Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
43 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 43 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Aanvullend advies van de Commissie Oorlogsschade betreffende de vergoeding van materiële oorlogsschade en de financiering hiervanOorlogsschade - vergoeding19-07-1940
Brief van Frederiks aan Wimmer. Het college van Secretarissen -Generaal werd door Kuyper ingesteld op 14.5.1902Secretarissen-Generaal - College12-03-1941
Brief van Frederiks aan Wimmer. Het college van Secretarissen-Generaal werd door Kuyper ingesteld op 14.5.1902Secretarissen-Generaal - college31-03-1941
Brief van Wimmer aan Snouck Hurgronje. Het college van Secretarissen-Generaal bestaat nietSecretarissen-Generaal - College12-03-1941
Concept-schrijven van Tenkink aan Seyss-Inquart met verzoek maatregelen te nemen teneinde het agressief optreden van WA en Ned. SS te doen beëindigenWA - provocatie17-02-1941
Correspondentie tussen Van Dam en Goedewaagen betreffende de taak van laatstgenoemde op het gebied der volksvoorlichtingDepartement van Volksvoorlichting en Kunsten00-01-1942
Frederiks aan de Secretarissen-Generaal. Mogelijkheid tot uitzondering van ontslag aan Joodse ambtenaren, die zich in de oorlog bijzonder hebben onderscheiden. Duitsers wensen geen circulaire in die geest. Als aanmeldingen binnenkomen, zullen Duitsers beslissenJoden - ambtenaren10-01-1941
Kritiek van Goedewaagen op Commissie Woltman. Aangezien deze Commissie slechts adviezen mag geven (die bovendien onvoldoende gefundeerd zijn), doen Secretarissen-Generaal toch hun eigen zin. Voorstel Commissie op te heffenCommissie Woltman26-01-1942
Mededeling van Schaepman: Frederiks zal zich niet tegen toelating van 250 Belgische kinderen verzetten, aangezien dit persoonlijke wens van Seyss-Inquart is en Louwes heeft medegedeeld dat uit het oogpunt van voedselvoorziening geen bezwaar bestaatBelgië - kinderuitzending20-05-1941
Mededeling van Verwey n.a.v. verklaring Wimmer: het afstand doen van de artsenbevoegdheid is slechtseen schijnverklaring geweest. Alle met deze verklaring in verband staande handelingen moeten ongedaan gemaakt worden, aangezien men anders in overtreding is t.o.v. de bezettende machtArtsenverzet30-03-1943
Memorandum van Van Poelje inzake de rechtspositie van de Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - bevoegdheden18-05-1940
Model-besluit van de O.L.Z., zoals dit moet worden gebezigd in de plaats van de vroegere Koninklijke BesluitenWinkelman, H.G.18-05-1940
Nadere uiteenzetting van Seyss-Inquart aan Snouck Hurgronje inzake het ontslag van Ringeling als Secretaris-Generaal van DefensieRingeling, C.14-06-1940
Nota en aanvullende nota met opmerkingen van Goedewaagen betreffende het ontwerp ArbeidsdienstNederlandsche Arbeidsdienst06-02-1942
Nota van Frederiks betreffende het verloop van de rijwielvordering en de verlening van schadeloosstellingVorderingen - fietsen15-10-1942
Nota van het College van Rijksbemiddelaars betreffende loonsverhoging voor bedrijfstakken met een relatief laag loonpeilLoonpolitiek21-03-1942
Nota van Hirscehfeld en aantekeningen van Louwes over loonpeil en minimumkosten van levensonderhoudLoonpolitiek05-02-1942
Nota van Hirschfeld n.a.v. opmerkingen van Rost van Tonningen over de voedselvoorziening en het beleid van Louwes en Von der Wense. Kritiek van Rost van Tonningen wordt bestreden. Uiteenzetting over de problemen waarmede de voedselvoorziening te maken heeftVoedselvoorziening17-08-1943
Nota van Hoekman (Chef afd. Ambtenarenzaken). Capitulantenraad en -bureau dienen inderdaad te worden opgeheven. Eén centraal plaatsingsbureau ressorterend onder Binnenlandse Zaken met als chef VennikCapitulantenraad10-07-1940
Nota van Trip over de ontwikkeling van het Staatsbudget voor het dienstjaar 1940 en de vooruitzichten voor 1941Departement van Financiën26-02-1941
Nota van Verwey aan Van Dam inzake de loonpolitiek. De gevolgde politiek is tot nu toe volledig beheerst door de wens inflatie te voorkomen. Het behoud van de volkskracht wordt thans echter ernstig in gevaar gebracht. Derhalve is een verdere loonsverhoging noodzakelijkLoonpolitiek23-08-1941
Nota van Verwey over loonpeil en kosten van levensonderhoud met vermelding van wat door Sociale Zaken den het College van Rijksbemiddelaars op dit terrein is gedaanLoonpolitiek25-02-1942
Opmerkingen van Verwey n.a.v. de nota van Hirschfeld betreffende loonpeil en kosten van levensonderhoudLoonpolitiek18-02-1942
Overzicht van de stand van werkzaamheden aan het Departement van WaterstaatDepartement van Waterstaat26-07-1941
Rondschrijven van de O.L.Z. aan de Secretarissen-Generaal inzake de taakverdeling en behandeling van zakenWinkelman, H.G.19-05-1940
Rondschrijven van Tenkink aan de Secretarissen-Generaal betreffende de uitvoeringsvoorschriften van Secretarissen-Generaal, voor zover het rechtsvoorschriften zijnSecretarissen-Generaal - bevoegdheden25-06-1940
Rondschrijven van Tenkink aan Secretarissen-Generaal betreffende de uitvoeringsvoorschriften van de Secretarissen-GeneraalSecretarissen-Generaal - bevoegdheden15-06-1940
Schrijven van de Secretarissen-Generaal aan Seyss-Inquart n.a.v. het bevel tot ontslag van Joodse ambtenaren. Order is in strijd met rechtsbewustzijn Nederlandse volk. Uitvoering zal zeer slechte indruk op de bevolking maken. Secretarissen-Generaal zullen evenwel hun medewerking verlenenJoden - ambtenaren25-11-1940
Schrijven van de voorzitter van de Capitulantenraad aan Snouck Hurgronje. Herplaatsing van overcompleet militair en burgerlijk personeel dient zoveel mogelijk te worden bevorderd. Daarom is het nodig, een plaatsingsraad en een plaatsingsbureau in het leven te roepen, die onder Binnenlandse Zaken ressorterenCapitulantenraad05-07-1940
Schrijven van een aantal protestantse kerken aan de Secretarissen-Generaal, waarin ongerustheid over de ontwikkeling in Nederland tot uiting komt. Verzoek deze gevoelens aan Duitse autoriteiten over te brengenKerken, Protestantse05-03-1941
Schrijven van Frederiks aan Seyss-Inquart. Het in Duitsland bestaande begrip "priviligierte Mischehe" is in Nederland onbekend, met als gevolg dat gezinnen van gemengd gehuwde Joden geen enkele voordelen genieten. Aan deze toestand dient ten spoedigste een eind te komen in dien zin, dat gemengd gehuwden van bepaalde maatregelen worden uitgezonderdJoden - gemengd gehuwden02-01-1942
Schrijven van Goedewaagen aan Frederiks. Het dragen van het NSB-insigne door ambtenaren dient te worden toegestaanAmbtenaren - uniformverbod26-01-1942
Schrijven van Hasselman aan Snouck Hurgronje. Capitulantenraad en Capitulantenbureau kunnen worden opgehevenCapitulantenraad04-07-1940
Schrijven van het Rijksarbeidsbureau aan Districtsarbeidsbeurzen inzake uit Duitsland teruggekeerde arbeiders. Rapporten over deze personen worden in vele gevallen niet ontvangen. Streng optreden tegen contractbreuk is gewenst. Arbeidsbureau moet distributiedienst adviseren over al of niet verstrekken van distributiebescheiden. Deze bescheiden mogen door de distributiedienst niet worden verstrekt als betrokkene zich niet bij het arbeidsbureau heeft gemeldRijksarbeidsbureau29-11-1940
Schrijven van Schrieke aan Wimmer. Salaristoestand van de lagere ambtenaren is deplorabel. Salarisverhoging op korte termijn is noodzakelijkAmbtenaren - salaris04-09-1942
Schrijven van Seyss-Inquart aan Snouck Hurgronje inzake het ontslag van Ringeling als Secretaris-Generaal van Defensie. Ringeling handelde tegen de bevelen van Seyss-Inquart met betrekking tot industrieele opdrachtenRingeling, C.12-06-1940
Schrijven van Snouck Hurgronje aan Seyss-Inquart inzake het ontslag van Ringeling als Secretaris-Generaal van Defensie. Uiteenzetting van de door Ringeling gevolgde gedragslijn, welke door Seyss-Inquart verkeerd is geinterpreteerd. Voorstel Ringeling "op eigen verzoek" eervol te ontslaanRingeling, C.14-06-1940
Schrijven van Spitzen aan Seyss-Inquart inzake Duitse opdrachten aan Nederlandse loodsen in Delfzijl. De loodsen werden na weigering gearresteerd en zouden door een Kriegsgerieht berecht worden. De zaak heeft op zichzelf weinig om het lijf, doch kan van principiële betekenis worden voor de gehele Nederlandse ambtenarenwereld, indien de voorgenomen maatregelen worden uitgevoerdLoodswezen05-02-1942
Schrijven van Van Dam aan Frederiks, Spitzen, Six en Hirschfeld. De arbeidsinzet is een zeer ernstige kwestie geworden. De portefeuillekwestie kan thans niet meer worden gesteld. Echter moet alles worden gedaan om maatregelen op dit gebied zoveel mogelijk te verzachtenArbeidsinzet - verzet tegen02-06-1943
Verontschuldigend schrijven van Rost van Tonningen aan Von der Wense, n.a.v. een beledigende uiting aan het adres van Von der Wense in de vergadering van Secretarissen-Generaal op 22.7.1943Rost van Tonningen, mr M.M. - voedselpolitiek03-09-1943
Verslag van een bespreking van Snouck Hurgronje en Hirschfeld met Seyss-Inquart betreffende moeilijkheden van de Nederlandse industrie met de Duitse autoriteiten over het maken van oorlogsmaterieel. Protest van Nederlandse zijde door Seyss-Inquart verworpen. Slechts zullen geen opdrachten verstrekt worden ter vervaardiging van schietwapenenIndustrie - Duitse opdrachten04-06-1940
Verslang van Schrieke aan Secretarissen-Generaal over het bezoek, aan hem gebracht door vertegenwoordigers van een aantal kerken, met aide-mémoire van dit bezoekKerkelijk verzet14-01-1942
Voorstellen van de Commissie Oorlogsschade (commissie Van Leeuwen) aan de Secretarissen-Goneraal over beginselen en financiering van de tegemoetkoming in de geleden materiële oorlogsschadeOorlogsschade - vergoeding17-06-1940
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in