Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
1523 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1523 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Ambtenaren Departement van Volksvoorlichting en Kunsten hier en daat te hoog "eingestuft". Rost van Tonningen over het algemeen probleem: salarissen, lonen, minimumkosten levensonderderhoudAmbtenaren - salaris08-01-1942
Ambtenaren die weigeren de "negatieve verklaring" te ondertekenen, moeten worden ontslagen (voorstel van Reinink, waarmede College van Secretarissen-Generaal accoord gaat.)Joden - ambtenaren11-10-1940
Ambtenarenverbod wordt van Duitse zijde ingetrokken. Duits voorschrift zal Staten-Generaal "te ruste doen gaan"Ambtenarenverbod21-06-1940
Amerikaanse consul vroeg opgave van geinterneerde Amerikaanse staatsburgers in bezet Nederland. Sinds consultaten opgeheven, moet men afwachten wat Amerikaanse ambassade in Berlijn doetGeïnterneerden - Amerikanen in Nederland18-07-1941
Amsterdamse badhuizen verboden voor JodenJoden - maatregelen tegen10-03-1941
Angst voor gevolgen van verbod distilleerderij, aangezien nu clandestien gedistilleerd zal wordenDistilleerderij - verbod19-12-1941
Anti-Duitse houding in Oosten van het land; circulaire aan gemeentelijke en politie-autoriteiten en persoonlijk contact met deze noodzakelijkAnti-Duitse stemming19-06-1940
Anti-Duitse stemming zal met Wimmer besproken worden. Van Dam zal hierover met Seyss-Inquart spreken. Tenkink zal maatregelen nemen. Louwes misleidend artikel hierover in het "Vaderland"Anti-Duitse stemming24-01-1941
Anti-sabotage circulaire van Schrieke, Hirschfeld en Frederiks (afgedrukt in de krant van 28 Oct.) Over het ontstaan van de circulaireSabotage25-10-1941
Arbeidsbemiddeling voor ambtenaren door Gewestelijke Arbeidsbureaux of via Bureau Personeelsvoorziening? Tegenstelling tussen Departementen van Sociale Zaken en Binnenlandse ZakenArbeidsinzet - overheidspersoneel16-09-1941
Arbeidsbeurzen zijn ingelicht omtrent de voor Nederlanders verboden werkzaamhedenLandoorlogreglement - artikel 5205-06-1940
Arbeidsdienst voor meisjes. Breunese zoekt nog een meisjes-leidsterNederlandsche Arbeidsdienst10-03-1941
Arbeidsinzet; Sauckels Anordnung. Verwey kreeg Boenings circulaire van 4 Sept.1942: eis van 40.000 man vóór eind October. Van Dam moet alle eindexaminandi van 1941-2 die geen arbeidsdienst doen en werkloos zijn, opgevenArbeidsinzet - tweede Sauckelactie10-09-1942
Arbeidsmogelijkheden voor personen uit de Opbouwdienst zijn niet gunstig (zie aanvulling 33/II-5)Nederlandsche Opbouwdienst19-03-1941
Argumenten tegen uitdeling levensmiddelenpakketten aan in België woonachtige NederlandersBelgië - Nederlanders in17-01-1941
Arrestatie van Laer, Inspecteur-Generaal van het LoodswezenLoodswezen22-07-1940
Arrestatie van professor Rutgers, en Van Dijk (Vrije Universiteit, Amsterdam), van Ringers, Groothof, Schouten, jhr Sandberg (Bank Heldring en Pierson)Vaderlands Comité02-04-1943
Arrestatie van Van Royen (Alg. Secretaris PTT) wegens protest tegen KultuurkamerRoyen, mr Jean Francois van 05-03-1942
Artikel in "Economisch-Statistische Berichten", over de vraag of de huidige voeding voldoet aan de eisen van de volkshygiëne kan beter achterwege blijvenVoedselvoorziening13-01-1941
Basis-uurloon werkverschaffing 30 ct.Werkverschaffing07-05-1941
Beauftragte Zeeland wenst plannen wederopbouw Middelburg te veranderen, Ringers zal kwestie met Fischböck bespreken. Krijgt Middelburg te weinig uit herstelfonds van f.10.000.000? Achter deze Duitse mening steekt waarschijnlijk eis van burgemeesterBeauftragte des Reichskommissars - zeeland02-10-1940
Beauftragten des Reichskommissars hobben uitsluitend toeziende taakBeauftragten des Reichskommissars - bevoegdheden12-02-1941
Bedoeling brief Althaus van 17 November inzake Joodse ambtenaren? Nieuwe enquête bezwaarlijk, Tenkink zal met Wimmer spreken. Opgave van ontslagen Joodse ambtenaren aan Joods comité in verband met hulpactie. Enkele namen met voordracht voor "Ehren-Ariërschap" aan de Duitsers voor te leggenJoden - ambtenaren27-11-1940
Begin van uitzending Culano-boeren: rede van Graf Grote voor het Agrarisch Front. Medewerking van Hirschfeld en ir Staf. Verwey beveelt Hartland aanOostinzet - boeren08-07-1941
Begroting 1941. Uiterste zuinigheid gebodenBegroting 194129-05-1940
Begrotingscijfers zo spoedig mogelijk naar TripBegroting - 194124-06-1940
Belasting ongehuwde ambtenaren (in verband met loonbelasting; en de oude ongehuwden aftrek). (Zie verbetering 46/II-7)Ambtenaren - salaris21-04-1941
Bemoeienis van verschillende Duitse instanties op het gebied van distributiemaatregelenDistributie07-03-1941
Bemoeiing van Duitse ón van Nederlandse zijde met houding van de jeugd t.o.v. de bezetter, volledige instemming van College met betrekking tot circulaire van Van Poelje aan inspecteurs van scholenJeugd12-07-1940
Bene en Helferich hebben Six verzocht om een lijst van alle Indische verlofgangers. Het college ziet geen bezwaar deze te verstrekkenGijzelaars, Indische21-06-1940
Benoeming nieuwe Secretaris-Generaal Nederlandsche Roode Kruis is nog hangendeNederlandsche Roode Kruis - bestuur23-09-1940
Benoemingen en bevorderingen die vroeger door de Minister geschiedden, nu door de Secretarissen-GeneraalAmbtenaren - benoeming16-08-1940
Benoemingen ex-officieren in functies; afwikkeling militaire rechtszakenDepartement van Defensie - afwikkelingsbureau24-01-1941
Benoemingen van ambtenaren, vroeger door de minister gedaan, nu ook in de geldende vormAmbtenaren - benoeming30-10-1940
Benzine-toestand is catastrophaal voor October. 40% minder. NSB-ers niet evenredig beperktDistributie - benzine23-09-1941
Benzinepositie hachelijkBenzine09-04-1941
Bepaling betreffende de overgang van de Nederlandsche Opbouwdienst in Nederlandsche Arbeidsdienst op te nemen in ontwerp-besluit betreffende de Nederlandsche ArbeidsdienstNederlandsche Arbeidsdienst06-12-1940
Bepaling Rijkscommissaris: geen Duits bij lager onderwijsOnderwijs, lager26-03-1941
Bepaling van Seyss-Inquart: Duitse vlag aan elke Duitse "Dienststelle", Echter: Referent op Departement maakt dit nog niet tot Duitse "Dienststelle"Vlag, Duitse - aan departementen25-10-1940
Bepalingen inzake Joodse ambtenaren ook van toepassing op leden van subcomissies, examencommissies enz.Joden - ambtenaren16-10-1940
Berlijn wenst nog grotere invoer van steenkolen uit NederlandExport naar Duitsland - kolen31-03-1941
Beslissing over aanhouden van ambtenaren boven 65 jaar door College van Secretaris-sen-Generaal te nemenAmbtenaren09-09-1940
Beslissing van vergadering in 2 principiële vragen ten aanzien van de Staatsalmanak. Ridderorden en Kamers van Koophandel in het buitenland zullen niet worden vermeldBestuursalmanak30-10-1940
Besloten wordt de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht een besluit ter tekening voor te leggen om f.10.000.000 voor de wederopbouw van RotterdamWederopbouw - Rotterdam17-05-1940
Besloten wordt tot ondersteuning van de gratieverzoeken in het GeuzenprocesGratieverzoeken10-03-1941
Bespreking aanvragen van uitzonderingen voor Joodse ambtenaren. Althaus heeft verschillende aanvragen voor uitzonderingen (rechterlijke macht en professoren) afgewezen. Concept-schrijven Frederiks betreffende inzending van de resultaten der enquêteJoden - ambtenaren25-11-1940
Bespreking brief van Wimmer: verbod aanstelling of bevordering van Joodse ambtenaren. Dit volgens vergadering limitatief te interpreteren. Aan Wimmer te antwoorden dat men zich ongaarne bij dit besluit neerlegt: in Nederland bestaat geen Jodenvraagstuk. Bovendien zal de maatregel bekend worden en de stemming prikkelenJoden - ambtenaren30-08-1940
Bespreking functie Raad van State: moet in ieder geval gehoord worden bij geschillen van bestuurRaad van State22-05-1940
Bespreking houding College van Secretarissen-Generaal in verband met geëist ontslag der Joodse ambtenaren. Nu verdere samenwerking vrijwel onmogelijk, ook ten opzichte van het Nederlandse volk. Snouck Hurgronje: aftreden zou algemene chaos veroorzaken. Slotsom: Snouck Hurgronje zal Wimmer op de bijzondere ernst van deze maatregel wijzen. Bespreking negatieve ambtenarenverklaring voor alle ambtenarenJoden - ambtenaren07-10-1940
Bespreking laatste verordeningen van de Rijkscommissaris. Indruk: afkomstig uit Berlijn; scheppen grote rechtsonzekerheidVerordeningen08-07-1940
123...31
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in