Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: Curacao

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
116 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 116 gevonden
Titel
Verklaringe wegens dito barkentijn
Verklaring van Samuwel Dowis ter requisitie van de commandant Marcellus Brouwer
Verklaaringe van Nicolaas Rijnsdorp wegens de landerijen in de Matapica creecq gelegen
Verclaringe van David van Paddenburg en den ingenieur Desmaretsz contra Jan van Rooyen
Twee dito der 5 pro cento geladen in de Engelse barquen
Specificatie van de compagnie Berque tot Curacao tot onderhoud in tijde van vreede
Resolutien van den krijgsraad gehouden den 2 december 1742
Requesten door diversse gepresenteert als bezitters van land in gemelde creecq
Requeste van Ferdinandus van Overschelde, gewoont hebbende op Curaçao, aende heeren Bewinthebberen ter vergaderinge vande Thienen wegens het ongelijck hem met sijn vaertuijgh in sijne reijse van Curaçao etc. naer Suriname door den Commandeur Beeckman te Isekepe aengedaen, met de bewijsen daer toe specteenende
Request van Hendrik Boulle
Request van den raad fiscaal Van Halewijn, aan de Raden van policie en crimineele justitie
Relaas van sekere saak voorgevallen tussen den gereformeerde officier Everard Brouwer en een Engelse capitein
Recipies van captain Naux weegens door hem van hier meedegenoomene depÛches, zo voor Curacao als voor den vaderlande
Reciefje van capitein Jan Reynders
Rapport van de slaaven werckende op de nieuwe fortresse Amsterdam, den 19 november 1742
Quittantie van Hendrick Talbot wegens twee negers Coffy en Prins van de weduwe Van der Werff
Placaat om niet te wercken op den dagh des Heeren
Optragt van de barck
Notulen(extract) van den hove van politie wegens de daargenoomene resolutie weegens de nadere door captain Raders aan den heer gouverneur te kenne gegeevene voornoemen om den 14e October van hier nae Curacao te vertrekken
Notulen(extract) van den hove van politie weegens de aldaar genoomene resolutie weegens de door den heer captain Raders aan den heer gouverneur te kennen gegeevene voorneemen om van hier nae Curacao te vertrekken
Notulen(extract) van den hove van politie omtrend het aldaar geresolveerde weegens het verzoek van den captain Raders, voerende`t oorlog schip de Princes Royaal Sophia Frederica Wilhelmina na Curacao
Notitie van het vleesch voort magazijn van de societeit
Notitie off kleijn Relaes vant voorgevallene aende Berbices omtrent eenige Zee-rovers ter sake vant arrivement aldaer vant West Indische Compagnies Jagt de Hoop van Curaçao
Notitie der vendue gehouden door F. Lourens Wriedt en Jan Godfried Zults qq den 10 december 1742
Nota, der per voornoemde captain Naux, alhier aangebragte en denselve weeder na Curacao versondene goederen, voor reekening van gemelde colonie, alsmeede van het geen door de hier zijnde heeren zeecaptain van voornoemde goelette genadert is
Missive vanden directeur van Erpecum op Curaçao aenden voornoemde heer van Sommelsdijck, date 15 October 1683
Missive van J. Francken in dato den 26 december 1742
Missive van deselve in dato den 5 january 1743
Missive van deselve in dato 28 october 1739
Missive van deselve in dato 28 october 1739
Missive van denselven in dato den 5 january 1743
Missive van den raad van politie in dato 7 december 1709
Missive van den raad fiscaal Van Halewijn, dato 5 january 1743
Missive van den raad fiscaal Samuel Althusius in dato 9 december 1709 gezonden over Curaçao
Missive van den raad fiscaal mr. Willem Gerard van Meel in dato 28 october 1739
Missive van den ontfanger der oude slaafschulden, P.H. Hendrix, van 5 january 1743
Missive van den ontfanger der hoofdgelden Mattheus Freher in dato 28 october 1739
Missive van den commies van 't magazijn IJsbrand van Heere in dato 9 december 1709
Missive van den commandeur Chambier, in dato 26 december 1742
Missive van de secretaris E.C. Scherping in dato 28 october 1739
Missive van de heeren raaden van politie in dato 14 november 1708
Memorie van denselven voorgedrage aan de Eed. hoove in de cassie van den 19 november 1742
Memorie van de vivres die op dato 9 december 1709 noch in 't magazijn in voorraad waaren
Memorie van de societeits berq in staat te stellen tot onderhout
Lijste of notitie vande personen dewelke van Curaçao over Ysekepe aen Suriname sijn gekomen
Lijste der brieven en pampieren gesonden met het schip de Curacao Galley, capitein Jan Rijnders, door den ontfanger Nicolaas Braet
Leiste der bijlagen van een missive van de gouverneur J.J. Mauricius
Leist der gearriveerde en vertrokkene Engelse vaartuygen
Leist der bijlagen van de missive van de heer gouverneur Gerard van de Schepper
Leist der bijlaagen van de missive van den ontfanger der inkomende en uytgaande regten Nicolaas Braat
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in