Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: Curacao

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
116 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 116 gevonden
Titel
Dito van J.G. Daandels in dato 5 january 1743
Dito van Pieter Mauricius, vendumeester, in dato den 5 january 1743
Dito vande goederen in Curaçao int selve galjoot geladen
Dito vanden directeur Kerkrink op Curaçao aenden heer van Sommelsdijk in dato 28 may 1687 wegens het vertreck naar Suriname van Joris van Overschelde ende Jan Loret met sijn vrouw, kinderen en slaven
Extract uyt de notulen
Extract uyt de notulen
Extract uyt de notulen 24 november 1742
Extract uyt de notulen van de raaden van policie en crimineele justitie den 2 december 1734
Extract uyt de vendu lijst der verkoghte slaven door de gemelde capitein Jacob van der Stellen den 4 january 1743
Factuur van 52 oxhoofden suyker gelaaden in het schip de Vier Gebroeders, capitein Hendrik Wijnboom
Insinuatie van de opgesondene officers
Instructie voor den cipier op de fortresse Zeelandia wegens politice gevangenen
Interrogatorien of vraaghpointen tegens Johan Frederik Muller
Interrogatorien of vraagpointen tegens Pieter van Baerle
Inventaris en prisatie van de barkentijn Maria, capitein Thomas Stoddart
Inventaris van de amunitie van oorlog bevonden in de fortresse Sommelsdijk op den 17 augustus 1742
Leist der bijlaagen van de missive van den ontfanger der inkomende en uytgaande regten Nicolaas Braat
Leist der bijlagen van de missive van de heer gouverneur Gerard van de Schepper
Leist der gearriveerde en vertrokkene Engelse vaartuygen
Leiste der bijlagen van een missive van de gouverneur J.J. Mauricius
Lijste der brieven en pampieren gesonden met het schip de Curacao Galley, capitein Jan Rijnders, door den ontfanger Nicolaas Braet
Lijste of notitie vande personen dewelke van Curaçao over Ysekepe aen Suriname sijn gekomen
Memorie van de societeits berq in staat te stellen tot onderhout
Memorie van de vivres die op dato 9 december 1709 noch in 't magazijn in voorraad waaren
Memorie van denselven voorgedrage aan de Eed. hoove in de cassie van den 19 november 1742
Missive van de heeren raaden van politie in dato 14 november 1708
Missive van de secretaris E.C. Scherping in dato 28 october 1739
Missive van den commandeur Chambier, in dato 26 december 1742
Missive van den commies van 't magazijn IJsbrand van Heere in dato 9 december 1709
Missive van den ontfanger der hoofdgelden Mattheus Freher in dato 28 october 1739
Missive van den ontfanger der oude slaafschulden, P.H. Hendrix, van 5 january 1743
Missive van den raad fiscaal mr. Willem Gerard van Meel in dato 28 october 1739
Missive van den raad fiscaal Samuel Althusius in dato 9 december 1709 gezonden over Curaçao
Missive van den raad fiscaal Van Halewijn, dato 5 january 1743
Missive van den raad van politie in dato 7 december 1709
Missive van denselven in dato den 5 january 1743
Missive van deselve in dato 28 october 1739
Missive van deselve in dato 28 october 1739
Missive van deselve in dato den 5 january 1743
Missive van J. Francken in dato den 26 december 1742
Missive vanden directeur van Erpecum op Curaçao aenden voornoemde heer van Sommelsdijck, date 15 October 1683
Nota, der per voornoemde captain Naux, alhier aangebragte en denselve weeder na Curacao versondene goederen, voor reekening van gemelde colonie, alsmeede van het geen door de hier zijnde heeren zeecaptain van voornoemde goelette genadert is
Notitie der vendue gehouden door F. Lourens Wriedt en Jan Godfried Zults qq den 10 december 1742
Notitie off kleijn Relaes vant voorgevallene aende Berbices omtrent eenige Zee-rovers ter sake vant arrivement aldaer vant West Indische Compagnies Jagt de Hoop van Curaçao
Notitie van het vleesch voort magazijn van de societeit
Notulen(extract) van den hove van politie omtrend het aldaar geresolveerde weegens het verzoek van den captain Raders, voerende`t oorlog schip de Princes Royaal Sophia Frederica Wilhelmina na Curacao
Notulen(extract) van den hove van politie weegens de aldaar genoomene resolutie weegens de door den heer captain Raders aan den heer gouverneur te kennen gegeevene voorneemen om van hier nae Curacao te vertrekken
Notulen(extract) van den hove van politie wegens de daargenoomene resolutie weegens de nadere door captain Raders aan den heer gouverneur te kenne gegeevene voornoemen om den 14e October van hier nae Curacao te vertrekken
Optragt van de barck
Placaat om niet te wercken op den dagh des Heeren
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in