Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken - Zoeken: ambtenaar

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
226 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 226 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
"Betreuung" der Nederlandse arbeiders in Duitsland door Zweeds gezantschap; poging enkele Nederlandse ambtenaren hieraan toe te voegenArbeidsinzet - Betreuung12-02-1941
"Kleine Commissie" of alleen Hoekman en Vogel (Departementen van Binnenlandse Zaken en Financiën) voor salariskwesties. Rost van Tonningen wil salarisverhoging alleen voorstaan bij gelijktijdige bestrijding zwarte handel. Gemachtigde voor de Arbeid al of niet in Kleine CommissieOverheidspersoneel - salaris17-06-1943
"Kleine Commissie"; 10% of 5% stijging der salarissen? Discrepantie lonen in de vrije maatschappij, en salarissen overheidsdienstOverheidspersoneel - salaris13-05-1943
Aanstaande bespreking met ambtenaren van Departement van Handel en Nijverheid over arisering met Duitsers. Er zijn reeds 23.000 aanmeldingenArisering04-04-1941
Aanvangssalarissen voor nieuw te benoemen ambtenarenAmbtenaren - salaris19-02-1941
Afspraak van Verwey met Boening: alleen arbeidscontractanten zullen worden tewerkgesteld; geen eigenlijke ambtenaren. Teneinde de ontwrichting van diverse diensten te voorkomen is een beroepsinstantie wenselijk. Frederiks maakt ernstige bezwaren tegen de bevoegdheden van de Gewestelijke ArbeidsbureauxArbeidsinzet - ambtenaren26-09-1942
Althaus was bij Frederiks over arbeidsinzet overheidspersoneel. Opvatting Secretarissen-Generaal: uitsluitend toelaatbaar indien vrijwilligArbeidsinzet - overheidspersoneel04-07-1941
Ambtenaren betrokken bij Februaristaking. Frederiks zal onderzoek instellen. Commissarissen van de provincies Limburg, Utrecht en Noord-Holland zullen worden verzocht hun onderzoek in dit verband ook uit te strekken over in hun provincies werkzame rijksambtenarenFebruaristaking 194104-04-1941
Ambtenaren bij Winterhulp. Winterhulp en de liefdadigheidsverenigingen. Aanstaande circulaire voor burgemeesters met richtlijnenWinterhulp Nederland11-12-1940
Ambtenaren Departement van Volksvoorlichting en Kunsten hier en daat te hoog "eingestuft". Rost van Tonningen over het algemeen probleem: salarissen, lonen, minimumkosten levensonderderhoudAmbtenaren - salaris08-01-1942
Ambtenaren die weigeren de "negatieve verklaring" te ondertekenen, moeten worden ontslagen (voorstel van Reinink, waarmede College van Secretarissen-Generaal accoord gaat.)Joden - ambtenaren11-10-1940
Arbeidsbemiddeling voor ambtenaren door Gewestelijke Arbeidsbureaux of via Bureau Personeelsvoorziening? Tegenstelling tussen Departementen van Sociale Zaken en Binnenlandse ZakenArbeidsinzet - overheidspersoneel16-09-1941
Bedoeling brief Althaus van 17 November inzake Joodse ambtenaren? Nieuwe enquête bezwaarlijk, Tenkink zal met Wimmer spreken. Opgave van ontslagen Joodse ambtenaren aan Joods comité in verband met hulpactie. Enkele namen met voordracht voor "Ehren-Ariërschap" aan de Duitsers voor te leggenJoden - ambtenaren27-11-1940
Belasting ongehuwde ambtenaren (in verband met loonbelasting; en de oude ongehuwden aftrek). (Zie verbetering 46/II-7)Ambtenaren - salaris21-04-1941
Benoemingen en bevorderingen die vroeger door de Minister geschiedden, nu door de Secretarissen-GeneraalAmbtenaren - benoeming16-08-1940
Benoemingen van ambtenaren, vroeger door de minister gedaan, nu ook in de geldende vormAmbtenaren - benoeming30-10-1940
Bepalingen inzake Joodse ambtenaren ook van toepassing op leden van subcomissies, examencommissies enz.Joden - ambtenaren16-10-1940
Beslissing over aanhouden van ambtenaren boven 65 jaar door College van Secretaris-sen-Generaal te nemenAmbtenaren09-09-1940
Bespreking aanvragen van uitzonderingen voor Joodse ambtenaren. Althaus heeft verschillende aanvragen voor uitzonderingen (rechterlijke macht en professoren) afgewezen. Concept-schrijven Frederiks betreffende inzending van de resultaten der enquêteJoden - ambtenaren25-11-1940
Bespreking brief van Wimmer: verbod aanstelling of bevordering van Joodse ambtenaren. Dit volgens vergadering limitatief te interpreteren. Aan Wimmer te antwoorden dat men zich ongaarne bij dit besluit neerlegt: in Nederland bestaat geen Jodenvraagstuk. Bovendien zal de maatregel bekend worden en de stemming prikkelenJoden - ambtenaren30-08-1940
Bespreking houding College van Secretarissen-Generaal in verband met geëist ontslag der Joodse ambtenaren. Nu verdere samenwerking vrijwel onmogelijk, ook ten opzichte van het Nederlandse volk. Snouck Hurgronje: aftreden zou algemene chaos veroorzaken. Slotsom: Snouck Hurgronje zal Wimmer op de bijzondere ernst van deze maatregel wijzen. Bespreking negatieve ambtenarenverklaring voor alle ambtenarenJoden - ambtenaren07-10-1940
Bespreking memorandum Spitzen betreffende de vorm van vernieuwing van arbeidscontracten van JodenJoden - ambtenaren30-09-1940
Bespreking van de twee circulaires van Frederiks inzake Joodse ambtenaren: wijziging van circulaire II en het vraagformulierJoden - ambtenaren02-10-1940
Bespreking van Frederiks met Wimmer over ontslag Joodse ambtenaren zonder resultaat, Secretarissen-Generaal behoeven echter zelf geen maatregelen te treffen, moeten alleen de brief van het Rijkscommissariaat dd. 21 Febr. rondzenden aan de Joden. Secretarissen-Generaal zullen in brief aan Seyss-Inquart tegen deze maatregelen protesteren. (zie verbetering 25/II-11)Joden - ambtenaren21-02-1941
Betreffende ontslag President Rijksverzekeringsbank. Ontslagen niet steeds uit te stellen. Ontslag te combineren met benoemingsvoorstel. Nog geen Duitse regelingAmbtenaren - ontslag12-08-1940
Bij ontslag voortaan geen "dankbetuiging" meer: dit geschiedde altijd door of namens Hare Majesteit. Herbenoemingen (b.v. van burgemeesters) in feite een moreel recht. Frederiks: afdeling Ambtenarenzaken bereidt uitvoerige instructie voor inzake Joodse ambtenarenAmbtenaren - benoeming16-09-1940
Bij opgave van Joodse ambtenaren eveneens opgave van het totaal aantal ambtenarenJoden - ambtenaren16-10-1940
Brief van Althaus dd. 17 November inzake Jodenverklaring voor ambtenaren houdt blijkbaar in criterium van ras, en niet van kerkgenootschap. Toch indiening der staten der Joodse ambtenaren in de ontworpen vormJoden - ambtenaren22-11-1940
Brief van Althaus dd. 29 Mei 1941 met afwijzing regeling Joodse arbeidscontractantenJoden - ambtenaren03-06-1941
Brief van Boening dd. 27 Sept. 1942 over arbeidsinzet van ambtenaren zeer teleurstellend voor Secretarissen-Generaal. De taak van de Secr. Gen. wordt in dit opzicht onuitvoerbaar. Aantal en soort arbeidskrachten moet door Duitsers worden opgegeven; Secretarissen-Generaal kunnen dan evtl. remmend en adviserend optreden. Een positief optreden van de Secretarissen-Generaal bij de aanwijzing is onmogelijkArbeidsinzet - ambtenaren01-10-1942
Brief van Departement van Binnenlandse Zaken dd. 13 December 1940, Afdeling Ambtenarenzaken, No. 50110, betreffende maatregelen tegen Joodse ambtenarenJoden - ambtenaren13-12-1940
Brief van Rabl betreffende benoemingsbesluitenAmbtenaren - benoeming01-07-1940
Brief van Rekenkamer over wetenschappelijke opleiding ambtenaren bij Departement van Financiën. Rost van Tonningen in principe vóór. Voorbereiding door commissie bestaande uit Departementen van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Wetenschap en Cultuurbescherming en Financiën met Rekenkamer. Frederiks weigert Verwey's verzoek om ook ingeschakeld to wordenAmbtenaren - opleiding en scholen25-02-1943
Brief van Wimmer te beschouwen als de te verwachten nadere uiteenzetting betreffende de V0 108/40V0 108/4026-08-1940
Chaotische toestand bij oproepingen rijkspersoneel voor arbeidsinzet. Systeem van vrijstellingslijsten volledig doorkruist door oproeping voor krijgsgevangenschapArbeidsinzet - ambtenaren20-05-1943
Circulaire goedgekeurd; rondschrijven betreffende opgave Joodse ambtenaren binnen enkele dagen. Binnenkort verplichte opgave door Frederiks en Hirschfeld van alle Joden en alle Joods vormogen. Hier ook criterium uit brief van Frederiks toe te passenJoden - ambtenaren30-09-1940
Circulaire van Frederiks met richtlijnen betreffende het afgeven van de in de "Jodencirculaire" bedoelde verklaring door verenigingen. Tekening van de verklaring ook door notarissen, niet door de Landsadvocaat, daar deze niet als ambtenaar beschouwd wordtJoden maatregelen18-10-1940
Concept ontslag-brief voor Joodse ambtenaren. Elk departement zal zich beraden op eventuele uitzonderingen. Nog geen beslissing inzake notarissenJoden - ambtenaren20-11-1940
Concept-circulaires van Frederiks en van Reinink inzake Joodse ambtenarenJoden - ambtenaren20-09-1940
Critiek op de gedetailleerdheid van de opgave in het aangifte-formulier voor Joodse ambtenaren. Frederiks verwacht hiervan juist gunstige resultaten bij eventuele selectie van Duitse zijdeJoden - ambtenaren04-11-1940
Cursussen voor ambtenaren te BerlijnAmbtenaren - opleiding en scholing12-05-1941
Damme heeft initiatief genomen voor salarisverhoging in verband met stijging prijspeil. Subcommissie uit het College van Secretarissen-Generaal zal kwestie nader onderzoekenAmbtenaren - salaris04-11-1940
De "Kleine Commissie" voor salariskwesties, onder anderen salarisverhoging voor personeel Raden van Arbeid en Gewestelijke Arbeidsbureaux. Departement van Sociale Zaken betaalt reeds sedert 1 Maart een overwerkvergoeding en verstrekt gratis bijvoeding. Protest van Rost van TonningenOverheidspersoneel - salaris29-04-1943
De 6% salarisverhoging voor salarissen beneden f.1800, - is geaccepteerd. Een algehele verhoging durft Departement van Financiën niet aan. Discussie Trip-Verwey. Men stemt met Trips standpunt inAmbtenaren - salaris 23-12-1940
De aanstaande V0 114/42 op de ordening van de arbeid; deze komt 14 September uit. Naar analogie van Duitse wet van 1934. College van Rijksbemiddelaars verdwijnt. Gemachtigde voor de loonbepaling. Nog niet zeker of de V0 ook op overheidspersoneel betrekking zal hebben. Verhouding ambtenaren tot Arbeidsfront is nog niet beslistAmbtenaren - Nederlandsch Arbeidsfront27-08-1942
De Duitsers willen de uitbetaling van 2/3 van het salaris of gage aan de familie van ambtenaren of zeelieden buiten Nederland, (regeling van Winkelman uit Mei 1940), stopzetten en veranderen in uitbetaling maatschappelijk steun. Hirschfeld besprak dit met Fischböck. De Nederlandse autoriteiten zijn er tegenAmbtenaren - buiten Nederland - salaris08-01-1942
De kwestie betreffende de 6% loonsverhoging van de ambtenarensalarissen stokt nog steeds bij de Duitsers. Ook arbeidscontractanten onder een bepaalde loonschaal moeten van deze verhoging profiterenAmbtenaren - salaris 20-12-1940
De urgentie van salarisverhoging van het lager personeel wordt onderstreept. Algemene regeling is op komstAmbtenaren - salaris 16-12-1940
De V0 ter regeling. van het op non-actief stellen van burgerlijk rijkspersoneel berust nog bij de Duitse autoriteitenAmbtenaren14-10-1940
Deel van salaris uit te keren aan ambtenaren die ontslag nemen en bij de Waffen-SS gaan. Hirschfeld: met het ontslag is deze zaak voor zijn Departement afgedaanWaffen-SS12-03-1941
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in