Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
137 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 137 gevonden
Titel
Acte van afvraginge en verklaringe vande commissen ende schippers etc. nopende het gedane tractement en arbeijt der slaven uyt het schip de Salamander
Acte van metinge der groote van het Engels schip d' Edmond en Thomas, schipper Isaack Kane
Acte van permissie door den gouverneur van Suriname verleent aen Walter Greenwood, schipper van het uyt Rotterdam gevaren Engels schip Merchands Delight, off Koopmans Vermaak, om met 't selve heen en weder te zeylen naar de Barbados sonder eenige haven in Europa aen te doen, op sekere pene
Acte vande meetinge vant Engels scheepje d'Edger, schipper Eduard East
Assignatie vanden ontfanger Willebord Danielsz, in dato 26 december 1687, te betalen aan Antheunis Tange, schipper vant schip de Johanna, over geleverde vivres int magasijn
Attestatie gepasseert voor den secretaris Broen aen Suriname den 12 september 1686 door 5 soldaten, die verklaren dat sij niet kundigh zijn in sodanige ambagten, als waer voor sij hun opt aennemen hebben uijtgegeven
Calculatie vant betalen der geregtigheden over deselve retouren
Carga der goederen aen Suriname geladen int selve schip, gedestineert naar de Barbados
Carga of lijste vande suyckeren int voorseijde schip de Rotterdamse Koopman voor particulieren geladen, met de calculatie van de 2 1/2 per cento recognitie van deselve. N.B. Bij de folio's 476 t/m 492 de marginale aantekening: "Duplicaten waarvan de originele versonden per de Rotterdamse Koopman.
Carga van 't schip de Joan en Cornelis, capitein Jonas Oree van Rotterdam gedestruieert na Suriname in den jaare 1757
Carga vande goederen aen Suriname geladen int schip d'Edger voornoemt, mede gedestineert naar de Barbados
Carga vande goederen geladen int schip de Juffrouw Sara, schipper Jan Cornelisz Droncker, ende aen Suriname gebragt. N.B. Bij de folio's 476 t/m 492 de marginale aantekening: "Duplicaten waarvan de originele versonden per de Rotterdamse Koopman.
Carga vande retouren soo voor de Societeijt, de West-Indische Compagnie int particulier en alleen, en voor particulieren int voornoemde schip de Coninck Salomon geladen
Carga vande suijkeren met 't selve schip voor de Societeijt overgekomen, alsmede voor de West-Indische Compagnie alleen
Carga vande suyker etc. voor particulieren overgesonden met het schip de Rotterdamse Koopman, schipper John Taylor, ende de calculatie wat de geregtigheijt van 2 1/2 per cento daar van bedraagt
Carga vande suykeren, soo voor de Societeijt, West-Indische Compagnie int particulier, als andere particulieren int meergemelte schip de St. Maria overgekomen
Concept-conditien, gesommeert bij de West-Indische Compagnie, op dewelke hunne aen Suriname gebragt werdende slaven aldaar souden moeten vercogt werden
Conditien mitsgaders de lijste van verkopinge der slaven met dito schip aen Suriname gebragt
Copie wisselbrieff van £ 100 staerlinx, gedateert in Suriname den 28 september 1686, te betalen op 14 dagen sigt aen Thomas Linten off ordre, met een copyeadvys-brieff van denselven datum aende voornoemde Louis Dias daer onder gevoegt
Copie-acte van accoort en cautie door denselven schipper voor sijn vertreck uyt Rotterdam naar Suriname ten behoeve vande Societeijt getekent den 29 april 1686
Copie-missive van den supercargo Jacques Meulevelt opt voorseijde schip Loirheim aende heer gouverneur Sommelsdijck, in date 9 julij 1686
Copye missive vanden meermaals genoemden heer van Sommelsdijk aende heeren bewinthebberen vande West-Indische Compagnie tot Rotterdam, in dato den 25 may 1687, wegens d'oorsaack 't geene de suijkeren slegter van conditie maakt alsdie vande plantagies werden afgelevert ende mede wegens het aenwerven van 't volck vande zieleverkoopers
Copye-missive vande heeren Bewinthebberen vande West-Indische Compagnie tot Rotterdam aenden heer van Sommelsdijck als gouverneur van Suriname den 2n May 1686 wegens de groote en het betalen vant lastgelt van dito scheepje Delight
de slaven selfs begeerigh om aen lant te sijn bij gebrek aan vivres int schip hoe den gouverneur deselve aen lant heeft doen versorgen en handelen. N.B. Dit recuil loopt door tot en met fo. 65 (Recuil bij missive folio 54.)
Dito gesproten uyt lastgelden van schepen
Dito gevallen in Adony
Dito met de Rotterdamse Koopman, schipper Jan (John) Taylor
Dito off calculatie vant bedrag der tapbrieven aen Paramaribo tot ultimo december 1687
Dito off carga vande retouren aan Suriname in deselve brigantijn geladen
Dito off lijste vande goederen aldaar aangebragt met het schip de Suijker Molen van Rotterdam
Dito uyt 't schip de Nicolaas, schipper Pieter van Hatten
Dito uytgaende vande houtwaren aen Suriname geladen int Engels scheepje Merchands Delight, off Koopmans Vermaeck, gedestineert naar de Barbados
Dito van den heer van Sommelsdijk aende Societeijt, dienende tot advys van het trecken van een wisselbrieff van £ 100 staerlinx op Louis Dias aende Barbados
Dito van den keurmeester Philip Platia
Dito van denselven aande classis alhier tot Amsterdam, in dato den 30 vande voornoemde maant op het afzenden van ds. Rozinus
Dito van diversse soorten van hout
Dito van het schip 't Huys Loirheim
Dito van koebeesten van Balten Perduyn ten behoeven van des Societeijts magasijn gekogt, ende de taxatie van deselve rekeninge
Dito van siropen
Dito van vivres en behoeften int selven magasijn gelevert van wegens Philippe van Hulten
Dito vande aen Suriname gebragte goederen met 't schip de Jonge Jacoba, schipper Cornelis Cornelissen
Dito vande aen Suriname gebragte goederen met het Engels scheepje Merchants delight, of Koopmans Vermaack, schipper Walter Greenwood, van Rotterdam
Dito vande afgescheepte suykeren ende 't bedragen vande geregtigheijt van 2 1/2 per cento van deselve suykeren, inden jaren 1687
Dito vande aldaer verkerende vivres int selve magazijn
Dito vande geregtigheden vant lamoensap overgesonden
Dito vande goederen aen Suriname gebragt met d'Engelse barck de Margariet, schipper Johan Bulle
Dito vande onkosten gevallen omtrent deselve verhandelinge
Dito vande paarden en goederen aen Suriname gebragt van Nieuw Engelant met de barck de Lawrill, schipper Nathan Wheply
Dito vande suykeren, gesproten uyt deselve geregtigheden, met diversche schepen overgesonden
Dito vanden commandeur aldaar aenden heer van Sommelsdijk, in dato 23 maart daar te voren, waarbij notificeert het te rugge senden vant secours ende betalinge daar voor belooft
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in