Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
33848 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 33848 gevonden
Titel
Weekelijke Generaal Leyste van het guarnisoen Surinaemen
Weekelijke Generaal Leyste van het guarnisoen Surinaeme
Weekelijk leist van het guarnisoen
Weegkundige uitreekening tot de 3 volgende figuuren
Weederlegginge van de verklaringe door F. Laurens Wried wegens A. Lippers en Arn. van der Poll
Weederlegging op de remarque van den zelfde ontfanger ter eijgene speculatie van den raad en boekhouder-generaal en van HEGA
Weeckelijke generale leyste van de rancoenen
Weeckelijckse generaal lijste van het guarnisoen
Weeckelijcke generaale leysten van de ransoenen
Weeckelijcke generaale leyste van de ransoenen
Weeckelijcke generaal leyste van het guarnisoen
Wederlegging op seeker soogenaamd relaas door Aubin Nepveu overgelevert aan de Gouverneur en Raaden bij en vanwegen Ephraim Comans Scherpingh in naame van zijn huisvrouw
Wederlegging en reflexie van de raad fiscaal op het berigt van ds. Vieira
Wederantwoord aan denzelven, 6 november 1750
Weder antwoord aan den capitein Hartsinck op de rescriptie no 823 in dato 25 Maart 1794
Warrant van een stuk land door den gouverneur aan Jabob Henriques de Barios verleend
Warrant van den gewezene gouverneur Van Scharphuysen verleend aan Jan Reeps in maart 1696
Warrant aan C.E. van der Lith, weduwe van de gouverneur Jan Raye
Warrand(concept)der te begeven landen, gelegen tusschen de fortressen Zelandia en de redout Purmerende
Warrand verleend en approbatie daarop aan J.G. Sieffard, dato 8 junij 1723
Warrand van twee stukken lan bij de fortresse Sommelsdijk aen de heer A. Nepveu gegeeven, dato 10 januarij 1764
Warrand van opgenoomen grondt beneeden Parnassus Berg
Warrand van Hendrik Middendorp
Warrand van een huys en erve van gemelde M.R. de Medina
Warrand van den gouverneur Coutier den 9 september 1719
Warrand van de plantagie Meerzorg
Warrand van Carel Schutte
Warrand van 500 akkers door denselve vergund aan mevrouw Cath. Eleonora Temming douairière De Cheusses in de rivier Commawine aan de regterhand int opvaaren
Warrand van 500 akkers aan Pieter Landsknegt
Warrand door wijlen de Gouverneur van der Meer aan doctor Herbert verleent
Warrand door den gouverneur Joh. Coetier verleent van een erff aan C.W. Coetier, 9 september 1719
Warrand aen Paul Wentworth verleend van een stuk land agter desselfs plantaegie Klein Hoop, dato 15 october 1761
Warand van 't land aan de Correntijn en Sarameca, opgenoomen door de Moravische Broeders
Warand off grondbrieff door gouverneur Jan Mahony de bovenstaande caart aan deselve Van Haren in dato 2 july 1717 en ter secretarye geregistreert in dato 18 december 1717
Waarschuwinge aan de planters om haare reekeningen wegens het magazijn te voldoen
Waarschuwing, een dito door mij alleen getekend de christen burgerofficieren te doen begrijpen dat het geval van den Jood Carilho hen niet raackt, 15 october 1746
Waarschuwing voorgeleesen aan 't corps artillerie, den 16 november 1745
Waarschuwing op het gedivulgeerde vertoog van burger officieren, den 15 july 1746
Waarschuwing door mij en den heer commandeur getekend en aan de keurmeesters meede gegeeven, streckende tot stuyting der oproerige ondertekeningen van ingezetenen en vooral van directeurs en negerofficiers, den 15 october 1746
Waarschouwinge wegens uytgegevene warants of gronden
Waarschouwinge voor het passeeren van wisselbrieven voor de gecochte slaaven
Waarschouwinge teegens het spargeeren van licentieuse en onbetaamelijke discoursen teegens de regeering etc.
Waarschouwinge bij de aggratiatie van den cannonnier Laurens Muscou aan de artilleristen voorgelsen, 16 november 1744
Waarschouwing van den hove van politie en crimineele justitie, in dato 6 Augustus 1787, wegens het vastleggen der honden alhier aan Paramaribo geduurende den grooten droogen tijd
Waarschouwing aan den capitein der engelsche vaartuygen bij`t overvoeren van passagiers
Waarschoewinge aan de militairen om sigh in dronkenschap als andersints geen dreigementen te laten ontvallen tegens de burgers, 13 november 1746
Waarscheuwinge tegens het spargeeren van een blindenalarm den 28 july 1746
Waarand van nog 1500 ackers door denselven opgenoomen
Waarand van 2000 ackers land door de heer Temmingh voor zijn familie opgenoomen in de rivier Surinamen
vso Dito in de Cottica en Pirica en onderhorige kreken
123...677
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in