Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 56

1...555657...194

Acties

Transcriptie

Desemb[er] A[nn]o 1642
bequame haven trachten te vinden, als nabij comen men het chaloupien vooruyt zenden zoude, alles breeder geextend. in de resoluytie van dato dezer. Na den middach is onsen schipper J de Tiercxsz en[de] piloot maior Francoys Jacobsz met ´t chaloupien nevens ´t praeutien van de Zeehaen, met den coopman Gilsemans en[de] een hunner onderstuerluyden vooruyt gevaren omme naer ´t landt en ancker oock waterplaets te zoecken. Met d´onderganck der zonne hebben ons ancker mits het stille wiert, op 15 vademen goede steckgront laten vallen. Des avonts ontrent een uere naer zonne ondergaen, zagen veele lichten aen landt en vier vaertuygen onder de wal, welcker 2 hun na ons toe begaven, als wanneer onser beyde vaertuygen weder aen boort keerden, rapporteerende dat niet min als 13 vademen water gevonden hadden en[de] met ´t verbergen van de zonne (die achter ´t hooghlandt onder ginck) noch ontrent een halff mijlen van landt geweest waren. Naer dat d´onse ongeveer een glas aen boort geweest hebben, die uyt de 2 praeuwen ons beginnen toe te roepen dat met een groove helle stemme, doch conden daervan in ´t minste niet verstaen. Echter riepen hunlieden in teecken van antwoort weder toe, als wanneer sijlieden ten verscheyden reyse wederom begonnen, doch quamen niet nader als een steenstucs schoot. Bliesen oock menichwerff op een instrument ´t welck geluyt gaff als der mooren trompeten. Wij lieten een onser matroosen (die wat op de trompet conde speelen) haerlieder tot antwoort weder toe blasen. Die van de Zeehaen deden hunnen onderstuerm[an] (welcke voor trompet in ´t landt gecomen en[de] aen Mauritius bij den raet van dat ffort en[de] de scheepen onderstuerman gemaeckt is) van gelijcken doen. Naerdat zulcx verscheyden malen ter weder zijden gedaen ende den donckeren avont meer en meer vallende was, hebben die uyt de vaertuygen eyndelijck op

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in