Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
33848 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 33848 gevonden
Titel
Aantwoord aan hem door de heer gouverneur gedaan
Aanwijsing waaruyt die reeckening is getrocken
Aanzegginge wegens den heer gouverneur aan den commies Van der Hoeve
Acceptatie van voorgemelde borchtogt
Accoord over een tentboot
Accoord tusschen de gedeputeerdens der Joodsche Natie en den oud gedeputeerde Isacc Carilho, 21 february 1743
Accoord van Jacob Bogman met capitijn Whipple, dato 4 junij 1764, over een bark
Accurate affteekeninge van eenige gronden gelegen in de rivier van Suriname en Paracreecq. Marginale aantekening: "In het portefeuille geplaatst"
Acht cargaas van de 5 pro cento van de goederen gelaaden in de inkomende en uytgaande Engelze vaartuygen navigerende op Zuriname van fol. 146 tot fol. 161
Acht en twintig dito van de 5 pro cento
Acht lijsten wegens de annotatien van 't werk der ambagtslieden en van des societeits-slaaven omtrent 't gezaagde, gecochte en ontfangende hout, kalk, cement en steen, en consumptie van dien, gehouden den lieutenant Christiaan Wilfort van fol. 500 tot fol. 508
Acht stuckx carga en calculatie van de 5 pro cento van de inkoomende en uytgaende Engelse vaartuygen op Suriname navigeerende
Achte Cargaas wegens de 5 pro cento van de inkomende en uytgaande goederen met Engelze vaartuygen in Zuriname van fol. 138 tot fol. 152
Achtendertigh cargas der 5 pro cento van de goederen gelaaden in Engelse vaartuygen op Suriname navigeerende, van folio 186 tot folio 260
Achtentwintigh cargas der 5 pro cento van de goederen gelaaden in de Engelse vaartuygen op Suriname navigerende van fo. 224 tot fol. 277
Acquit afgegeeven door de curator van den boedel D.F. Dand ran weegens de aan hun gepresteerde voldoening etc.
Acquit of quitantie van vrouwe Andresa Henrietta Reynsdorp, weduwe wijlen den gouverneur-generaal Bernard Texier, thans gehuuwd met F. Gomarus, en J.A. Keun, als bij den hove van politie gestelde voogd over de minderjarige dogter H. B. F. Texier, wegens alle achterstallige tractementen en vorderingen uit welken hoofde ook die den boedel Texier van HEGA. mog te competeeren
Acta conventus
Acta conventus deputatores
Acta conventus deputatorum
Acta conventus deputatorum
Acta conventus deputatorum
Acta conventus deputatorum extra ordinary
Acta conventus deputatorum in dato 28 january 1735
Acta conventus deputatorum off generaale kerkenraad der divisie der colonie van Suriname
Acta conventus deputatorum off generaale Kerkvergaderinge der kercken der divisie der Colonie van Suriname
Acta conventus deputatorum van de generaale kerckvergaringe in Suriname
Acta conventus of verhandeline der generale kerckenraaden in Suriname wegens ds. Emanuel Vieyra
Acte conventus van de kerckenraad
Acte declaratoir van capitijn Hartz weegens het Oost Indische schip Nijenbourgh, dato 28 september 1764
Acte declaratoir van den Ontfanger van Son, dato 29 julij 1754
Acte gegeven door den heer gouverneur Johan Coetier aan het kerckhoff van de Joodse natie
Acte gepasseerd wegens de in bewaring genomene kisten van 't Oostindische schip
Acte hypotheek in dato 28 Juny 1775, gepasseerd en met willige condemnatie bekragtigt den 19 February 1777, door G.W. Schilling ten behoeve van Mr. F.E. Becker, in qualiteyd als voogd over de minderjarige Jacob van der Werff, ter summa van f 12000.--gevestigt op de huysen en erven van gemelde G.W. Schilling, geleegen alhier aan Paramaribo
Acte obligatoir van Johan Uijlleman ten behoeve van den Raadfiscaal Curtius
Acte of verclaringe van Philip Placia vande oxhoofden suycker door hem gemerckt op de plantagie van Monsieur d'Alibert den 22 january 1689
Acte off Commissie van denselven heer voor Jan Rijcke, als provisioneel keurmeester vande Suijckeren aen Suriname, date 25 Januarij 1684
Acte off Commissie voor Govert de Bruijn als Capiteijn over in Compagnies opgesetenen aen Suriname, date utsupra
Acte ter secretarij deezer colonie gepasseert door I.L. Roux over dezelve uytstrooijsel
Acte van afstant van diversen vande oude soldaten aen Suriname van hunne gepretendeerde gagie 't zedert primo Januarij 1683, in date 16 Augustus 1684
Acte van afvraginge en verklaringe vande commissen ende schippers etc. nopende het gedane tractement en arbeijt der slaven uyt het schip de Salamander
Acte van apporobatie van gouverneur en raaden op de conventie aangegaan tusschen de Ed. Groot Agtb. Heeren van de Societeit van Suriname ter eenre met Jacobus van der Lindent Vlaardingen woonachtig
Acte van authorisatie om den persoon vande voornoemde schipper Marinus Willemsz wegens sijn versuym uyt de Commewijne aen 't fort te brengen
Acte van Authorisatie van voormelde heer Gouverneur van Sommelsdijck op den fiscael Meunix om ten behoeve van Gerard van de Poel executie te doen op den persoon en plantagie van Martinus Meertens, met het rapport van den fiscael daer agter, in datis 15 Januarij en 12 februarij 1684 respective
Acte van belofte van Michiel Dircksz, schipper opt schip de Vrijheijt voornoemt, in date 6 januarij 1685, waer bij hij belooft aende Societeijt de geregtigheijt van sijn overgebragt purperhout te betalen
Acte van borgtocht door de heer Jan Muenix gepasseert voor de betaalinge van 't lastgeld van 't voornoemde schip de Twee Catharinaas
Acte van borgtocht door Gerard de Vree gesteld voor de betaalinge van 't lastgeld van 't schip de Catharina Geertruyd
Acte van borgtocht door Gerard de Vree, gesteld voor de betaalinge van 't lastgeld van 't schip de Catharina Geertruyd
Acte van borgtocht van de schippers Pieter Meijster en Jacob Huyge
Acte van borgtocht, 29 may 1747
123...677
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in