Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nederlandse Bezittingen op de Kust van Guinea » Inventaris nr. 1141 - Zoeken: ambtenaar

Naam archiefblok:
Nederlandse Bezittingen op de Kust van Guinea

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (640)

 • Brief van [A. Neck] aan gouverneur Daendels, 1816 februari 7
 • Proces-verbaal van de overdracht van het bestuur door gouverneur J.F.R.S. vanden Bossche aan de gouverneur ad-interim C.J.M. Nagtglas, in drievoud, 1857 september 9
 • Contract gesloten met de "negerregering" van Elmina, 1859 augustus 31
 • Holografisch testament van asssitent Hendrik Doyer, 1859 augustus 31
 • Akte van benoeming van N.W.F. van de Wall en A. Magnin tot Koloniale Raden ter Kuste, 1860 mei 7
 • Contract van vervoer van 100 negersoldaten (detachement suppletie troepen per Puter), 1862
 • Minuut-brief van de gouverneur aan de minister van Koloniën ten geleide van staten van uitgevoerde handartikelen over het 4e kwartaal 1862 (de staten ontbreken), 1863
 • Beschikking van het Gouvernement gericht aan de redident van Accra betreffende een regeling t.a.v. betalingen en vergoedingen aan militaire gestraften, 1866 oktober 4
 • Brief van de ambtenaar te Boutrij, Zwnnes, aan de Gouverneur betreffende de aanmelding van een zekere Kwassie Eje om dienst te nemen als soldaat bij het leger in Nederlands-Indië, afschrift, 1868 mei 22
 • Proces-verbaal van boekhouder Hendrik Doyer, van een samenkomst met inlandse hoofden en de koning van Elmina betreffende regelingen i.v.m. het houden van "kostuum", 1867 oktober 14
 • Brieven van Engelse commandanten van Cape Coast Castle aan de resident van Boutry en de gouverneur, 1859-1862
 • Brieven gericht aan Cesar Carrena te Accra, in het Portugees, 1859
 • Betalingslijsten Afrikaans Werfdepot 1e kwartaal 1862
 • Diploma's t.g.v. het verleende ereteken voor de Afrikaanse soldaten Awonnie Konte en Ebbin Kobbena, 1870
 • Diploma voor Jacob Pieter de Jager van het "Collegie Non Semper Tendit Arcum Apollo" te Delft, 1863, met biografische aantekening dat De Jager commandant van het Afrikaans Werfdepot was en op 25-jarige leeftijd in 1867 is overleden.
 • Tariefbesluit voor notarissen, 1863 maart 31
 • Brief van G. Martin, te Axim (Assim) aan de luitenant Magnin te Elmina, 1863 juli 19
 • Stukken betreffende reparatatie van het fort Goede Hoop te Berkoe, 1865
 • Stukken betreffende het protest van de Nederlandse commandant van Accra tegen het gedrag van de Engelse civiele commandant van Brits Accra, 1865
 • Stukken betreffende een verlofaanvraag van de fabriek- en magazijnmeester H.J.J. Jansen, 1865
 • Militaire zakboekjes van Antonie Frederik Ekker (sergeant), Kobbena Foetoe (negersoldaat), Hazard of Abaher (gegageerd soldaat van het Oostindisch Leger), Jan Goed (soldaat), 1869-1870
 • Koninklijk Besluiten van 24 november 1856 betreffende regelingen t.a.v. Europese officieren en militairen (kanttekening: "behoort bij brief van Ministerie van Kolonien 17 maart 1862, drukwerk
 • "Algemeen voorschrift omtrent de uitrusting van vestingen en andere sterkten, z.d., drukwerk
 • Stukken betreffende afwikkeling van de nagelaten boedel van R. Roelofsen van de commies van de Wees- en Onbeheerde Boedelkamer, 1820
 • Jaarrekeningen van de dienstjaren 1844, 1845 en 1851
 • Tractementregister van inlands personeel (smeden, steenbrekers, steenhouwers) met inliggende losse rekeningen en kwitanties, 1838-1840
 • Begrotingen 1844, 1846, 1847
 • Rekening en kwitantie voor geleverd brood voor het "doodmaal" van de overleden weduwe Kors Jansen van der Pijl, 1749
 • Diverse kwitanties voor betalingen door executeurs van de boedel van wijlen H.J. Tonneboeyer (gouverneur)
 • "Het Amsterdamsche Godsdienstige Tractaat-Genootschap", 1820, drukwerk
 • Rekening-courant tussen J. Neser en wijlen P. Barnasko, met bijlagen
 • Lijst met uitbetalingen van tractementen, z.d.
 • Extract uit de notulen van de Raad ter Kuste van Guinea waarin H. van Wijngaarden wordt gerehabiliteerd, 1821
 • Extract-besluit van de commandeur ad-interim waarin H. van Wijngaarden wordt benoemd tot provisioneel kommandant vamn het fort St. Anthonie te Axim, 1824
 • Rekening en kwitantie van door de vendumeester geleverde goederen aan H. van Wijngaarden, 1824.
 • Extract uit het soldijboek betreffende Hendrik van Wijngaarden, 1817
 • Kas-Memoriaal van het hoofdkasteel Elmina, 1857
 • Fragment van een kasboek?
 • Agenda van ingekomen stukken waarschijnlijk afkomstig van de Rechtbank, 1867 januari - april
 • "Register van vreemdelingen", 1865-1868

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in