Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Archiefinventaris

Deze index verwijst naar archiefstukken uit het archief van de Staten-Generaal 1.01.02 en uit het archief van de Oude West-Indische Compagnie 1.05.01.01.
Uit het archief van de Staten-Generaal zijn gegevens opgenomen uit inventarisnummer 12582.7: Minuten der opgemaakte rekeningen van Statenvolk dat voor de West-Indische Compagnie (WIC) in Brazilië gediend heeft. Deze minuten zijn opgemaakt in april 1655.
De gegevens uit het archief van de Oude WIC zijn afkomstig uit de overgekomen brieven en papieren van Brazilië van de kamer Zeeland. Het gaat hier om lijsten van gewonden, zieken en overledenen. Deze lijsten zijn opgemaakt in de periode 1630-1654.

Digitaal?

De index is digitaal en op afstand raadpleegbaar.
De registraties uit het archief van de Staten-Generaal niet. Deze zijn te raadplegen op de studiezaal van het Nationaal Archief.
De stukken uit het archief van de Oude WIC zijn wel digitaal beschikbaar. U vindt de stukken onder het tabblad scans in de archiefinventaris.

Wat vind ik in de index?

  • Volledige naam van de militair
  • Herkomst
  • Bijzonderheden
  • Op welke lijst de militair voorkomt
  • Toegangsnummer en inventarisnummer
  • Volgnummer in de lijst

Wat vind ik in de registraties?

In de originele registraties zijn weinig tot geen aanvullende gegevens over de uitgezonden personen te vinden. In de minuten der opgemaakte rekeningen treft u de uitbetaalde bedragen aan. Verder zijn alle bekende gegevens in de index opgenomen.

Volledigheid van het archiefbestand

De in deze index verzamelde informatie is afkomstig uit verschillende bronnen. Er is geen volledige lijst van alle door de WIC uitgezonden militairen bewaard gebleven. Bovendien is het archief van de Oude WIC grotendeels verloren gegeaan. In deze index vindt u dan ook niet alle militairen die naar Brazilië zijn uitgezonden, maar alleen degenen van wie dat heden ten dage nog terug te vinden is.

 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie (WIC) werd opgericht in 1621. Met de oprichting had de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden meerdere doelen voor ogen. Allereerst wilde men de Nederlandse handelspositie in West-Indië versterken. Met het verdrag van Tordesillas van 1494 werd de handel in de Atlantische wereld verdeeld tussen Portugal en Spanje. Zowel Engeland als Nederland toonden echter steeds meer interesse in de lucratieve handel in onder andere suiker, tabak, goud en slaven.
De oprichting van de Compagnie, die plaatsvond na het aflopen van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), bracht de Nederlanden opnieuw in oorlog met Spanje. Het verzwakken van de Spaanse handelspositie en het uitvechten van de oorlog op zee, ver van het Nederlandse grondgebied, was dan ook het tweede doel dat men met de oprichting voor ogen had.

Kaapvaart

Het ondermijnen van de Spaanse handelspositie vond voornamelijk plaats door de zogenaamde Kaapvaart. Handelsschepen werden bemand met soldaten en voorzien van kanonnen om vijandelijke schepen te kunnen kapen. Het grootste succes werd geboekt met de verovering van de Spaanse Zilvervloot door Piet Hein in 1628.

Organisatie

De West-Indische Compagnie werd gevormd naar het model van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en bestond uit vijf kamers: Amsterdam, Zeeland, Maze, Noorderkwartier en Stad en Lande. Het bestuur werd gevormd door de Heren XIX. Het zogenaamd octrooi waarin het handelsmonopolie werd vastgelegd, was geldig voor 24 jaar en moest daarna opnieuw aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. 

Nieuwe WIC in 1674

De West-Indische Compagnie kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. De strijd die gevoerd werd in Nederlands-Brazilië was zo kostbaar dat de Compagnie eraan failliet ging. Ondanks meerdere reddingsplannen werd de WIC in 1674 opgeheven. Wel werd er direct daaropvolgend een nieuwe, Tweede West-Indische Compagnie opgericht. Deze hield zich voornamelijk bezig met de handel in slaven.

 

Geschiedenis van het archiefbeheer: 

Het archief van de West-Indische Compagnie

Van het archief van de West-Indische Compagnie is niet veel bewaard gebleven. In 1821 werd een groot deel ervan verkocht als oud papier en wat resteerde raakte in 1844 zwaar beschadigd door een brand. Het grootste deel van het huidige WIC-archief is afkomstig van de Kamer Zeeland. Het archief bestaat voor een belangrijk deel uit de brieven en papieren die vanuit West-Indië naar de Kamers werden gestuurd.

 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in