Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB kopie Zuid-Holland; Nieuwpoort » Inventaris nr. 6, Scan: 2

123...32

Acties

Transcriptie

Naamen der Per-
soonen, welke sedert den
13 Feb[ruarii] 1752 ondertrouwt
en in den huwelijken staat
bevestigt zijn.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Add[itu]r hic articulus sequenti pag[ina]
Art[ikel] 11.
Die geene die buyten de woonplaats van den
bruydegom ofte bruyd haer sullen willen laa-
ten trouwen, zullen boven het regt, ter plaatse(?)
daar hare geboden zijn aangetekent, nog eens
het zelve regt moeten betaalen, daar sij koomen
te trouwen.
NB de betoogen van de huwelijksche proclama-
tien van Lieden die pro deo sig aangegeven
hebben, kunnen op een segel van 6 st. geschre-
ven worden, volgens eene nadere ordonnantie ag-
ter het segelboekje geplaatst, dienende tot nae-
der ....datie van 't 47 art[ikel]

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in