Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: ruyter

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
64 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 64 gevonden
Titel
Verklaringe vanden overleden admirael de Ruyter in faveur van hem schipper Symon Jacobsz Jongh
Rekeningen van den voornoemden commis Cipriany, vande vivres door den heere van Sommelsdijk aen Suriname ingekogt ter dienste vande societeijt 't zedert ultimo december 1686 tot 18 may 1687
Rekeninge van denselven commis over diversse behoeften door hem uyt het magazijn aen diversse schepen gelevert
Reekening van de weeskamer in Suriname raakende Anna Spakenburg
Reekening courant van dezelve
Reekening courant van dezelve
Reekening courant van dezelve
Reekening courant van dezelve
Quitantie van den voornoemden commis Cipriany, waer bij hij bekent vanden gemelden schipper eenige behoeften ontfangen te hebben
Missive vanden ontfanger Willebord Danielsz, in dato 9 juny 1686
Missive vanden heer van Sommelsdijk, in dato 10 juny 1687
Missive vanden commis Cipriany, in dato 9 Juny 1687
Missive van Jacob Monson in dato 3 may 1700
Missive van denzelven in dato 4 may 1700
Missive van denzelven in dato 16 april 1700
Missive van denselven secretaris in dato 9 juny 1687
Missive van den voornoemden raad in dato 14 april 1700 als vooren
Missive van den voornoemde ontfanger Van Namen in dato 4 may 1700
Missive van den raad in dato 14 april 1700
Lijste vande vivres etc., door de heeren bewinthebberen voornoemt geladen int voornoemde schip de Ruyter
Lijste vande papieren door den secretaris Marcus Broen met het voornoemde schip de Ruyter aende Societeijt overgesonden
Lijste vande papieren daer mede overgekomen
Lijste van de prijs der goederen
Lijste van de passagiers met het schip de Gekroonde Hoop, schipper Barent de Ruyter, overkomende
Lijste van 't geene in 't magazijn berustende is
Lijste off notitie vande suykeren met 't selve schip wegens kost en transportgelden van soldaten en andere personen overgesonden
Lijste der lastgelden etc. zedert primo januari 1700 tot may daar aan volgende. N.B. Apart ingebonden
Lijste der brieven en papieren door den ontfanger Daniel van Namen gezonden
Lijste der brieven en papieren door den heer gouverneur Van der Veen gezonden
Generale carga vande suykeren en andere retouren met het meergenoemde schip de Ruyter overgekomen, soc voor de Societeijt als de West-Indische Compagnie int particulier, en voor particuliere personen
Factuure van dezelve zuikeren
Factuure van de zuikeren voor reekeninge van de Societeit gelaaden in 't schip de Margareta, schipper Barent Ruyter
Factuure van de zuikeren door den gemelde ontfanger voor reekening van de Societeit in 't schip de Gekroonde Hoop, schipper Barent de Ruyter, gelaaden
Factuure der zuikeren voor reekeninge als boven gelaaden in 't schip de Margareta, schipper Barent Ruyter
Facture van deselve suyker
Extract uit de resolutien van den voornoemden raad genomen in dato 9 september 1698
Extract uit de missive van den raad geschreven aan de Societeit in dato 17 september 1698
Ditto van dertigh ditto, in het schip de Sint Anna, schipper Albert de Ruyter
Ditto geladen int schip de St. Anna, schipper Albert de Ruyter
Dito vanden secretaris Adriaan de Graaff, in dato ut supra
Dito vande suykeren als anders door en voor particulieren in dito schip geladen
Dito vande personen met de schepen de Ruyter en 's Lands Welvaren naar patria overgegaen
Dito van 53 oxhoofden suyken voor d'Erfgenamen van James Griffin
Dito van 't schip de Ruyter, schipper Gerrit Remmersen
Dito aldaer door en voor particulieren geladen int schip 's Lands Welvaren, schipper Leendert Noten
Copie requeste van den raad fiscaal C. Glimmer aan gouverneur en raaden gepresenteert
Copie requeste door verscheidenen ingezetenen aan gouverneur en raaden gepresenteert
Copie missive vanden provisionelen commis Herman van Hagen, geschreven uyt de Comawine aenden heer van Sommelsdijk den 24 may 1687, wegens de aldaer in voorraet zijnde suijker boven de ladinge van het schip de Ruyter, ende versoeck in welck schip van particulieren die sal laden
Copie facture der cargasoenen en koopmanschappen door de heeren bewinthebberen vande voorseijde compagnie int Noorderquartien geladen int schip de Geele Ruyter, schipper Gerrit Remmerse Rordingh
Conditien en lijste vanden verkoop der aen Suriname gebragte slaven met het voorgemelte schip de Ruyter, schipper Gerrit Remmerse
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in