht. Door Frederiks met de Duitse autoriteiten te besprekenJoden - ambtenaren23-09-1940
Geval van verlenging proeftijd Joods' jurist op Departement van WaterstaatJoden - ambtenaren23-09-1940
Zal het door Frederiks beoogde criterium inzake Joodse ambtenaren wel geaccepteerd worden?Joden - ambtenaren25-09-1940
Frederiks: Tekst van de circulaire betreffende het ontslaan van Joodse ambtenaren wordt mogelijk in de door hem voorgestelde vorm geaccepteerdJoden - ambtenaren27-09-1940
Circulaire goedgekeurd; rondschrijven betreffende opgave Joodse ambtenaren binnen enkele dagen. Binnenkort verplichte opgave door Frederiks en Hirschfeld van alle Joden en alle Joods vormogen. Hier ook criterium uit brief van Frederiks toe te passenJoden - ambtenaren30-09-1940
Bespreking memorandum Spitzen betreffende de vorm van vernieuwing van arbeidscontracten van JodenJoden - ambtenaren30-09-1940
Ontslagneming Overste Versteeg in verband met Jodenkwestie. Trip verzet zich tegen uit kering wachtgeld gelijk aan tractementJoden - ambtenaren30-09-1940
Bespreking van de twee circulaires van Frederiks inzake Joodse ambtenaren: wijziging van circulaire II en het vraagformulierJoden - ambtenaren02-10-1940
Gepoogd zal worden het invullen van het vraagformulier voor niet-Joodse ambtenaren te vervangen door negatieve verklaring. Trip:"kerkgenootschap"beter dan "godsdienst". Snouck Hurgronje: Wimmer heeft bij onderhoud eis gesteld van ontslag van alle Joodse ambtenaren. Interpretatie van begrip "Beteiligung" in circulaire. Hierop nader terug te komenJoden - ambtenaren05-10-1940
Wijziging in circulaire dd. 3 October. Voor nieuw te benoemen ambtenaren ook de "negatieve verklaring" in plaats van vraagformulierenJoden - ambtenaren09-10-1940
Joden van de werkverschaffing van hoofdarbeiders niet uit te sluitenJoden - ambtenaren09-10-1940
Snouck Hurgronje zal bij Wimmer uitzondering bepleiten voor Joodse frontstrijders, en Joden met geheel Nederlands karakterJoden - ambtenaren09-10-1940
Ambtenaren die weigeren de "negatieve verklaring" te ondertekenen, moeten worden ontslagen (voorstel van Reinink, waarmede College van Secretarissen-Generaal accoord gaat.)Joden - ambtenaren11-10-1940
Nota van Tenkink betreffende toepassing der Joden-maatregelen op arbeidscontractantenJoden - ambtenaren18-10-1940
Vergadering gaat met nota van Tenkink accoord betreffende arbeidscontracten i.v.m. JodenkwestieJoden - ambtenaren21-10-1940
In hoeverre mag de nota van Tenkink inzake Joodse arbeidscontractanten bekend worden? Snouck Hurgronje: slechts richtlijnen voor de Departementen. Reinink: is bezoek bij Wimmer nog wel opportuun? Snouck Hurgronje: in ieder geval kan op uitstel der maatregelen worden aangedrongenJoden - ambtenaren23-10-1940
Na het lange uitstel heeft het bezoek van Snouck Hurgronje aan Wimmer weinig nut meer. Snouck Hurgronje: anoniem toegezonden uiteenzetting over do politie en de invloed der Joden in Nederland geschikt ter voorlegging aan de Duitse instantiesJoden - ambtenaren30-10-1940
Frederiks zal ontwerp maken voor uniforme aangifte-formulieren voor Joodse ambtenaren. Spitzen: In de enquete is men hier en daar verder gegaan dan noodzakelijk. Bij indiening verklaringen ware zo mogelijk een enger standpunt in te nemenJoden - ambtenaren01-11-1940
Critiek op de gedetailleerdheid van de opgave in het aangifte-formulier voor Joodse ambtenaren. Frederiks verwacht hiervan juist gunstige resultaten bij eventuele selectie van Duitse zijdeJoden - ambtenaren04-11-1940
Indiening van de staten van Joodse ambtenaren. Voorzichtige formulering van het"ontslag"Joden - ambtenaren15-11-1940
Het woord "voorlopig" in de formulering van het "ontslag" van Joodse ambtenaren vervalt. Spitzen en Tenkink zullen brief aan Seyss-Inquart betreffende standpunt College van Secretarissen-Generaal ontwerpenJoden - ambtenaren18-11-1940
Concept ontslag-brief voor Joodse ambtenaren. Elk departement zal zich beraden op eventuele uitzonderingen. Nog geen beslissing inzake notarissenJoden - ambtenaren20-11-1940
Brief van Althaus dd. 17 November inzake Jodenverklaring voor ambtenaren houdt blijkbaar in criterium van ras, en niet van kerkgenootschap. Toch indiening der staten der Joodse ambtenaren in de ontworpen vormJoden - ambtenaren22-11-1940
Bespreking aanvragen van uitzonderingen voor Joodse ambtenaren. Althaus heeft verschillende aanvragen voor uitzonderingen (rechterlijke macht en professoren) afgewezen. Concept-schrijven Frederiks betreffende inzending van de resultaten der enquêteJoden - ambtenaren25-11-1940
Bedoeling brief Althaus van 17 November inzake Joodse ambtenaren? Nieuwe enquête bezwaarlijk, Tenkink zal met Wimmer spreken. Opgave van ontslagen Joodse ambtenaren aan Joods comité in verband met hulpactie. Enkele namen met voordracht voor "Ehren-Ariërschap" aan de Duitsers voor te leggenJoden - ambtenaren27-11-1940
Op brief aan Seyss Inquart dd. 25 November is brief van Wimmer ontvangen dd. 2 December. Aan Joodse actie ten behoeve van ontslagen Joodse ambtenaren zal geen hulp verleend worden daar actie momenteel niet in het belang der Joden lijkt. Regeling uitbetaling aan de Joodse ambtenarenJoden - ambtenaren04-12-1940
Mededelingen over onderhoud van Snouck Hurgronje en Frederiks met Wimmer. Bij Departement van Waterstaat geval van onmisbaarheid van Joods hoofdingenieur, die in dienst mag blijvenJoden - ambtenaren06-12-1940
Kwestie van sollicitaties door ontslagen Joodse ambtenaren. Uitkering aan Professor Josephus JittaJoden - ambtenaren09-12-1940
Brief van Departement van Binnenlandse Zaken dd. 13 December 1940, Afdeling Ambtenarenzaken, No. 50110, betreffende maatregelen tegen Joodse ambtenarenJoden - ambtenaren13-12-1940
Duits verwijt over verkeerde uitleg van de "Anordnung" betreffende de Joodse ambtenaren; geen ontheffing van waarneming van functie, maar ontslag bedoeld. Frederiks heeft getracht verwijt te weerleggen, nadere ontslagbrief is beslist onmogelijkJoden - ambtenaren23-12-1940
Frederiks aan de Secretarissen-Generaal. Mogelijkheid tot uitzondering van ontslag aan Joodse ambtenaren, die zich in de oorlog bijzonder hebben onderscheiden. Duitsers wensen geen circulaire in die geest. Als aanmeldingen binnenkomen, zullen Duitsers beslissenJoden - ambtenaren10-01-1941
Frederiks over onderhoud met Wimmer over de betekenis van "ausscheiden": ontslag of ontheffing van waarneming van functieJoden - ambtenaren20-01-1941
Nieuwe circulaire nodig in verband met weer opduiken van Joden in het ambtelijk levenJoden - ambtenaren03-02-1941
Joodse ambtenaren moeten vóór 1 Maart ontslagen worden en pensioenaanvraag indienen. Secretarissen-Generaal kunnen deze maatregelen niet meer nemen. V0 van Seyss-Inquart nodig. Frederiks zal met Wimmer sprekenJoden - ambtenaren19-02-1941
Bespreking van Frederiks met Wimmer over ontslag Joodse ambtenaren zonder resultaat, Secretarissen-Generaal behoeven echter zelf geen maatregelen te treffen, moeten alleen de brief van het Rijkscommissariaat dd. 21 Febr. rondzenden aan de Joden. Secretarissen-Generaal zullen in brief aan Seyss-Inquart tegen deze maatregelen protesteren. (zie verbetering 25/II-11)Joden - ambtenaren21-02-1941
Waarschuwing van Wimmer: er op letten dat geen Joodse ambtenaren in overheidsdienst blijvenJoden - ambtenaren07-04-1941
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in