gahetNA in het Nationaal Archief

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 58

Naam archiefblok:
Oude West-Indische Compagnie (OWIC)

 • 1., Lijst van de papieren en documenten uit Brazilië, verzonden met de schepen Elias, Bruijnvis, Engel Gabriel, Noortholland en de Liefde, aan de Kamer Zeeland gezonden met het schip de Engel Gabriel. 1643 juli
 • 2., Verkooplijst van de negros gekomen uit St. Paulo de Loando (in Angola) met het schip de Bruijnvis. 1643 mei 28 en 29
 • 3., Verkooplijst van negros gekomen uit Guinea met het schip den Swarten Arent. 1643 mei 29
 • 4., Verkooplijst van de negros gekomen uit St Paulo de Loando (in Angola) met het schip de Brack. 1643 mei 30
 • 5., Verkooplijst van de negros gekomen uit Guinea met het schip de Leeuwinne. 1643 juli 3
 • 6., Verkooplijst van de negros gekomen uit Angola met het schip Graef Henrick. 1643 juli 23
 • 7., Verklaring (kopie vertaald uit het Frans) van Cardin Estienne dat door hem aan de Compagnie verkochte negros door Joost van Bullestrate aan Nicolaes Verdion zijn doorverkocht. 1643 juni 6
 • 8., Akte van attestatie (kopie), gepasseerd voor notaris David Otsen Born te Recife, waarin Rebecca Bulla onder andere verklaart dat Joost van Bullestrate en Nicolaes Verdion beloofd hadden dat haar gevangen man, Herman Dircks van Montvoort, en de koopman Cardina Etgena naar huis zouden terugkeren en dat Adriaen van Bullestrate met Etgena gesproken had. 1643 mei 11
 • 9., Cognossement van Gabriel Jacobsen van Vlissingen, schipper van het schip Engel Gabriel. 1643 augustus 18
 • 10., Verkooplijst van de negros gekomen uit St. Paulo de Loando (in Angola) met het schip den Regenbooge. 1643 mei 4 en 5
 • 11., Akte van attestatie, gepasseerd voor notaris Davidt Otsen Born te Recife, waarin Jan Dirckssen van Groningen en Joris Nijl van Manchester, adelborsten, verklaren dat Adriaen van Bullestrate met Cardena Etgena gesproken heeft en dat er brieven zijn uitgewisseld. 1643 april 28
 • 12., Brief (kopie) van Albert Warnsinck, te Reciffo, aan Jan Bartrinck. 1643 juni 10
 • 13., Akte van attestatie (kopie), gepasseerd voor notaris David Otsen Born te Reciffe, van Rebecca Bulla, waarin deze verklaart dat haar man brieven van Adriaen van Bullestrate aan Cardena Etgena heeft overgebracht en vice versa. 1643 april 28
 • 14., Conclusie van eis, opgesteld door notaris Otsen Born in de zaak tussen de gecommitteerden van de crediteuren van Cardin Estien contra de hoge raden. [1643]
 • 15., Brief (kopie) van A. de Vries, te Recife aan Reinier Reael, schepen van Amsterdam. 1643 juni 12
 • 16., Brief (kopie) van N.N., te Reciff, aan N.N., betreffende de regering van Brazilië. 1642 september 27
 • 17., Verzoekschrift van Jacob Graswinckel aan de hoge raden om toestemming om naar patria te vertrekken, met apostille en aantekeningen. 1643 januari 29
 • 18., Verzoekschrift van Isac Jessurun aan de hoge raden om paspoort om naar Patria te vertrekken, met apostille en aantekeningen. 1643 mei 6
 • 19., Verzoekschrift van de vrijman Marten Gerritsen van der Gouw aan de hoge raden om toestemming om naar patria te vertrekken, met apostille en aantekeningen. 1643 januari 22
 • 20., Verzoekschrift van de vrijman Davet (Davidt) Euwlick (Eijlens?) aan de hoge raden om toestemming om samen met zijn vrouw Annacken Jacobs naar patria te vertrekken, met apostille en aantekeningen. 1643 januari 21
 • 21., Rekening van Jan Warnaerssen en Thomas Spaniaert voor de pacht van de natte waren, van 1 februari tot 1 mei 1643. 1643 mei 1
 • 22., Rekening van Jean Warnaerdts, Pieter van der Burgh en Jean Cardinaal voor de pacht van de natte waren, vanaf het jaar 1641 tot 1augustus 1643. 1643 augustus 1
 • 23., Remonstrantie (kopie) van de eerste deurwaarder aan de West-Indische Compagnie, als antwoord op een rapport van deurwaarder Pieter Kelderman. [1643]
 • 24., Lijst van papieren, brieven en bescheiden uit Brazilië die door de assessor met de schepen Elias en Bruijnvis naar patria zijn gezonden, voor de kamer Zeeland. [1643]
 • 25., Lijstje van vivres bevonden in het magazijn van St. Thome. 1643 juni 25
 • 26., Lijst van de goederen die zijn gezonden naar de directeur van Maranhao, Pieter Janssen Bas. 1643 juni 13 en 28
 • 27., Generale montering van de lading van de schepen Elias, Bruijnvisch, Engel Gabriel, Noorthollant en de Liefde. [1643]
 • 28., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau aan de Staten-Generaal. 1643 augustus 31
 • 29., Verslag (kopie) van verhoor van Matthijs Fontein. 1643 juli 29
 • 30., Verslag (kopie) van verhoor van George Probatchi, meestersmid van de grofsmidse. 1643 juli 30
 • 31., Verslag (kopie) van verhoor van Lambert Pieters van Tecken, meestersmid van de busmakerswinkel. 1643 augustus 21
 • 32., Verslag (kopie) van verhoor van ingenieur Frederich Pistor. 1643 juli 31
 • 33., Verslag (kopie) van verhoor van majoor Cornelis Baijer (of Bajart) en kapitein Andries Falloo. 1643 juli 30
 • 34., Notitie van de stenen, moppen en klinkers die door de metselaars zijn gebruikt, van 2 juli 1642 tot 30 juni 1643. 1643 juni 30
 • 35., Instructie van de kamer Zeeland voor Johan van Rasenberg, commies op het schip de Engel Gabriel. 1643 maart 3
 • 36., Rekening van gekochte steen voor hutten in de schans de Bruijn, te Recife. 1643 juni 30
 • 37., Rekening (kopie) van ontvangen en gedistribueerde stenen. 1643 juli 31
 • 38., Notitie (kopie) van de verbruikte stenen, te Recife en Mauritsstad, sedert 10 april 1641. [1643]
 • 39., Verslag (kopie) van verhoor van commissaris Peter van Stricht. 1643 augustus 14
 • 40., Verslag (kopie) van verhoor van fabriekmeester Michiel Pieters Schilder. 1643 juli 30
 • 41., Verslag (kopie) van verhoor van scheepstimmerman Tijmen Egberts. 1643 juli 30
 • 42., Lijst van stenen sinds januari 1641 in Brazilië gearriveerd. 1643
 • 43., Rekening van ontvangen en uitgegeven gareijne (=grenehouten?) balken, vanaf 1642. 1643 augustus 1
 • 44., Verslag (kopie) van verhoor van meesterkuiper Jurjen Mulckenthun. 1643 juli 30
 • 45., Rapport (kopie) als antwoord op de beschuldigingen uitgebracht tegen de regering van Brazilië. [1643]
 • 46., Verslag (kopie) van verhoor van commissaris Fran. de Sweerts. 1643 juli 29
 • 47., Akte van overeenkomst (kopie), gepasseerd voor notaris George Everard Manrique te Recife, tussen Jan Cornelissen Teerlingh, kapitein van het schip Bordeaux, en Johan van Rasenberg, koopman, waarin hun geschil over de levering van meel geregeld wordt. 1643 juli 14
 • 48., Dagregister (kopie) van Johan van Rasenberg, van 16 juni tot 17 juli 1643. 1643 juni 17
 • 49., Brief (kopie) van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan Guilliaume van de Platen en de weduwe Bacqueman. 1643 juli 23
 • 50., Brief (duplicaat van kopie) van J. van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 juli 23
 • 51., Brief (kopie) van Guillaume van Platen en de weduwe Bacqueman, te la Rochelle, aan Louis Heinsius te Reciffo. 1643 augustus 30
 • 52., Brief (kopie) van Guillaume van der Platen en de weduwe Bacqueman, te la Rochelle, aan Johan van Rasenberg te Recife. 1643 april 5
 • 53., Dagregister van Johan van Rasenberg, van 19 juli tot 4 augustus 1643. 1643 augustus 4
 • 54., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met een kopie. 1643 augustus 30
 • 55., Extract (kopie) uit een brief van de kamer Zeeland aan Adriaen van Bullestrate. [1643]
 • 56., Verklaring van Heijndrick Veeger van Lemgae, meesterbakker van de West-Indische Compagnie, betreffende het meel dat in vijf meegezonden doosjes uit de ‘quartelen’ is genomen, met kopie. 1643 juli 24
 • 57., Rekening van ontvangen recognitiegelden. [1643]
 • 58., Brief van Adriaen Lems, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 augustus 31
 • 59., Remonstrantie (kopie) van de rekenkamer van Brazilië aan gouverneur-generaal en raden betreffende de beweegredenen van dit college om een hunner naar de vergadering van de Heren XIX te committeren. 1643 september 29
 • 60., Verslag (kopie) van het antwoord dat Daniel van Steenwinckel, gedaagde ‘in cas van injurien’ heeft gegeven op de aan hem gestelde vragen van de raad van financiën van Brazilië. [1643]
 • 61., Verslag (kopie) van verhoor van de heer Alberti, raad van justitie van Brazilië en de heer doctor Piso, als getuigen in de zaak Steenwinckel. 1643 mei 19
 • 61A., Brief van "een seecker Portugees", te Pernambuco aan de Kamer Zeeland. 1643 augustus 26
 • 62., Brief (kopie) van de raden van financiën B. van Dortmont, A. Lems, G. Wolbergen en H. Torquinius, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 september 2
 • 63., Brief (kopie) van de hoge raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh aan de vergadering van de Heren XIX, ten geleide van papieren uit Maranhao. 1643 september 3
 • 64., Voorstel (kopie) aan de Portugezen voor een wapenstilstand, opgesteld door N.N., op het schip Enkhuizen voor Tapitapere. 1643 mei 25
 • 65., Resolutie (kopie) van de krijgsraad, bestaande uit Pieter Jansen Bas, David Wiltschut, Nicolaas Bijma, J. Cras, P. Hermens, Henric Jansen en Arnt Jansen van Holtene, te Maranhao, betreffende het antwoord van de Portugezen. [1643]
 • 66., Brief van Balthasar van de Voorde, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 augustus 31
 • 67., Brief (kopie) van de provisioneel fiscaal Balthasar van der Voorde, te Reciff, aan de vergadering van de Heren XIX (?). 1643 augustus 31
 • 68., Brief (duplicaat) van A. van Bullestrate, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 augustus 29
 • 69., Akte van attestatie, gepasseerd voor notaris Daniel Douterleau te Recife, op verzoek van Johan van Rasenberg, Thomas Wallis, Maerten Eleman en Johannes Morris, vrije kooplieden, en van Jacob Bisschop, gezworen makelaar, waarin zij verklaren dat de door schipper Jan Cornelissen Teerlingh geleverde meel van slechte kwaliteit was. 1643 oktober 28
 • 70., Verslag van de verhoren van stuurman Claes Ipessen van Amsterdam en constabel Pieter Cornelissen van Kopenhagen, met het plakkaat (kopie) dat door Jochum Samuelsen op zijn schip Caritas is gemaakt en gepubliceerd op 5 oktober 1642. 1643 februari 25
 • 71., Sententie jegens Jochum Samuelse met conclusie van eis. [1643]
 • 72., Akte van overeenkomst (kopie), gepasseerd voor notaris George Everard Manrique te Recife, tussen Jan Cornellisen Teerlingh, schipper van het schip Bordeaux en Johan van Rasenberg, koopman, waarin hun geschil over de levering van meel geregeld wordt. 1643 juli 14
 • 74., Brief (duplicaat) van Johan van Rasenberg, te Reciffe, aan Guilliaum van der Platen en de weduwe Baqueman. 1643 juli 23
 • 75., Brief (duplicaat) van Guilliaume van der Platen en weduwe Baqueman, te la Rochelle, aan Johan van Rasenberg. 1643 april 5
 • 76., Brief (duplicaat) van Guilliaume van der Platen en weduwe Bacqueman, te la Rochelle, aan Louis Heinsius te Recife. 1643 april 4
 • 77., Dagregister van Johan van Rasenberg, van 16 juni tot 18 juli 1643. 1643 juli 23
 • 78., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 juli 23
 • 79., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met kopie van zijn brief van 30 augustus 1643. 1643 september 18
 • 80., Dagregister van Johan van Rasenberg, gehouden van 19 juli tot 4 augustus 1643. 1643 augustus 4
 • 81., Brief (kopie) van Johan van Rasenberg aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. [1643]
 • 82., Extract uit een brief van de kamer Zeeland aan A. van Bullestrate. [1643]
 • 83., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 september 18
 • 84., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 september 21
 • 85., Brief (duplicaat) van A. van Bullestrate, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 september 21
 • 86., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 oktober 30
 • 87., Brief (kopie) van Johan van Rasenberg (?) aan A. van Bullestrate. [1643]
 • 88., Notitie van Johan van Rasenberg (?) betreffende retourladingen voor de kamer Zeeland. [1643]
 • 89., Brief van de raad van financiën van Brazilië aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, ondertekend door H. Torquinius, B. van Dortmont, A. Lems en G. Volbergen. 1643 november 7
 • 90., Brief van Henric Hamel en A. van Bullestrate aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 september 17
 • 91., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van den Burgh, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 september 20
 • 92., Brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 november 6
 • 93., Verslag (kopie vertaald uit het Portugees) van verhoren van Francisco Carneiro, kapitein Jan Pelindts, en Poulo Antoie Daams, schout van Mauritsstad, gehoord op verzoek van koopman Abraham de Vries in zijn zaak tegen H. Torquinius, raad van financiën van Brazilië. 1643 augustus 22
 • 94., Brief (kopie) van Henricus Torquinius, raad van financiën van Brazilië te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX, met klachten over de regering en de raad van financiën van Brazilië. 1643 augustus 30
 • 95., Brief (kopie) van commissaris Jacob van Luitsenich, te Olinda, aan de vergadering van de Heren XIX, met klachten over A. van Bullestrate. 1643 augustus 31
 • 96., Brief (kopie) van de pensionaris van Mauritsstad, J. le Maire, te Amsterdam, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 augustus 31
 • 97., Rekening van door gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau te betalen recognitiegelden. [1643]
 • 98., Brief (kopie) van Pieter van der Hagen, raad van financiën van Brazilië te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam. 1643 augustus 28
 • 99., Brief van Baltasar van der Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met daarbij een extract uit de rol van de hoge raden betreffende het proces tegen Adriaen Slijckman, Hendrick Helm, Jasper Adriaens en Daniel Adriaensen. 1643 september 23
 • 100., Brief van Baltasar van der Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 november 4
 • 101., Brief van de hoge raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip Zeelandt. 1643 augustus 20
 • 102., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 november 9
 • 103., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 november 14
 • 104., Brief van Lucas Pol aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 november 15
 • 105., Brief (kopie) van J. Grevingh, te Vrijburg Mauritsstad, waarschijnlijk aan een bewindhebber van de kamer Zeeland. 1643 september 1
 • 106., Lijst van noodzakelijke stukgoederen. 1643 september 1
 • 107., Lijst van noodzakelijke droge en natte vivres. 1643 augustus 30
 • 108., Staat van het magazijn van stukgoederen. 1643 september 1
 • 109., Lijst van noodzakelijke artillerie en ammunitie van oorlog. 1643 augustus 28
 • 110., Lijst van noodzakelijke artikelen voor het kantoor-generaal. [1643]
 • 111., Facturen van de contanten gaande naar patria met de schepen Engel Gabriel, de Liefde, de Bruijnvis en Noort-Hollant. [1643]
 • 112., Generale factuur van de lading van het schip Engel Gabriel. 1643 augustus 26
 • 113., Verzoekschrift van de ingezetenen van de Vargea aan gouverneur-generaal en raden om diverse maatregelen te nemen ten behoeve van de senhores van de ingenhos en labradores. [1643]
 • 114., Rapport van N.N. aan gouverneur-generaal en raden betreffende het bestuur van Brazilië. [1643]
 • 115., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de gouverneur van Bahia, Antonio Telles da Silva. 1643 maart 3
 • 116., Brief (kopie) van Antonio Telles da Silva, gouverneur van Bahia, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 mei 13
 • 117., Dagregister van Johan van Rasenberg, gehouden van 16 mei tot 2 juni 1643. 1643 juni 2
 • 118., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de gouverneur van Bahia als antwoord op zijn klachten. 1643 juni 5
 • 119., Brief (kopie) van de schepenen van Mauritsstad aan de vergadering van de Heren XIX, ondertekend door: Paulus Antoni Daams, Samuel Halters, Jacob Coets, Hans van der Goes, Albert Warnsinck en Gillis Crol. 1643 juni 11
 • 120., Cognossement van Philips Adriaenssen van Middelburg, schipper van het schip Regenbooch. 1643 mei 28
 • 121., Cognossement van Joris Janssen van Vlissingen, schipper van het schip Soutelande. 1643 juni 4
 • 122., Brief van Baltasar van der Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 juni 9
 • 123., Brief van Adriaen Lems, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 juni 13
 • 124., Brief van Gisbertus de With, te Frederikstad, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 juni 13
 • 125., Brief van Johan van Rasenberg, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 juni 12
 • 126., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de Vlissingse bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip Regenboge. 1643 juni 12
 • 127., Brief van de raad van financiën van Brazilië, ondertekend door A. Lemms, B. Dortmont, P. van der Haghen, G. Volbergen en H. Torquinius, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 juni 9
 • 128., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip Zoutlande. 1643 juni 12
 • 129., Lijst (kopie) van de condities waaronder een partij meel, vlees en spek geveild zal worden. 1643 juni 2
 • 130., Lijst van verkochte partijen meel, met publicatie van de veiling en korte notitie van Van Rasenberg. 1643 juni 2
 • 131., Verslag van Johan van Rasenberg betreffende obstructies van A. van Bullestraten tegen het houden van een veiling. 1643 juni 2
 • 132., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 juni 11
 • 133., Extracten (kopieën van kopieën) uit brieven van de bewindhebbers D. Bault en Abraham Trouwers aan Adriaen van Bullestrate. 1643 maart 13
 • 134., Extract (kopie van kopie) uit een brief van de bewindhebbers Joan van Roubergen en D. Bault aan Adriaen van Bullestrate. 1643 februari 10
 • 135., Extracten uit secrete resoluties van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, van 23 maart tot 17 augustus 1643. 1643 augustus 17
 • 136., Lijst met repartitie van de gelden die tegen 15,5% verlies in het vaderland gekort moeten worden. 1643 augustus 30
 • 137., Extract (kopie) uit de rol van de raad van justitie van Brazilië betreffende de eis ‘in cas van injurie’ tegen Daniel van Steenwinckel. 1643 juli 20
 • 138., Lijst van noodzakelijke equipagegoederen. [1643]
 • 139., Lijst van papieren, brieven en bescheiden uit Brazilië door de assessor naar patria gezonden voor de kamer Zeeland. 1643 september
 • 140., Kennisgeving van Henric Hamel en A. van Bullestrate, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland van de aankomst van het schip Soutelande, met namen van passagiers. 1643 juni 2
 • 141., Inventaris (kopie) van het magazijn van stukgoederen. 1643 januari 25
 • 142., Inventaris (kopie) van het magazijn van equipagegoederen, berustende onder commissaris P. van Geel. 1643 januari 14
 • 143., Lijst van contanten gezonden naar patria met de schepen Leijden, Cameel, de Prins van Portugal, de Princesse, Omlandia, Der Veere, de Swaen en Medemblick. [1643]
 • 144., Kwitantie wegens betaling van het derde part van de intekening in de nieuwe verhoging van het aandelenkapitaal van de West-Indische Compagnie. [1643]
 • 145., Extract uit het kassaboek betreffende de staat van de kassa op ultimo december 1642, ondertekend door A. Lems. 1643 april 1
 • 146., Extract uit het verkoopboek van de ‘tesaanvis’ gekomen van Argijn (=Arguin in Mauritanië) met het jacht Argijn. 1643 januari 27
 • 147., Lijst van de schepen die sedert 16 mei 1643 in Brazilië zijn gearriveerd en vertrokken. 1643 november 1
 • 148., Lijst van in Brazilië gearriveerde en vertrokken schepen, van 16 mei tot 13 november 1643. 1643 november 13
 • 149., Kennisgeving van Henric Hamel en A. van Bullestrate aan de kamer Zeeland van de aankomst van het schip Regenbooch. 1643 mei 13
 • 150., Extracten uit de secrete resoluties van gouverneur-generaal en raden, van 16 maart tot 5 juni 1643. 1643 juni 5
 • 151., Repartitielijst van retourvrachten. 1643 juni 1
 • 152., Lijst van de generale montering van de lading van de schepen de Saijer, Haerlem, Burcht, de Witte Hoop, Princesse Amalia, de Regenbooch, Soutelande, ‘t Waepen van Dort, Quartier Elisabeth en de Goude Leeuw. 1643 juni
 • 153., Generale factuur van de lading van het schip Regenbooch. 1643 juni 1
 • 154., Cognossement van Philips Adriaensen van Middelburch, schipper van het schip Regenbooch. 1643 mei 8
 • 155., Facturen van contanten van particulieren gaande naar patria met verscheidene schepen. 1643 juni 4
 • 156., Lijst van noodzakelijke artikelen voor het kantoor-generaal. 1643 juni 6
 • 157., Staat van artillerie en ammunitie van oorlog. 1643 juni 6
 • 158., Staat van het magazijn van droge en natte vivres. 1643 juni 8
 • 159., Lijst van noodzakelijke natte en droge vivres. 1643 juni 8
 • 160., Staat van het magazijn van stukgoederen. 1643 juni 5
 • 161., Lijst van noodzakelijke stukgoederen. 1643 juni 5
 • 162., Lijst van restanten bevonden in het magazijn van equipage en lijst van noodzakelijke equipagegoederen. [1643 juni]
 • 163., Lijst van noodzakelijke artillerie en ammunitie van oorlog. 1643 juni 6
 • 164., Generale factuur van de lading van het schip Princes Amelia, met cognossement van schipper Pieter Constant van Middelburg van 27 mei 1643. 1643 mei 27
 • 165., Generale factuur van de lading van het schip Soetelande, met cognossement van schipper Joris Janssen van Vlissingen. 1643 juni 4
 • 166., Lijst van papieren, brieven en bescheiden uit Brazilië, van 4 november 1643, gekomen met het schip de Moriaen, gearriveerd op 2 januari 1644. 1643 november 4
 • 167., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 november 16
 • 168., Kennisgeving van Henric Hamel en A. van Bullestrate van de aankomst van het schip de Haes, met lijst van passagiers. 1643 november 6
 • 169., Laatste blad van een brief van Johan Ghijselin aan N.N. [1643]
 • 170., Lijst van naar Brazilië verscheepte goederen, van 1640 tot 1642. 1642
 • 171., Generale factuur van de lading van het schip Jaeger, schipper Lucas Poll van Vlissingen, van 24 december 1643. 1643 december 24
 • 172., Recipisse (kopie) van Johan van Rasenberg van bij hem gelaten goederen door Lucas Pol, schipper van de Jager. 1643 december 11
 • 173., Factuur van de koopmanschappen door Van Rasenberg geladen in het schip de Jaeger. 1643 december 29
 • 174., Factuur van de koopmanschappen door Van Rasenberg geladen in het schip de Jaeger. 1643 december 28
 • 175., Lijst van de condities waaronder een partij madeirawijn, gekomen met het schip de Jaeger, geveild zal worden, gedateerd 27 november 1643, met extract uit het venduboek van 22 december 1643. 1643 december 22
 • 176., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 december 29
 • 177., Akte van attestatie (kopie), verleden voor notaris Thomas Morris te Recife op verzoek van Johan van Rasenberg, door Jan Stockius en Aarnoult Celon, kuipers, betreffende hun visitatie van de partij madeirawijn. 1644 januari 6
 • 178., Brief van A. van Bullestrate, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1644 januari 12
 • 179., Briefje van Johan van Rasenberg, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1644 januari 11
 • 180., Lijst van papieren en bescheiden uit Brazilië, door de assessor naar het vaderland gezonden met het schip De Zeeuwsche Jager, met lijst van de papieren en brieven die met dit schip op 1 april 1644 ook zijn aangekomen. [1643]
 • 181., Rekening van repartitie van de geladen retouren voor de verschillende kamers. 1643 maart 31
 • 182., Verkooplijst van de negros gekomen uit Guinea met het schip Noort-Hollant. 1643 augustus 25
 • 183., Verkooplijst van de negros gekomen uit Loando (in Angola) met het schip den Moriaen. 1643 september 22
 • 184., Verkooplijst van de negros gekomen uit Angola met het schip Walcheren. 1643 oktober 20
 • 185., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 november 6
 • 186., Brief (kopie) in het Portugees van Antonio Telles da Silva, gouverneur van Bahija, aan de hoge raden. 1643 december 13
 • 187., Brief (kopie) in het Portugees van Antonio Telles da Silva, gouverneur van Bahija, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1643 december 13
 • 188., Brief van Adriaen Lems aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 december 28
 • 189., Sententie van Pieter Verhagen. 1643 december 18
 • 190., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 november 14
 • 191., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met het schip den Jager. 1643 december 28
 • 192., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de bewindhebbers van de kamer Zeeland, ten geleide van twee cognossementen. 1643 december 29
 • 193., Brief van Johan van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1644 januari 11
 • 194., Brief van Henricus Torquinius, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 december 24
 • 195., Brief van de raad van financiën van Brazilië aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 april 2
 • 196., Akte van attestatie, verleden voor notaris Daniel d’Outerleau op verzoek van Henricus Torquinius, door koopman Jan de Filinis, waarin deze verklaart dat de kisten suiker van Francisco Carnera d’Acosta door Torquinius verzonden, niet zijn aangenomen. 1643 juli 25
 • 197., Brief van Bartholomeeus Nouters en Jansen Munster, op het schip Walcheren voor het fort Margerita, in Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 december 30
 • 198., Brieven van Huijbrecht Boone, op het schip Der Veere resp. bij Duins en Plymouth, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gedateerd 25 en 27 januari en 11 februari 1644. 1644 februari 11
 • 199., Brief van Huijbrecht Boone, te Plymouth, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1644 februari 25
 • 200., Brief van commies Jeroniumus van den Deurpe, op het schip Der Veere voor Pleijmuijden, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1644 februari 12
 • 201., Brief van commies Jeronimus van den Deurpe, op het schip Der Veere, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1644 februari 28
 • 202., Brief (kopie) van Pieter van der Hagen, raad van financiën van Brazilië te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 december 27
 • 203., Relaas (kopie) in het Spaans van padre Juan Baptista Ferusimo, procurador generaal van de provincie van Paraguay over het martelaarschap van de paters jezuïeten. [1643]
 • 204., Remonstrantie van de inwoners van Pernambuco aan de vergadering van de Heren XIX, waarin zij vragen om Dirck Codde van der Burgh tot gouverneur te benoemen. 1643 december 30
 • 205., Rekeningen (kopieën) opgesteld door J. Greving, te weten:
  - uitgaven van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau over 1643;
  - rekening van de lakei H.W. Wilborch van onkosten die hij als bode naar Bahia gemaakt heeft;
  - rekening van voorgeschoten contanten ten dienste van de West-Indische Compagnie;
  - rekening van het afschrijven van boeken en brieven buiten het kantoor-generaal door procureur Abraham de Rouff.
  1643 december 30
 • 206., Lijst van de ‘domestiquen’ aan het hof van de gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, die de vrije tafel genieten, gedateerd 1 maart en 1 april 1643. 1643 april 1
 • 207., Brief (kopie) van Jan Claessen Cock, te St. Thome‚ aan gouverneur-generaal en raden. 1641 december 16
 • 208., Brief (kopie) van Jacob Ruijchaver, te Mina, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 augustus 12
 • 209., Brief (kopie) van Jacob Ruijchaver, op het schip Meremin, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 augustus 25
 • 210., Brief (kopie) van J. van Hogenhoeck, voor Acraa in Guijnea, aan gouverneur-generaal en raden ten geleide van een recipisse van een zending negros. 1642
 • 211., Brief (kopie) van Pieter Mortamer en Cornelis Nieulandt, te Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 september 16
 • 212., Brief (duplicaat) van Peter Mortamer en Cornelis Nieulandt, te Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 september 16
 • 213., Brief (kopie) van Thieleman Willekens, op het jacht de Visscher voor de spruit van Calbarijo in rio Reael, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 september 21
 • 214., Brief (kopie) van Cornelis Nieulandt, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 oktober 31
 • 215., Brief (duplicaat) van Cornelis Nieulandt, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 oktober 31
 • 216., Brief (kopie) van Jan Coenders, te St. Thome‚ aan gouverneur-generaal en raden. 1642 oktober 27
 • 217., Brief (kopie) van Jan Coenders, te St. Thome‚ aan gouverneur-generaal en raden. 1642 oktober 27
 • 218., Brief (kopie) van Heijndrick Dominicus van der Nes, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 oktober 29
 • 219., Brief (duplicaat) van Heijndrick Dominicus van der Nes, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 oktober 29
 • 220., Brief (kopie) van Christiaan van Boeschot, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 oktober 30
 • 221., Brief (duplicaat) van Christiaan van Boeschot, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 oktober 30
 • 222., Verzoekschrift (kopie) van militairen te St. Thome‚ aan gouverneur-generaal en raden, waarin zij hetzelfde traktement als de militairen te Guinea verlangen. 1642 oktober 30
 • 223., Brief (kopie) van Jacob Ruijchaver, te casteel Mijna in Guinea, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 november 15
 • 224., Brief (kopie) van Hendrick Dominicus van de Nes, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 november 16
 • 225., Brief (duplicaat) van Hendrick Dominicus van de Nes, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 november 16
 • 226., Brief (kopie) van Hendrick Dominicus van de Nes, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden, met opgave van verloren magazijngoederen. 1642 november 16
 • 227., Brief (duplicaat) van Hendrick Dominicus van de Nes, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden met opgave van verloren magazijngoederen. 1642 november 16
 • 228., Brief (kopie) van Gerrit Jansen Hasenbouth, te St. Thom‚ in het kasteel St. Sebastiaan, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 december 14
 • 229., Journaal (kopie) gehouden door Cornelis Gerrit Jansen Hasebout en Heijndrick Dominicus van de Nes te St. Thome, van 11 november tot 12 december 1642. 1642 december 12
 • 230., Brief van Jan Coenders en Jan Daniels, te St. Thome‚ in het kasteel St. Sebastiaan, aan gouverneur-generaal en raden, ten geleide van lijsten van doden en gekwetsten. 1642 december 14
 • 231., Brief (kopie) van Cornelis Nieulandt, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 december 17
 • 232., Brief (kopie) van Jacob Ruijchaver, te casteel del Mijna, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 december 20
 • 233., Brief (kopie) van Cornelis Jansen Root, op het jacht Benijn, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 januari 11
 • 234., Factuur van door Cornelis Nieulandt bestelde koopmanschappen. [1642]
 • 235., Brief van Barthelomeus Nouters en J. van Capelle, in het schip Walcheren voor het casteel St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden, met kopie van resolutie van de scheepsraad van het schip Walcheren van 3 januari 1643. 1643 januari 5
 • 236., Brief (kopie) van directeur en raden van St. Thome‚ aan de Portugese gouverneur Laureijs Espino, gedateerd 17 januari 1643, met antwoordbrief van 20 januari 1643. 1643 januari 20
 • 237., Brief (kopie) van Jacob Ruijchaver, te casteel de Mina, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 februari 1
 • 238., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden, te Recijff, aan Cornelis Nieulandt te Loanda. 1643 februari 13
 • 238A., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de graaf van Sonho. 1643 februari 13
 • 239., Brief (kopie) van Cornelis Nieulandt, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 februari 11
 • 240., Brief (kopie) van Johannes ter Weijde, in de loge te Ardra, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 maart 22
 • 241., Brief (kopie) van P. Lucefer en Heijndrick Lubert, op het schip de Leeuwinne, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 maart 22
 • 242., Brief (kopie) van Dom Garcia, koning van Congo, Angola et cetera, ten hof van Congo, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1642 mei 12
 • 243., Brief (kopie) (van Adam Tessmer), te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 juni 26
 • 244., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de directeuren in Loando betreffende het vrijlaten van enkele door kapitein Marcus Jansen gevangen genomen Portugezen. 1643 juni 5
 • 245., Brief van Adriaen Slijckman, op het schip de Moriaen voor Loanda, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 juni 10
 • 246., Brief (kopie) van Cornelis Nieulant en Hans Mols, directeuren over het zuiderdistrict (=Angola) van de kust van Afrika, te St. Paulo de Loanda, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 juni 10
 • 247., Brief (kopie) van Jacob Ruijchaver, te casteel de Mijna, in Guinea, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 juni 25
 • 248., Factuur van de lading van het schip Noort-Hollant vertrekkende uit Guinea. 1643 juni 25
 • 249., Factuur (duplicaat) van de lading van het schip Noort-Hollant vertrekkende uit Guinea. 1643 juni 25
 • 250., Instructie van Jacob Ruichaver, te casteel del Mijna, voor de opperhoofden van het schip Noort-Hollant. 1643 juni 26
 • 251., Brief (kopie) van Hendrick Dominicus van de Nes, te Cabo de Lope, aan de hoge raden. 1643 juli 10
 • 252., Brief (kopie) van Dirck Dircksen Biet, op het jacht de Catt voor Cabo de Lopes Gonsalves, aan de hoge raden. 1643 juli 14
 • 253., Brief (kopie) van Hendrick Dominicus van de Nes, te St. Thome, aan de hoge raden. 1643 juni 26
 • 254., Brief (kopie) van Adam Tessmer, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 juni 26
 • 255., Brief (kopie) van Hendrick Dominicus van de Nes, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 juni 26
 • 256., Brief (kopie) van Hendrick Dominicus van de Nes, te Cabo de Lope, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1643 juli 10
 • 257., Brief (kopie) van J. Foullone, op het jacht de Gulde Ree voor Cabo Lobo de Gonsalvo, aan gouverneur-generaal en raden, met lijst van namen van personen die met het jacht de Catt zijn gekomen van St. Thome en overgegaan op het schip Noort-Hollant. 1643 juli 15
 • 258., Brief (kopie) van P. Pijters, op het jacht Benijn, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 juli 16
 • 259., Verklaring (kopie) in het Spaans van Felix de los Rios. 1643 juli 17
 • 260., Verklaring (kopie vertaald uit het Spaans) van Felix de los Rios. 1643 juli 17
 • 261., Relaas (kopie vertaald uit het Portugees) van de afgezanten uit Angola van de koning van Portugal, over de gebeurtenissen in Angola sinds september 1642. 1643 juli 3
 • 262., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de directeuren van de zuidkust van Afrika (=Angola). 1643 augustus 14
 • 263., Akte van attestatie (gewaarmerkte kopie), verleden voor de notarissen Davidt Otsen Born en Abraham de Roeff de Jonge, te Recife en Mauritsstad, op verzoek van gouverneur-generaal en raden, door Christoffo Sanches, gewezen kok van Lourenso Pieres, gouverneur van St. Thome, over gebeurtenissen te St. Thome. 1643 augustus 18
 • 264., Verklaring (kopie) over de toestand van Massangano en Bengo in Angola, gegeven door: Josphe de Acosta, Portugees vaandrig; Diego Sanchez Garosso, Castilliaan; Andres Grassy, Italiaan; Manuel Nunez, Portugees; Pedro Gomes, Castilliaan. 1643 november 14
 • 265., Brief (kopie) van Cornelis Nieulandt en Hans Mols, directeuren over het zuiderdistrict (=Angola) van de kust van Afrika, aan gouverneur-generaal en raden. [1643 mei]
 • 266., Rapport (kopie) van Pieter Mortamer, op het schip Mauritius, over de verovering en het bestuur van Angola. 1642 oktober 14
 • 267., Generale brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate, D. Codde van der Burgh en H. Brouwer, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 januari 1
 • 268., Generale brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 april 29
 • 269., Generale brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 juni 12
 • 270., Generale brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 augustus 31
 • 271., Brief van Abraham Jacobsen Wis (?), te Maerijon, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 december 12
 • 272., Brief (kopie van kopie) van Gedion Morris, te Marenhou, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 december 18
 • 273., Brief (kopie) waarschijnlijk van James Henderson, te St. Lowijs Merenhou, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 januari 29
 • 274., Brief (kopie) van Pieter Jansen Bas, te St. Louis de Marinhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 januari 31
 • 275., Brief (kopie) van luitenant-kolonel James Henderson, te St. Lowijs de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 januari 29
 • 276., Journaal (kopie) gehouden door Pieter Jansen Bas te St. Louis de Maranhao, van 18 tot 25 december 1642. 1643 januari 31
 • 277., Journaal (duplicaat) gehouden door Pieter Jansen Bas te St. Louis de Marinhao, van 18 tot 25 december 1642. 1643 januari 31
 • 278., Brief van J. Sigchvriet (=Siegfried), te St. Loujs de Marinhaon, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 januari 30
 • 279., Brief van James Henderson, in het fort St. Luijs de Marenhaon, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 januari 31
 • 280., Brief van Davidt van der Straet, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met klachten over Coppennole, kapitein van het schip Nantes. 1643
 • 281., Brief (kopie) van Pieter Jansen Bas, te Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 januari 31
 • 282., Brief van Pieter Jansen Bas, te St. Luis de Marinhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 februari 26
 • 283., Brief (kopie) van James Henderson, te St. Louijs de Marinhau, aan Antonij Carsciere de Melo en andere officieren, gedateerd 2 februari 1643; met resolutie (kopie) van de krijgsraad, waarin James Henderson wordt opgedragen naar Recife te gaan, om de benarde toestand bekend te maken, gedateerd 18 februari. 1643 februari 18
 • 284., Brief (kopie) van E. de Bonte, te St. Louis de Marinhao, aan Adriaen van Bullestrate. 1643 april 10
 • 285., Brief (kopie) van David Wiltschut, te St. Luis de Maringon, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 april 12
 • 286., Brief (kopie) van Pieter Jansen Bas, te St. Louis de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 april 10
 • 287., Twee brieven (kopieën) van gouverneur-generaal en raden aan Pieter Jansen Bas en James Henderson te Maranhon, beide van 22 april 1643. 1643 april 22
 • 288., Brief (kopie) van Pieter Jansen Bas, te St. Luis de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 juni 20
 • 289., Brief (kopie) van Gedion Morris, te Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 juni
 • 290., Brief van M.L. van Ochuijsen, te St. Louis de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden, met een kopie van zijn brief van 9 december 1643. 1643 december 18
 • 291., Brief (kopie) van J. Wiltschut, te St. Luis de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 oktober 18
 • 292., Brief (kopie) van Michiel van Ochuijsen, te St. Louis de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1643 december 4
 • 293., Generale factuur van de lading van het schip Ter Veere. 1643 maart 28
 • 294., Brief (kopie) in het Portugees van Antonho Pereira, te Recife, aan N.N. 1643 maart 18
 • 295., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van Francisco Bringel de Andrade, Bernardin de Carvalho, Antonio Cavalcanti en Joan Fernandes Vieira, aan de koning van Portugal, met duplicaat. [1643]
 • 296., Instructie van schout en schepenen van Mauritsstad voor de pensionaris van Mauritsstad, Jacob la Maire. [1643]
 • 297., Staat en inventaris (kopie) van de magazijnen van droge en natte vivres. 1643 januari 1
 • 298., Staat en inventaris (kopie) van artillerie en ammunitie van oorlog. 1643 januari 1
 • 299., Staat van de treinsbehoeften op het kasteel St. Sebastiaen en lijst van vivres in St. Thome. 1642 december 14
 • 300., Brief (kopie) in het Portugees van de moradores van de capitania van Paraiba aan gouverneur-generaal en raden betreffende de cultuur van de rossas. [1643]
 • 301., Bestek (kopie), opgesteld door de directeur van Rio Grande, voor het opbouwen van de ingestorte muur van het kasteel Ceulen, als werk aangenomen door Jan van Hoecke, Mathijs Bonner, Hendrick van Ham en Pieter Vergeson. 1642 oktober 21
 • 302., Generale brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan vergadering van de Heren XIX. 1643 januari 9
 • 303., Verklaring in het Portugees van enkele inwoners omtrent het invorderen van schulden in de tijd van de koning van Spanje, met kopie vertaald in het Nederlands, gedateerd 10 december 1642. 1642 december 10
 • 304., Extracten uit de secrete resoluties van gouverneur-generaal en raden, van 21 augustus 1642 tot 16 maart 1643; hierbij een memorie voor commissaris Johannes Grevingh, gaande naar de Bahia, gedateerd 22 oktober 1642 en afschrift van een brief van M. van Els uit Serinhaem, gedateerd 15 maart 1643. 1643 maart 16
 • 305., Acht wisselbrieven (sommige in het Portugees), uitgegeven door Maria Marsals (=Marschals) voor Lucas de Keijser, gericht aan: Anthonio Duarto; Fransisquo Pinto; Francisco Lopes Lima; Manuel da Rocha Saramento; Manoel de Pina; Thome Leitas; Pedro Lobo de Crasto; Hendrick Vermeulen. 1643 maart 8
 • 305A., Lijst van de papieren en bescheiden uit Brazilië die door de assessor naar patria werden gezonden voor de kamer Zeeland. 1643
 • 306., Lijst van de papieren en documenten uit Brazilië die met de schepen Leijden, Mauritius, Cameel, de Princesse, Der Veere, de Swaen, Prins van Portugael, Neptunis, ‘t Wapen van Medemblick en Omlandia naar patria zijn gezonden en met het schip Veere naar de kamer Zeeland. 1643 maart 31
 • 307., Brief (kopie) van de raden van financiën aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 januari 8
 • 308., Extract-resolutie van gouverneur-generaal en raden betreffende de raad van financiën van Brazilië. 1643 maart 19
 • 309., Brief van Cornelis van Houtten, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 maart 15
 • 310., Brief van Cornelis van Houtten, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 maart 15
 • 311., Brief van Samuel Halters, Jacob Coets, Hans van der Goes, Albert Warnsinck en Gillis Crol, schout en schepenen van Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 april 1
 • 312., Verzoekschrift van ingezetenen van Mauritsstad aan de vergadering van de Heren XIX om continuatie van Johan Maurits van Nassau als gouverneur-generaal, met handtekeningen. [1643]
 • 313., Brief (kopie) van Jan Cornelissen Lichthart, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 maart 31
 • 314., Verzoekschrift (kopie) van Domingos Gonsalves Mazagao, senhor van de ingenho St. Joao, aan de rivier Camaragibe van Porto Calvo, aan gouverneur-generaal en raden om leverantie van slaven met uitstel van betaling. [1643]
 • 316., Brief (kopie) van Pieter van der Hagen, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam. 1643 april 1
 • 317., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de gouverneur van Bahia. 1643 maart 3
 • 318., Rapport (kopie) van de raad van financiën van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 april 2
 • 319., Brief (duplicaat) van Cornelis van Houtten, commissaris van de suiker te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 maart 15
 • 320., Extract-resolutie (duplicaat) van gouverneur-generaal en raden betreffende de raad van financiën van Brazilië. 1643 maart 19
 • 321., Brief (kopie) van Dirck Codde van der Burgh, hoge raad te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 maart 30
 • 322., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 maart 31
 • 323., Brief (kopie) van schout en schepenen van Mauritsstad aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 april 3
 • 324., Brief van Balthasar van der Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 april 1
 • 325., Lijst van de papieren en documenten uit Brazilië die met de schepen Leijden, Mauritius, Cameel, Princesse, Der Veere, de Swaen, Prins van Portugael, Nepthunis, ‘t Wapen van Medemblick en Omlandia naar patria zijn gezonden en met het schip Veere naar de kamer Zeeland. 1643 maart 31
 • 326., Extract uit het verkoopboek van de verkochte backelau (=stokvis) alhier (te Recife) met het galjoot de Croon uit Terra Neuff gearriveerd. 1642 november 15
 • 327., Extract uit het verkoopboek van de verkochte bakeljau (=stokvis) te Reciffo met het schip Witte uit Terra Neuff gearriveerd. 1642 december 4
 • 328., Extract uit het verkoopboek van de verkochte backeljau (=stokvis), te Reciffo met het schip de Liefde uit Terra Neuff gearriveerd. 1642 december 4
 • 329., Extract uit het verkoopboek van de verkochte backelau (=stokvis) te Reciffo met het schip de Eendracht uit Terra Neuff gearriveerd. 1642 november 19
 • 330., Staat van het magazijn van equipagegoederen en lijst van noodzakelijke equipagegoederen, van 1 april en 6 mei 1643. 1643 mei 6
 • 331., Lijst van noodzakelijke stukgoederen. 1643 april 1
 • 332., Staat van het magazijn van stukgoederen. 1643 april 1
 • 333., Staat en inventaris van natte en droge vivres en lijst van noodzakelijke vivres voor zes maanden. 1643 maart 26
 • 334., Kwitantie van Arent Jacobsen van Amersfoort voor Francoys van Lunenburg, opperkoopman op het schip de Fortuijn, in het fort Nassou, voor geleverd Guinees goud. 1642 december 2
 • 335., Staat van artillerie en ammunitie van oorlog. 1643 maart 13
 • 336., Lijst van noodzakelijke artikelen voor het kantoor-generaal. 1643 maart 31
 • 337., Contract (kopie) betreffende het verkopen van 193 Guinese negros door Abraham de Vries c.s. aan gouverneur-generaal en raden. 1643 februari 12
 • 338., Factuur van de lading van het schip de Cameel, vertrekkende uit Guinea. 1642 november 15
 • 339., Generale montering van de lading van de schepen Leijden, Princesse, Cameel, Mauritius, Der Veere, de Swaen, Prins van Portugal, ’t Wapen van Medemblick, Neptunis en Omlandia. 1643 maart
 • 340., Rekening van repartitie van de suiker voor de kamer Zeeland. 1643 maart 31
 • 341., Generale factuur van de lading van het schip Ter Veere. 1643 maart 28
 • 342., Cognossement van schipper Huijbrecht Boone van Veere van het schip Ter Veere. 1643 maart
 • 343., Notitie om de soldaten volgens de generale monstering onder hun respectieve kamers en compagnieën te stellen, met specificatie van alle treinspersonen. 1642 december 31
 • 344., Verkooplijst van de negros gekomen uit Angola met de schepen Mauritius en Princesse. 1642 november 7
 • 345., Verkooplijst van de negros gekomen uit Loanda (in Angola) met het schip Groote Gerrit. 1642 december 5
 • 346., Verkooplijst van de negros gekomen uit Guinea met het schip Matanca. 1642 november 20
 • 347., Verkooplijst van de negros gekomen uit Guinea met het schip de Gulde Ree. 1642 december 30
 • 348., Verkooplijst van de negros gekomen uit Guinea met het schip Nassou. 1643 januari 26
 • 349., Verkooplijst van de negros gekomen uit Louanda (in Angola) met het schip de Burght. 1643 maart 23
 • 350., Verkooplijst van de negros gekomen uit Guinea met het schip de Cameel. 1643 februari 25
 • 351., Verkooplijst van de negros gekomen uit Angola met het schip ’t Wapen van Dort. 1643 januari 26
 • 352., Aanbevelingsbrief van Johan Maurits van Nassau aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland ten gunste van Jan Bogart, schipper van de Argijn. 1643 maart 2
 • 353., Kennisgeving van Henric Hamel en A. van Bullestrate van de aankomst van het schip Nautes, met opgave van passagiers. 1643 januari 2
 • 354., Inventaris van de papieren en documenten uit Brazilië, gekomen over La Rochelle (in Frankrijk), voor de kamer Zeeland. [1643]
 • 355., Brief van Balthasar van Dormont en Adriaen Lems, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 januari 8
 • 356., Brief van Adriaen Lems, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1643 januari 3
 • 357., Brief van Gillis Jasperse ‘den groenen ridder’, op het schip Vlissingen, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 september 20
 • 358., Brief van Jacob Jansen Coppen en Dirck Jochemsen Muller, te Briston, aan Thimotheus Cruse (?). 1643 januari 2
 • 359., Brief van A. van Bullestrate, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 november 8
 • 360., Brief van A. van Bullestrate, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland met kopie van zijn brief van 8 november 1642. 1642 december 31
 • 361., Brief van Pieter Constant en Abraham van der Waerden, op het schip Princesse Amelia, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 november 29
 • 362., Brief (kopie) van Hendrick Brouwer, te Recijff, aan de vergadering van de Heren XIX. 1643 januari 8
 • 363., Brief (kopie) van Henric Hamel en A. van Bullestrate, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX, betreffende de door hun gegeven toestemming aan de vrije koopman Thomas Walles om palissanderhout te vervoeren. 1643 januari 14
 • 364., Brief van Henric Hamel en A. van Bullestrate aan Jacob Thieboel betreffende postverzending. 1643 januari 8
 • 365., Brief van Gillis Jaspersen ‘de groene ridder’, op het schip Vlissingen voor St. Lexce, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, betreffende een onbekende reis onder leiding van Hendrik Brouwer. 1643 januari 14
 • 366., Kennisgeving door A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh van de aankomst van het schip Argijn. 1643 februari 19
 • 367., Brief (kopie) van Martin van Els, te Serinhain, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, betreffende Augustinho Cardoso. 1643 februari 20
 • 368., Akte van depositie (kopie), gepasseerd voor notaris Johan de Jongh te Recife, van luitenant-admiraal Cornelis Lichthart en equipagemeester Cornelis Dircksen Moen, betreffende een buitgemaakt Spaans jacht. 1643 januari 15

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in