Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 55

1...545556...194

Acties

Transcriptie

Desemb[er] A[nn]o 1642
zuytoost van ons hadden. Conden door scherpheyts des wints niet hooger als oostnoortoost een weynich oostelijcker zeylen. In d´eerste wacht hadden een, de hondewacht andermael gront geworpen op 60 vademen schoon grauw zandt. In tweede glas van de dachwacht cregen een coeltien uytten oosten wenden ´t doenmaels na de wal toe.
Adij 17en d[itt]o. ´s Morgens in ´t opgaen van de zonne waren ontrent 1 mijl buyten het landt. Sagen tot verscheyde plaetsen roock opgaen alwaer van d´inwoonderen vier gemaeckt wiert. De wint als doen zuyden uyt het landt. Hebben het weder oostwaert over gewent. ´s Middachs gisten de hooghte van 40 graden 32 minuten, 190 graden 47 minuten langhte. Cours noortoost ten oosten behouden en[de] 12 mijlen geseylt te hebben. Naer den middach de wint west, cours oost ten zuyden langhs een laechduynich landt met goet droogh weer op 30 vadem diep zwart zant, soodat men dit voors. landt op de gront bij nacht wel mach aen looden. Liepen soo naer dese zantpunct tot op 17 vademen, alwaer met de zonsonderganck geanckert sijn door stijlte als doen het noordelijckxte van de drooge zantpunct west ten noorden van ons hadden, oock mede hooghlandt tot in ´t oost en zuyden strecken sijnde, de hoeck van ´t riff zuytoost van ons. Hier binnen dese punct ofte smalle santhoeck zagen een groote open bay wel 4 a 3 mijlen wijdt bij oosten dese smalle santpunt, streckt de hoeck noch wel een mijl daer van aff 6, 7 en[de] 8 a 9 voeten diep, dit is een zantriff dat onder water leydt en[de] van de voorn. punct oostzuytoost aff steeckt. ´d Avonts 9 graden noortoosteringe.
Adij 18en d[it]o. ´s Morgens ons ancker gelicht hebbende met stijlachtich weer. ´s Middachs gegiste breete 40 graden 49 minuten, langhte 191 graden 41 minuten cours behouden oostzuytoost ende geseylt 11 mijlen. ´s Morgens voordat ons ancker ´t huys hadden, hebben met d´overheden van de Zeehaen gerezolveert dat men zal trachten binnen dit landt te geraecken ende bequame haven

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in