Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
61 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 61 gevonden
OnderwerpTrefwoordDatum
"Kleine Commissie" of alleen Hoekman en Vogel (Departementen van Binnenlandse Zaken en Financiën) voor salariskwesties. Rost van Tonningen wil salarisverhoging alleen voorstaan bij gelijktijdige bestrijding zwarte handel. Gemachtigde voor de Arbeid al of niet in Kleine CommissieOverheidspersoneel - salaris17-06-1943
"Kleine Commissie"; 10% of 5% stijging der salarissen? Discrepantie lonen in de vrije maatschappij, en salarissen overheidsdienstOverheidspersoneel - salaris13-05-1943
Aanvangssalarissen voor nieuw te benoemen ambtenarenAmbtenaren - salaris19-02-1941
Ambtenaren Departement van Volksvoorlichting en Kunsten hier en daat te hoog "eingestuft". Rost van Tonningen over het algemeen probleem: salarissen, lonen, minimumkosten levensonderderhoudAmbtenaren - salaris08-01-1942
Belasting ongehuwde ambtenaren (in verband met loonbelasting; en de oude ongehuwden aftrek). (Zie verbetering 46/II-7)Ambtenaren - salaris21-04-1941
Damme heeft initiatief genomen voor salarisverhoging in verband met stijging prijspeil. Subcommissie uit het College van Secretarissen-Generaal zal kwestie nader onderzoekenAmbtenaren - salaris04-11-1940
De "Kleine Commissie" voor salariskwesties, onder anderen salarisverhoging voor personeel Raden van Arbeid en Gewestelijke Arbeidsbureaux. Departement van Sociale Zaken betaalt reeds sedert 1 Maart een overwerkvergoeding en verstrekt gratis bijvoeding. Protest van Rost van TonningenOverheidspersoneel - salaris29-04-1943
De 6% salarisverhoging voor salarissen beneden f.1800, - is geaccepteerd. Een algehele verhoging durft Departement van Financiën niet aan. Discussie Trip-Verwey. Men stemt met Trips standpunt inAmbtenaren - salaris 23-12-1940
De kwestie betreffende de 6% loonsverhoging van de ambtenarensalarissen stokt nog steeds bij de Duitsers. Ook arbeidscontractanten onder een bepaalde loonschaal moeten van deze verhoging profiterenAmbtenaren - salaris 20-12-1940
De urgentie van salarisverhoging van het lager personeel wordt onderstreept. Algemene regeling is op komstAmbtenaren - salaris 16-12-1940
Departement van Onderwijs, Wetenschap en Cultuurbescherming dringt op spoedige afdoening van de kwestie van de salarisverbetering van ambtenaren aan. Kwestie salarisverhoging is zeer urgent. (zie ook 73/II-5)Ambtenaren - salaris19-08-1941
Discussie over 5% of 10% salarisverhogingAmbtenaren - salaris07-07-1943
Diserepantie lonen bedrijfsleven, salarissen rijks- en sommige andere overheidsdiensten Mogelijkheid tot regeling bij verordening besprokenAmbtenaren - salaris21-05-1942
Evacuatievergoeding mag niet als salarisverhoging werkenOverheidspersoneel - salaris10-06-1943
Gedetacheerde ambtenaren. Kwestie van incidenteel te hoge salarissen speelt hierbij een rol. Non-activiteit omzetten in wachtgeld: regeling nog aanhoudenAmbtenaren - salaris21-11-1941
Gemachtigde voor de Prijzen bij de salarissen en loonbepaling inschakelen; zijn verhouding tot de departementenOverheidspersoneel - salaris17-09-1942
Het voorstel van de 6% salarisverhoging voor ambtenaren is bij de Duitsers in behandelingAmbtenaren - salaris20-11-1940
Het wegsnoepen van ambtenaren door andere diensten; gevolg van te lage salarissen. Van Dam: positie ambtenaren veel slechter, ook op niet financieel terrein, dan van employé's van particuliere instellingen. Commissie Woltman hinderpaal voor goede ontwikkelingOverheidspersoneel - salaris01-10-1942
Hirschfeld zal de verhoging van de salarissen van de laagst-bezoldigde gehuwde ambtenaren met 6%, met Traboldt bespreken en op spoed aandringenAmbtenaren - salaris 11-12-1940
Huwelijksvoorschotten door Verwey op grond van cijfers onnodig geacht. Departement van Justitie bestreed dit, maar Verwey verwerpt de argumenten. Een en ander naar aanleiding brief van Departement van Binnenlandse ZakenOverheidspersoneel - salaris30-04-1941
In Rotterdam grote werkloosheid van kantoorpersoneel. Op verschillende departementen moeilijkheden in verband met salariëring ambtenaren, Nader onderling overleg vóór Duitse inmenging s.v.p.Werkloosheid25-09-1940
Inlichtingen gevraagd over een commissie die zich met loonpolitiek bezig houdt; waarschijnlijk betreft dit het College van Rijksbemidde-laarsAmbtenaren - salaris04-09-1940
Intrekking 5% korting ambtenarensalarissen? Nog geen Duitse beslissingAmbtenaren - salaris21-10-1941
Intrekking 5% korting ambtenarensalarissen? Nog geen Duitse beslissing. Voorstel terugwerkende kracht tot 1-8-1941Ambtenaren - salaris04-11-1941
Intrekking van 5% korting op ambtenarensalarissen aan de ordeAmbtenaren - salaris23-04-1941
Kleine maatregelen ter verbetering ambtenarensalarissenOverheidspersoneel - salaris14-01-1943
Kleine maatregelen ter verhoging ambtenarensalarissen. Intrekken van de 10% salariskorting, in verband met werktijdverlenging en evacuatiekosten. Tegenstand van Rost van Tonningen i.v.m. invloed zwevende koopkracht op zwarte handelAmbtenaren - salaris25-02-1943
Lonen in de werkverschaffing, steunnormen en kosten voedselpakket. Loon en minimum kosten levensonderhoud. Rost van Tonningen wil verdere verhoging van de steunnormen. Intrekking van de 5% korting. Nog geen beslissing van de DuitsersLoonpolitiek21-11-1941
Lonen rijkswerkvrouwenOverheidspersoneel - salaris13-05-1943
Lonen: voorstel Raad van Volkshuishouding. Salarissen ambtenaren/overheidspersoneel. Verhoging minimumlonen? Rost van Tonningen sterk voorstander. Verlaging bezettingskosten is niet te verwachten, gezien Duitse cijfers oorlogsbijdragen en wegens standpunt Rijkscommissaris, meldt Rost van TonningenAmbtenaren - salaris12-03-1942
Nieuwe regeling van salarissen van ambtenaren is in de maak.Ambtenaren - salaris02-12-1940
Noodtoestand laagst bezoldigde ambtenarenAmbtenaren - salaris12-05-1941
Nota Rost van Tonningen en Vogel betreffende salarissen (3 November 1942). Geen extra maand; ook geen intrekking van de 10% korting van 1928. Verhoging kindertoelage en gratificatie, aangezien iets anders is afgewezen. Departementen van Binnenlandse Zaken en Financiën zullen het verder regelenOverheidspersoneel - salaris05-11-1942
Nota van Verwey aan Secretarissen-Generaal over de prijsbeweging en salariskorting sedert 1920. Een salarisverhoging over de gehele linie is noodzakelijkAmbtenaren - salaris 20-12-1940
Nota's van Louwes en Hirschfeld over minimumkosten levensonderhoud. Standpunten van Verwey en HirschfeldLoonpolitiek05-02-1942
Probleem van prijsstijging in verband met salarissen en steunuitkeringen. Zal eerst in subcommissie voor ambtenarenzaken besproken wordenAmbtenaren - salaris23-10-1940
Protest van Rost van Tonningen en Müller (Rotterdam) over eenzijdige salarisverhoging ambtenaren Gewestelijk Arbeidsbureau RotterdamOverheidspersoneel - salaris10-06-1943
Rijkscommissaris dekt de salarisverhoging Gewestelijke Arbeidsbureaux. Beloning overwerkuren. Zal met eventuele algehele salarisverhoging verrekend moeten wordenAmbtenaren - salaris16-09-1943
Salaris ambtenaren Raden van Arbeid en Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam. Salarisverhoging door intrekking van 10% korting. Maar verplicht 5% te sparenOverheidspersoneel - salaris17-06-1943
Salaris typistes overheidsdienstAmbtenaren - salaris16-09-1943
Salaris voor vertalers. Wegkopen van werkkrachten van het ene departement naar het andereAmbtenaren - salaris21-11-1941
Salarissen ambtenaren Raden van Arbeid. Kleine CommissieAmbtenaren - salaris20-05-1943
Salarissen der laagst bezoldigde groepenOverheidspersoneel - salaris13-08-1942
Salarissen PTT en Radio veel te hoog in verband met andere salarissen. Rost van Tonningen wordt bestormd met aanvragen salarisverhogingAmbtenaren - salaris14-10-1941
Salarissen te verhogen door intrekking 10%. Maar 5% gedwongen sparen. (Postma-Rost van Tonningen). Salarisverhoging, zwevende koopkracht zwarte handel, Aanval van Rost van Tonningen op Von der Wense en LouwesAmbtenaren - salaris22-07-1943
Salarissenverhoging. Rost van Tonningen: zwarte handelAmbtenaren - salaris16-09-1943
Salarisverhoging voor álle ambtelijke categoriën is in overweging. Noodgevallen direct behandelenAmbtenaren - salaris15-11-1940
Schrijven van Schrieke aan Wimmer. Salaristoestand van de lagere ambtenaren is deplorabel. Salarisverhoging op korte termijn is noodzakelijkAmbtenaren - salaris04-09-1942
Uitkering van gratificatie van f.50, - aan ambtenaren is afgewezen. Verhoging van minimum-kindertoeslag tot f.150, - is tot stand gekomen. Verdere maatregelen zijn dringend noodzakelijkAmbtenaren - salaris10-12-1942
Uitvoerige bespreking over de ontwikkeling van het loon- en prijspeil en de te nemen maatregelen. Uitgebreide discussie over achtergrond salariskwestie voor ambtenaren. Rost van Tonningen: geen verlaging van bezettingskosten te verwachten, beter om te spreken van bijdrage oorlogsvoering dan van bezettingskostenLoonpolitiek16-09-1941
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in