Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gouverneur van Suriname: Geheim Archief » Inventaris nr. 616, Scan: 3

Transcriptie

Interneering algem.
Interneeringskamp, 1.II.1945.
Vertrouwensman Familiekamp.
Copieweg.
Kab. Geh. 5.3.45 № 146.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur van Suriname.
Paramaribo.
[stempel:]
Territoriaal commando in Suriname
Geh. Ag. № 412
Datum 8 Mrt. 45.
[tekst van de brief:]
Excellentie,
In naam der bewoners van het Familiekamp alhier veroorloof ik mij, twee onderwerpen, die voor ons geinterneerden in het Familiekamp van groot belang zijn, onder Uwe aandacht te brengen.-
Het eerste betreft het volgende: Op 21. Augustus 1943 ontvingen wij van den Heer R. Moll, vertegenwoordiger van het Internationale Roode Kruis-Comité, een schrijven, waarin hij onder meer schreef: “Op mijn verzoek staat Zijne Excellentie, de Gouverneur, wekelijksche wandelingen, zoowel voor volwassenen, als ook voor kinderen, toe.”
Inderdaad was het toen aan onze kinderen toegestaan, om in begeleiding van twee vrouwen en een militaire wacht eenmaal per week een wandeling van een tot twee uur in de nabijheid van het kamp te maken.
Eveneens was het toen aan volwassen (mannelijke) geinterneerden op speciaal verzoek toegestaan, om in het in de nabijheid van het kamp gelegen bosch hout voor alle mogelijke doeleinden te kappen.-
Heelaas werd een en ander kort na aankomst van den brief van den Heer Moll verboden. Vooral voor onze kinderen was dit een groote desillusie, vooral, omdat – zooals dit uitdrukkelijk gezegd werd – zij zich altijd ordelijk op deze wandelingen hadden gedragen. Ik verzoek Uwe Excellentie nu beleefd, tenminste voor de kinderen wederom een wekelijksche wandeling te willen toestaan en, indien dit mogelijk gemaakt zou kunnen worden, ook aan volwassenen evenals vroeger, toe te staan, boschmaterialen zelve uit het bosch te halen.-
Het tweede onderwerp betreft onze vrouwen. De Chef van den Militair Geneeskundigen Dienst, Dr. Tillema, kon zich bij een eenige maanden geleden gehouden inspectie ervan overtuigen, dat de gezondheidstoestand onzer vrouwen slecht is en dat wij verschillende vrouwen in ons kamp hebben, die eene hulp dringend nodig hebben. Een verzoek om wedertoelating van 2 meisjes voor hulp – op eigen rekening der geinterneerden – werd echter afgewezen. In verband met deze kwestie moge ik Uwe Excellentie op het hier bijliggend schrijven aan den Heer A. Gonzenbach verwijzen, waarin – in het Nederlandsch vertaald – eene nadere toelichting tot dit onderwerp gegeven wordt. Indien Uwe Excellentie ons ook hier zou kunnen helpen, dan zouden vooral de vrouwen van ons kamp Uwe Excellentie tot grooten dank verplicht zijn.-
In samenhang met het laatste onderwerp veroorloof ik mij, Uwe Excellentie mede te deelen, dat de evacuatie van zieke geinterneerden naar het Hospitaal te Paramaribo veelal vertraging ondervindt. Zoover dit door ons beoordeeld kan worden, ligt dit daaraan dat voor elke evacuatie de toestemming van den Heer Beheerder afgewacht moet worden, die niet altijd bereikbaar is. Buitendien is ons door een order van den Heer Beheerder het bezoek van een tandarts te Paramaribo verboden.
Wij verzoeken Uwe Excellentie daarom, te bewerkstelligen, dat ernstige zieken en gecompliceerde tandheelkundige gevallen zonder groot oponthoud te Paramaribo behandeld kunnen worden, zulks ter beoordeling van den Kamparts.-
Met verschuldigden eerbied en de meeste hoogachting,
Uwe Exc. dw.[=dienstwillige] dn.[dienaar]
[handtekening]
[stempel onder:]
Interneerings Dienst
№ 910
Ontvangen 10-3-’45.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in