Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 16, Scan: 4

Acties

Transcriptie

van de tegenwoordige toestant der Saacken van de gemelte Comp. nader te beraatslaagen, 't geene sij tot hun gemeijnen nutte ende beste bij deese tegenswoordige conjuncture van tijden ende Saacken, sullen bevinden te behooren, ende vervolgens alles ten meesten dienste van de Comp. te helpen bevorderen; haar verders refererende tot den inhoude van het 15, 16, en 17. Art(ike)l van het Octroij, ende het accoordt, beginnende, ten tienden niet twijffelende off de Participanten sal hier van behoorlijcke Satisfactie ende genoegen werden gegeven; Waarop Omvrage sijnde gedaan, soo is haar E.E. te gemoete gevoert, dat daar toe door de Vergaaderinge, soo haast doenlijck, de nodige ordre sal werden gestelt ende sal de selvige aangenaam sijn, indien de voorsz. Reeckenmeesters de Vergaaderinge van hun advijs van tijt tot tijt gelieven te dienen,
[in de marge: de voorsz. Reeckenmeesters versocht, om de vergaedering te dienen van advis.]
van 't geen haar E. tot bevorderinge der boecken en reeckeningen sullen meenen te kunnen dienen. Zullende de respective Cameren versoght werden ontrent derselver boecken, die voorsieninge te doen, ten eijnde de selve, tegens p(ri)mo December deses jaars onder behoorlijcke Balance gebraght ende geslooten moogen werden; Ende alsoo deses Camers boecken nogh vrij wat ten aghter staan, ende uijt oorsaacke van de indispostie van den Boeckhouder Mostart, te bedughten is, dat tegens den voorsz tijt niet wel sullen konnen geeffent ende gereet weesen, soo sijn de Heeren Hooft ende van Erpecum versoght ende gecommitteert,
[in de marge: Tot het perfectioneren der Boeken een adsistent bij den Boekhouder Mostart (vermits desselfs indispositie) te stellen.]
omme tot Assistentie van den voorsz. Boeckhouder, nogh een bequaam ende Vigilant persoon te dispiciëren, ten eijnde de selve, voor de expiratie van dit loopende jaar, ofte soo haast ende eerder (is 't doenlijck) moogen gedresseert ende in ordre gebraght werden.

[in de marge: Miss(ive) van Jan Rijloffse, uijt de Asia onder de Vlieter.]
Is geleesen een Missive van Jan Rijloffsen, uijt het Schip de Asia, leggende onder de Vlieter, van date den 11. deser adviserende, dat hij het Volck ende de goederen met den lighter van Pieter Sorgh hem toegesonden, wel hadde ontfangen, waarmeede hij oordeelde het voorsz. Schip vollaaden te sijn, om naar Texel te konnen verseijlen, 'twelck voor notificatie opgenomen sijnde, soo is verders goet gevonden, den Commissaris Kuijff bij Missive te ordonneren, het volck van de Schepen de Asia ende de gecroonde Lieffde te monsteren, den Eet volgens den Articulbrieff af te nemen, ende soo haast doenlijck de voorsz. Scheepen zee te laaten gaan, Sullende den selve aangeschreven werden, op 't versoeck van den Fiscaal Cruijwaagen, eenige Verversinge van den Helder, ter somma van 50 a 60 guldens, ten behoeve van de Cajuijte van het Schip Asia op de reijse te versorgen.
[ in de marge halverwege stond: de Commiss(aris) Kuijf 't volk van Asia en gecr(oonde) liefde te monsteren.]
[ in de marge daaronder: de v(er)versinge voor d' Asias Caijuyte te copen]

[in de marge: Gout van C(ornelis) van der Loefs nagelaten plunje te bet(alen).]
Eenigh gout geprocedeert van de nagelaaten plunje van den geweesen Onder Commis Cornelis van der Loeff, met de jonghste Scheepen uijt Guinea overgesonden ende onder handen van de Comp(agnie) sijnde, waar van de

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in