Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar namen voorkomende in uittreksels uit stamboeken, beschreven in inventarisnummers 187-331 van inventaris 2.01.15 van het archief Ministerie van Oorlog: Stamboeken, Naamlijsten, Conduite- en Pensioenstaten van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht 1795-1813.

Nederlandse dienst

De periode 1795-1813 wordt de Franse Tijd genoemd, omdat Nederland in deze periode onder het gezag van de Franse keizer Napoleon viel. Tot de daadwerkelijke inlijving in 1810 behield de Republiek wel haar eigen leger. In het archiefbestand 2.01.15 vindt u de registraties van militairen die in dit leger dienden. De registratie van Nederlandse soldaten in het leger van Napoleon 1810-1813 wordt niet bij het Nationaal Archief bewaard.  Voor meer informatie kunt de onderzoeksgids Militairen in de Franse Tijd raadplegen.

Stamboeken, Naamlijsten, Conduite- en Pensioenstaten

In dit archief bevinden zich verschillende soorten militaire registraties:

  • Stamboek: In een stamboek werden bij indiensttreding persoonlijke gegevens genoteerd, zoals wie de ouders van de militair waren en enkele uiterlijke kenmerken. Daarnaast werd het verloop van de carriere in het stamboek bijgeschreven. Zo vindt u gegevens over onder andere bevorderingen, overplaatsingen, deelname aan veldslagen, eventueel opgelegde straffen.
  • Naamlijst: Namenlijsten werden bijgehouden per regiment of onderdeel. Op een naamlijst staat de naam van het onderdeel vermeld met daaronder alle namen van de militairen die deel uitmaakten van dit onderdeel. Per militair is niet veel meer opgenomen dan naam, rang en leeftijd.
  • Conduitestaat: Op een conduitestaat werd het functioneren van een militair bijgehouden: zijn bekwaamheid op verschillende terreinen. Zo'n staat werd gebruikt bij eventuele bevorderingen.
  • Pensioenstaat: In een pensioenstaat is niet veel meer opgenomen dan de rang van de militair en het pensioenbedrag. Een enkele keer is ook de overlijdensdatum opgenomen. 


Volledigheid

De verzameling stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van militairen uit de periode 1795-1813 is onvolledig bewaard gebleven. Het is daarom mogelijk dat u de militair die u zoekt, niet in de index aantreft.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De rijksoverheid heeft het personeel dat het in dienst heeft gehad, altijd uitgebreid geregistreerd. Zo ook het Ministerie van Defensie en zijn voorgangers. Al het personeel werd ingeschreven in registers. Deze registers werden stamboeken genoemd. Hierin werd de loopbaan vastgelegd, teneinde op een verantwoorde wijze beslissingen te kunnen nemen over het betrokken personeel.

Bevordering, salariëring, pensionering en het toekennen van onderscheidingen geschiedde op basis van voordrachten van de superieuren van betrokkene, maar werden steeds gecontroleerd met de gegevens die in de stamboeken waren ingeschreven. De stamboeken zijn dan ook bijgehouden door de Afdeling Personeel van het ministerie. 

Ook de uitkering van de pensioenen werd geregistreerd. Voor iedere pensioengerechtige militair werd een pensioenstaat opgemaakt. Hierop werd het pensioenbedrag vermeld. Een enkele keer werd ook opgenomen wanneer de militair overleed.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in