Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
51 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 51 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
Aankondiging voedselrapport van Louwes. Voorlopige geheime inlichtingenVoedselvoorziening15-07-1941
Aardappelrantsoen en invoer uit Duitsland. Groenten, varkens en stro naar Duitsland, in de verwachting van een verstrekking uit Duitsland van veevoederVoedselvoorziening19-05-1941
Artikel in "Economisch-Statistische Berichten", over de vraag of de huidige voeding voldoet aan de eisen van de volkshygiëne kan beter achterwege blijvenVoedselvoorziening13-01-1941
Bespreking van Hirschfeld met Graf Grote over eventuele graanaankoop in RuslandVoedselvoorziening21-03-1941
Bezoek van Amerikaanse Quakers aan Fischböck; ook Grote en Hirschfeld aanwezig. Hebben zich uitvoerig over de voedseltoestand laten inlichten. Eventueel voorziening door Amerika via de WinterhulpVoedselvoorziening27-01-1941
Brief van het N.V.V. betreffende hamsteren door beter gesitueerdenVoedselvoorziening29-11-1940
Centralisatie aankopen Duitse Wehrmacht gewenstVoedselvoorziening27-05-1940
De versoberingsverordening is geweigerd. Invoering bonnenstelsel op grotere schaal voor hotels en restaurants wordt bestudeerdVoedselvoorziening01-11-1940
Discussie tussen Hirschfeld en Rost van Tonningen over de zwarte handel. Hirschfeld is van mening dat de wantoestanden bij de Landstand een slechte invloed hebben op de houding van de boeren, terwijl verder gesproken wordt over de voedselvoorziening en de beïnvloeding hiervan door de zwarte handel, de Ned.Landstand, de C.C.D. en de salarissen van het overheidspersoneel. Van de Vegte is het eens met HirschfeldVoedselvoorziening16-09-1943
Duitsers zouden zich verzetten tegen distributie van aardappelen. Louwes wil toch tot aardappel-distributie overgaan. Louwes zet de oorzaken van de moeilijkheden in de vleesvoorziening uiteen. Goedewaagen zal werken aan een juiste voorlichting betreffende de voedselpositie en-voorzieningDistributie - aardappelen 11-12-1940
Geheime nota van Hirschfeld dd. 19 December (als bijlage aanwezig). Er mag beslist niet meer geexporteerd worden; zelfvoorziening door de Wehrmacht is noodzakelijk. Strafrechtelijke bevoegdheid nodig. Van Dam zal hierover met Seyss-Inquart sprekenVoedselvoorziening20-12-1940
Gevolgen voor de voodselvoorziening van het terugtrekken van Grenzwacheregiment langs de grens van Zeeuws-Vlaanderen en het leggen van een eerden langs de Schelde Hirschfeld en Louwes zeeken eplossing in een Nederlandse grenswacht. Rost van Tonningen en Schrieke de behartiging hiervan opgedragenVoedselvoorziening16-07-1942
Goerings rede in October. Ingevolge Berlijns besluit van plm. 10 December komt graan en haver levering voor de Duitse weermacht ten laste van het ReichGoering, Herman Wilhelm - redevoeringen17-12-1942
Goerings redevoering. Schrieke zal protesteren en Hirschfeld heeft geprotesteerd over de passus, dat Nederland leeft van de zwarte handel. Groente-export was nooit meer dan 50%Goering, Hermann Wilhelm - redevoeringen15-10-1942
Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamers van Koophandel zijn te vlot in het verstrekken van inlichtingen op economisch gebied aan Duitse instanties. Hirschfeld zal hen instruerenVoedselvoorziening10-06-1940
Hirschfeld over benzinepositie. Voorbereidingen tot aanbouw en gebruik van gasgeneratoren moeten gestimuleerd worden. Mededeling Spitzen: binnen een week vordering 1000 schepen. Louwes: rampzalig voor de voedselvoorziening, voornamelijk voor vervoer van suikerbieten, aardappelen, kunstmest en kolenBenzine22-07-1940
Hirschfeld over bezoek van Louwes bij Seyss-Inquart en Fischböck. Louwes heeft houding Nederlandse bevolking verdedigd door te wijzen op het ongewenste der voedselexporten naar DuitslandVoedselvoorziening14-02-1941
In Zeeuws-Vlaanderen gebrek aan vele noodzakelijke voedingsmiddelen. Een crediet wordt voorgesteld om de meest getroffen bewoners in hun eerste levensbehoeften tegemoet te komen. Verslag werkzaamheden Louwes. Krijgt medewerking van Duitse instanties bij zijn streven alle bestellingen centraal te doen lopenVoedselvoorziening03-06-1940
Instructies inzake voedselvoorziening aan plaatselijke autoriteiten door Departement van Justitie en Departement van Binnenlandse ZakenVoedselvoorziening29-05-1940
Kan Rijksdienst voor de Levensmiddelen-distributie zich ook gaan bemoeien met de voorziening van krankzinnigengestichten, govangenissen enz.?Voedselvoorziening12-03-1941
Louwes heeft opdracht gekregen tot evacuatie der voedselvoorraden van de Westkust van Zeeuws-VlaanderenVoedselvoorziening12-09-1940
Louwes over bezoek bij Seyss-Inquart en Fischböck. Seyss zal mogelijkheid nagaan van Duitse verklaring betr. voedselexp. die groot moreel effect zou hebbenVoedselvoorziening17-02-1941
Louwes ziet de toekomst van de voedselvoorziening somber in. Er bestaat een tekort aan transportmiddelen. De door Louwes ingediende versoberingsverordening nog niet van de Duitsers terugontvangen. Er ontstaan ook moeilijkheden door de vele overtredingen van de voedselvoorzieningsmaatregelenVoedselvoorziening28-10-1940
Louwes' rapport over voedselvoorziening, Nederlands positie slechter dan de Duitse. Maatregelen om de ergste distributie-zondaars"zonder meer op te bergen" zullen door Schrieke in overweging worden genomenZwarte handel04-12-1941
Louwes: als de hele productie in het land blijft, en iedereen meewerkt, kan Nederland voor zichzelf zorgen. Duitsers zouden verklaring moeten afleggen, dat niets wordt uitgevoerd zonder compensatieVoedselvoorziening17-06-1941
Louwes: benzineschaarste bedreigt voedselvoorziening; vraagt medewerking bij noodzakelijke reservering van enige millioenen liters benzine en enige vrachtwagensBenzine23-08-1940
Louwos: Invoering Duitse rantsoenen onvermijdelijk. Ombouw van 400 vrachtauto's voor gebruik van gas, speciaal voor voedseltransportenVoedselvoorziening09-10-1940
Mededelingen Louwes betreffende vlees, melk en kaas. Van Duitse zijde wordt vee aangekochtExport naar Duitsland - vee16-08-1940
Mededelingen Louwes over moeilijkheden. Over de vee-exporten zullen nog nader bespre-kingen gevoerd wordenVoedselvoorziening27-09-1940
Mededelingen van Louwes over de aardappeloogst en -invoer; en de productieprijs van melkVoedselvoorziening24-06-1941
Mededelingen van Louwes over vetpositie, en voorstel Louwes compensatieregeling boterprijs/vetprijsVoedselvoorziening08-07-1940
Nederlands-Belgische besprekingen inzake handelsverkeer zijn niet geheel onbevredigend verlopen. Enkele concessies zijn verkregen t.a.v. de uitvoer van Nederlandse aardappelen naar BelgiëVoedselvoorziening18-10-1940
Nota van Hirschfeld n.a.v. opmerkingen van Rost van Tonningen over de voedselvoorziening en het beleid van Louwes en Von der Wense. Kritiek van Rost van Tonningen wordt bestreden. Uiteenzetting over de problemen waarmede de voedselvoorziening te maken heeftVoedselvoorziening17-08-1943
Onduldbaar artikel v. Van de Bospoort in "Agrarisch Nieuws" over Nederlandse voedselvoorziening: Hirschfeld en Louwes worden "vooruitgeschoven posten van het bolsjewisme" genoemdVoedselvoorziening15-07-1941
Overzicht vna Leuwes over voedselpositie, Zwarte handel; bestrijding daarvan bemoeilijkt door tekort aan gevangenisaccomodatieZwarte handel27-03-1942
Rost van Tonningen over de ziekenfondsen, geen verlaging van de uitkeringen; en over voedselvoorziening en productie, afneming van de arbeidsprestatie. Twee gesprekken van Hirschfeld met de Rijkscommissaris over voedselsituatie. Hirschfeld zegt: geen tegenstelling tussen opvattingen van von der Wense en LouwesSociale Verzekering10-06-1943
Rost van Tonningen over voedselvoorziening en zwarte handel. Hij acht Von der Wense onbekwaam. Louwes moet verdwijnen: hij is incapabel of onwillig om zwarte handel doelmatig te bestrijdenRost van Tonningen, mr M.M. - voedselpolitiek22-07-1943
Rost van Tonningen wilde voedselvoorziening ter sprake brengen, als Hirschfeld aanwezig geweest was. Een voorziening op te korte termijn is ongeschikt. Beter tijdelijk geen vleesrantsoen, tot de veestapel voor melkproductie weer op beter peil isVoedselvoorziening15-04-1943
Seyss-Inquart zal voorstel tot heropening universiteiten overwegen. Van Dam naar aanleiding van bezoek aan de Rijkscommissaris. Seyss-Inquart wil vergadering over voedselvoorziening beleggen, zal Louwes ook uitnodigenUniversiteiten06-01-1941
Teruggave van 30.000 ton aardappelen uit Duitsland te verwachtenVoedselvoorziening10-03-1941
Tonkink gaat besprekingen voeren betreffende maatregelen en eventuele vervolging bij prijsopdrijvingVoedselvoorziening27-09-1940
Transportmoeilijkheden bij de voedselvoorziening. Louwos wil een instantie in het leven roepen met de bevoegdheid alle transportmiddelen dienstbaar te maken aan het voedseltransportVoedselvoorziening14-10-1940
Trip: er zijn twee stromingen: Ned. afhankelijk (b.v. door tegengaan industrialisatie) èn Nederland, gezien in groter verband: met de koloniën, enige vrijheid geven. Prijzenkwestie vetten geregeld: botersteunfonds. Mededeling Louwes betreffende wegslepen der voedselvoorraden door de DuitsersEconomische politiek, Duitse - in Nederland15-07-1940
Uitvoerig rapport van Louwes ovor oogstresultaten en -vooruitzichtenVoedselvoorziening02-09-1941
Van de Bospoort werd door Departement van Volksvoorlichting en Kunsten terecht gewezen, naar aanleiding van zijn artikel in "Agrarisch Nieuws"Voedselvoorziening18-07-1941
Verontschuldigend schrijven van Rost van Tonningen aan Von der Wense, n.a.v. een beledigende uiting aan het adres van Von der Wense in de vergadering van Secretarissen-Generaal op 22.7.1943Rost van Tonningen, mr M.M. - voedselpolitiek03-09-1943
Verwey heeft een onderhoud gehad met Eftger op 9 Juni over wijziging ziektewet en wijziging van financiering van ziekteverzekering. Duitse voorstellen. Gegevens over ongunstige gezondheidstoestandSociale Verzekering10-06-1943
Verwey over de opinie van de Gezondheidsraad en de minimum loonkwestie. Loon moet voldoende zijn om althans het distributie-pakket te kopen. Rost van Tonningen sprak er met de Rijkscommissaris over. Verhoging minimum lonen in verband met minimum kosten levensonderhoud. Men staat op standpunt: verhoging salarissen over de hele linie; niet slechts de laagste groepen verhogenVoedselvoorziening15-04-1943
Voedselpositie wordt slechter door de exporten naar Duitsland en naar België. Louwes zal overzicht levensmiddelenpositie maken, ter bespreking met Seyss-InquartVoedselvoorziening04-12-1940
Volgens mededeling van Fischböck moet men op een langdurige blokkade en gebrek aan voedingsstoffen rekenen, Louwes maakt plannen op zeer lange termijn. Ringers heeft persconferentie over de wederopbouw gehoudenVoedselvoorziening05-07-1940
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in