Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
33848 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 33848 gevonden
Titel
Acte van borgtogt door B.O. Lange voor J. Mourgues ten behoeve der Edele Societeit gepasseert, dato 19 februarij 1763
Acte van borgtogt door de heer Willem Bedloo, voor den capitijn Spruijt ten behoeve van den Fiscaal gepasseert, dato 23 junij 1761
Acte van borgtogt door den heer Jan Nepveu voor Johannes Smit gepasseert, dato 19 julij 1762
Acte van borgtogt door Johannes Felix ten behoeve van Jan Nepveu gepasseert
Acte van borgtogt gepasseerd door Gerrit Sijssken en A. van Deventer ten behoeve van den venduontfanger Jacobus Mourgues, voor eene somma van f 12000--, hollans
Acte van borgtogt gepassert voor Dirk van der Meij, ten behoeven van F. Gomarus als boekhouder en cassier van 't Ed. Societeits hospitaal in dato alsvooren
Acte van borgtogt van de heer P.G. Labadie voor den heer R. van Jever ten behoeve van Haar Edele Groot Achtbaare wegens het comptoir der cassa tegens de wegloopers, dato 25 augustus 1762
Acte van borgtogt van Jaques Roux, raad in den hove van politie en criminele justitie, voor den Prov: ontfanger der inkoomende en uytgaande regten, F.L. Chaillet
Acte van borgtogt van P.C. Somers ten behoeven van J.C. Somers gepasseert, dato 14 september 1763
Acte van borgtogt voor de heer R. van Jeever ten behoeve van Haer Edele Groot Achtbaare, dato 14 october 1761
Acte van borgtogt voor de heer Vernezobre wegens het Edele Societeits hospitaal, dato 23 januarij 1765
Acte van borgtogt voor den Ontfanger S. Lijnslager weegens het vendue comptoir, dato 25 junij 1762
Acte van borgtogt voor denselven Tange
Acte van borgtogt voor Jacob Henriques de Granada
Acte van borgtogt, gepasseerd door Wilhelmina Hertsbergen geboore Schreuder, ten faveure J.D. Dutrij als Ontfanger van 't comptoir der hoofdgelden, dato 19 februarij 1768
Acte van consent door den gouverneur aan den schipper Montfoort verleend omme de fortresse Zeelandia vrij en lieber te passeren
Acte van Cornelis Antheunisz, schipper opt voornoemde schip de Johanna, wegens het betalen van deselve geregtigheden
Acte van de gouverneur G. van de Schepper waarbij Pieter Cocq Hendrix werd geordonneert het comptoir der hoofdgelden aan Mattheus Freher over te geven
Acte van den voornoemde heer van Sommelsdijk, behelsende de conditien, op dewelke de landen off waranden aen Suriname werden uytgegeven
Acte van den voornoemden heer van Sommelsdijck ten behoeve van den West-Indische Compagnie of desselfs Adsistent Ouweman, voor de schade die op het Jagt de Hoop mogt komen te vallen op de togt die daer mede op de vijanden voorneemens is te doen, date 22 Januarij 1684
Acte van doleance en protest door H. Stenhuys ter secretary gepasseert dato 25 July 1792
Acte van een grondbrieff in faveur Pieter van Houten
Acte van een grontbrieff in faveur Pieter van Houten
Acte van een grontbrieff in faveur van Pieter van Houtten
Acte van een grontbrieff in faveur van Thomas du Bosquel
Acte van hypothecq op idem door A. Donzel en J.l`Oreille
Acte van indemniteijt bijde raden op Suriname gepasseert ten behouve vande voorseijde commis Cipriany wegens een recipisse door hem gegeven aende commis Gideon de Boursse over de geleverde 100 slaven ten behouve vande Societeijt volgens contract met de compagnie gemaeckt
Acte van insinuatie off notificatie die vande Joodse Natie op Suriname gedaen, hoedanigh zullen hebben te trouwen, date 5 maert 1685
Acte van koop en verkoop tusschen Mr. P.C. van Stuyverzandt als tegenwoordige houder van het voorschreevene hypotheecq ter eenre, en de heer raad en boekhouder-generaal F. Gomarus als daartoe door HEGA speciaal geauthoriseerd ter andere zijde in dato 27 Juny 1791
Acte van meetinge der groote vant selven schip
Acte van meetinge van deselve barck
Acte van meetinge van dito schip
Acte van meetinge vande groote vant selve scheepje en wat voor sijn lastregt heeft betaelt
Acte van metinge der groote van het Engels schip d' Edmond en Thomas, schipper Isaack Kane
Acte van metinge off meetcedulle vande Franse brigantijn Juno, schipper Pieter de Rideau
Acte van on en weeder verseegeling van het geheym-secretarij
Acte van ondersoeck gezonden vanden secretaris Adriaan de Graaff in date den 24 maart 1693
Acte van ontseegeling der beyde bovengemelde secretarijen
Acte van pardon van den soldaat Henrij Pepin, dato 30 maart 1761
Acte van pardon van Johan Christoffel Rigter, Johan Friederig Jock en Johannes Friederig Ammelung, dato 6 julij 1767
Acte van pardonbrieff van den gouverneur Gerard van de Schepper verleend aan Johan Willem Birdt in dato den 13 augusty 1741
Acte van permissie door den gouverneur van Suriname verleent aen Walter Greenwood, schipper van het uyt Rotterdam gevaren Engels schip Merchands Delight, off Koopmans Vermaak, om met 't selve heen en weder te zeylen naar de Barbados sonder eenige haven in Europa aen te doen, op sekere pene
Acte van quitantie vanden schipper van't selve schip wegens enige behoeften ende door hem van denselven commis lader uyt des Societeijts magazijn ontfangen
Acte van revisie aengeteekend door captein M.B. Hoogerseijl, dato 17 februarij 1767
Acte van revisie door Spiering gepasseert op den 11e maart 1766 en geinsinueert aan den heer Gouverneur, Commandeur en Fiscaal Militair op de 11 en 12 maart 1766
Acte van taxatie off metinge vande groote van deselve sloep
Acte van taxatie van deselve sloep
Acte van transport en de prisatie der genoemde plantagie Akkaribo
Acte van transport van 't huijs van de Gouverneur aan de Societeit, dato 18 maij 1758
Acte van transport van 't huijs van de Gouverneur aan de Societeit, dato 18 maij 1758. N.B. later toegevoegd, W.I. Sur. 205
1234...677
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in