Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: ruyter

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
25 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 25 gevonden
Titel
Acte van quitantie vanden schipper van't selve schip wegens enige behoeften ende door hem van denselven commis lader uyt des Societeijts magazijn ontfangen
Acte vande meetinge vande Engelse sloep off Brigan tine Amarante, schipper Estienne Hamel
Advysbrieven van wisselbrieven off assignatien door den heer van Sommelsdijk ten laste vande Societeijt gepasseert met de copyen van deselve wisselbrieven off assignatien daer agter gevoegt, alsmede twee rekeningen d'eene van Gerrit Jansz en d'andere van Lodewijk Christiaen Lohausen
Calculatie wat de geregtigheijt van 2 1/2 per cento daar van bedraagt
Calculatie wat de geregtigheijt van 2 1/2 per cento daar van bedraagt
Carga vande retouren aen Suriname gescheept int Engels scheepje Lawrill, schipper Richard Blacklach
Carga vande suykeren, soo voor de societeijt als de West-Indische Compagnie int particulier met 't selve schip overgekomen
Cognossement van denselven schipper van 3 oxhoofden met rijst
Dito aldaer door en voor particulieren geladen int schip 's Lands Welvaren, schipper Leendert Noten
Dito van 53 oxhoofden suyken voor d'Erfgenamen van James Griffin
Dito vande personen met de schepen de Ruyter en 's Lands Welvaren naar patria overgegaen
Dito vande suykeren als anders door en voor particulieren in dito schip geladen
Dito vanden secretaris Adriaan de Graaff, in dato ut supra
Facture van deselve suyker
Generale carga vande suykeren en andere retouren met het meergenoemde schip de Ruyter overgekomen, soc voor de Societeijt als de West-Indische Compagnie int particulier, en voor particuliere personen
Lijste off notitie vande suykeren met 't selve schip wegens kost en transportgelden van soldaten en andere personen overgesonden
Lijste vande papieren daer mede overgekomen
Lijste vande papieren door den secretaris Marcus Broen met het voornoemde schip de Ruyter aende Societeijt overgesonden
Missive van denselven secretaris in dato 9 juny 1687
Missive vanden commis Cipriany, in dato 9 Juny 1687
Missive vanden heer van Sommelsdijk, in dato 10 juny 1687
Missive vanden ontfanger Willebord Danielsz, in dato 9 juny 1686
Quitantie van den voornoemden commis Cipriany, waer bij hij bekent vanden gemelden schipper eenige behoeften ontfangen te hebben
Rekeninge van denselven commis over diversse behoeften door hem uyt het magazijn aen diversse schepen gelevert
Rekeningen van den voornoemden commis Cipriany, vande vivres door den heere van Sommelsdijk aen Suriname ingekogt ter dienste vande societeijt 't zedert ultimo december 1686 tot 18 may 1687
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in